Khoa học quản lý 2014-08-19 08:25:15

     Thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, trên cơ sở kết quả triển khai đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 giai đoạn năm 2006-2010 và thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính và Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai 2011 - 2013 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 05/7/2011 với mục tiêu: đến hết năm 2013 tất cả các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Theo Quyết định này có 44 cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào các hoạt động quản lý của đơn vị.
Để thống nhất triển khai, Ban chỉ đạo của tỉnh được kiện toàn với thành phần gồm trưởng ban chỉ đạo là Phó chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành với nhiệm vụ chính là chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn và hỗ trợ triển khai đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra của kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở kế hoạch năm 2011 - 2013, hằng năm, Ban chỉ đạo cụ thể hóa bằng các kế hoạch năm làm cơ sở cho chỉ đạo điều hành. Đồng thời Ban chỉ đạo tỉnh cũng hướng dẫn các đơn vị triển khai kiện toàn Ban chỉ đạo của đơn vị và xây dựng 44 kế hoạch triển khai tổng thể, 170 kế hoạch năm của các cơ quan, đơn vị làm cơ sở cho chỉ đạo, điều hành và kiểm tra thực hiện. Việc kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai được tăng cường, chỉ trong 2 năm 2012 - 2013, Ban chỉ đạo tỉnh đã thực hiện 7 đợt với hàng trăm lượt cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Qua kiểm tra, Ban chỉ đạo đã nắm được tiến độ triển khai, đồng thời có những hướng dẫn, khuyến nghị đối với từng cơ quan, đơn vị đảm bảo tốt tiến độ đề ra. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai của các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo tập trung hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thông qua các văn bản hướng dẫn triển khai, hướng dẫn dự trù, sử dụng kinh phí xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, kèm cặp đánh giá nội bộ, góp ý hoàn thiện hệ thống tài liệu… Đặc biệt, ngay giai đoạn đầu, Ban chỉ đạo đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 44 lớp tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung cho trên 600 cán bộ, công chức có liên quan. 
Với sự quan tâm chỉ đạo, điều hành sát sao của Ban chỉ đạo tỉnh, sự nỗ lực, chủ động của các cơ quan đơn vị triển khai, đã có 43/44 đơn vị, chiếm 97,73% tự xây dựng hệ thống  tài liệu trên cơ sở kiến thưc, kinh nghiệm triển khai giai đoạn trước và nghiên cứu, vận dụng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng đã được Bộ Khoa học và  Công nghệ công bố với sự tham gia hỗ trợ của tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh, chỉ có 1 đơn vị, chiếm 2,27% thuê đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống tài liệu. Đến nay đã có 43 đơn vị (chiếm 97,73%) thực hiện đánh giá chứng nhận hệ thống và được Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; 1 cơ quan đang xây dựng hệ thống tài liệu (chiếm 2,27%).
Trong tổng số 4.060 quy trình được các cơ quan, đơn vị xây dựng, áp dụng có 252 quy trình bắt buộc phải xây dựng, áp dụng theo quy định của TCVN ISO 9001:2008; 3.644 quy trình tác nghiệp bắt buộc phải xây dựng để giải quyết các thủ tục hành chính theo Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg, ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ; 164 quy trình nội bộ (không bắt buộc) để kiểm soát các hoạt động trong nội bộ cơ quan.
Trong số các quy trình đã được xây dựng, trong đó khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý các Khu công nghiệp (gọi chung là cơ quan tỉnh) xây dựng 1.041 quy trình, chiếm 25,64%; khối UBND các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (gọi chung là cơ quan huyện) xây dựng 2.764 quy trình, chiếm 68,08%; khối chi cục và Ban Tôn giáo, Ban Thi đua khen thưởng (gọi chung là khối chi cục) xây dựng 255 quy trình, chiếm 6,28%.
Toàn bộ các thủ tục hành chính theo Đề án 30 đã được các đơn vị cụ thể hóa trong 3.644 quy trình tác nghiệp, trong đó khối cơ quan huyện xây dựng nhiều quy trình nhất với 2.652 quy trình, chiếm 72,78%, tiếp theo là khối cơ quan tỉnh  xây dựng 855 quy trình, chiếm 23,46% và ít nhất là khối chi cục xây dựng 137 quy trình, chiếm 3,76%.
Một số hoạt động nội bộ cần thiết theo nhu cầu của từng cơ quan, đơn vị cũng được kiểm soát với 164 quy trình nội bộ, khối cơ quan tỉnh xây dựng 81 quy trình, chiếm 49,39%; khối cơ quan huyện xây dựng 41 quy trình, chiếm 25%; khối chi cục xây dựng 42 quy trình, chiếm 25,61%.
Với kết quả trên, tỉnh Hải Dương đã hoàn thành về cơ bản mục tiêu kế hoạch đề ra. Hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng được các cơ quan, đơn vị ghi nhận trên các khía cạnh: ý thức trách nhiệm đối với công việc của cán bộ, công chức được nâng lên; tránh được sự chống chéo, tăng cường được sự phối hợp trong xử lý công việc; lãnh đạo cơ quan, đơn vị dễ dàng kiểm soát được công việc của từng bộ phận, cá nhân và hạn chế được sai sót; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân giám sát đối với việc thực hiện thủ tục hành chính; tạo phong cách, môi trường làm việc khoa học, cải thiện về lề lối, tác phong làm việc của cán bộ công chức nhà nước góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.
Mặt khác, quá trình triển khai cũng bộc lộ rõ một số khó khăn, hạn chế đó là: vẫn còn một số lãnh đạo cơ quan chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc xây dựng, áp dụng và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng; kiến thức, kỹ năng xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức liên quan trực tiếp quá trình xây dựng, áp dụng còn hạn chế; việc thực hiện các quy định của hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng, có một số cơ quan còn thụ động, chưa đúng, chưa nghiêm; những biến động về tổ chức, nhân sự, những thay đổi về các quy định pháp luật có liên quan tới thủ tục hành chính ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.
Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, ngoài việc tăng cường nêu cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, sự tham gia của tập thể cơ quan, đơn vị với tinh thần chủ động, tích cực thường xuyên trong duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng hiện có của cơ quan, đơn vị, rất cần sự tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, quan tâm hơn đối với việc triển khai thí điểm, nhân rộng đối với các đối tượng khuyến khích áp dụng (Đơn vị sự nghiệp, UBND cấp xã, phường) theo tinh thần của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Trịnh Đăng Hoàn
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công ngệ số 4/2014

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912