Khoa học quản lý 2015-08-06 09:26:24

         Ngày 30 tháng 7 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2014/NĐ - CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ. Nghị định có nhiều điểm mới, đã quy định cụ thể và bao hàm hệ thống các giải thưởng về khoa học và công nghệ (KH&CN) gồm: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN, Giải thưởng của các bộ, ngành, Giải thưởng của các tổ chức, cá nhân được quy định trong hai Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật KH&CN.

Nghị định gồm 6 chương, 35 điều quy định rõ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN; đối tượng, điều kiện, cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, việc tổ chức xét tặng giải thưởng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về KH&CN; việc đặt và tặng giải thưởng của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài về KH&CN. Nghị định được áp dụng đối với tác giả, đồng tác giả là người Việt Nam, người nước ngoài có công trình, cụm công trình KH&CN đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định này được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Bộ, ngành, địa phương về KH&CN; tổ chức KH&CN, cá nhân hoạt động KH&CN tại Việt Nam được xét tặng danh hiệu, giải thưởng về KH&CN của tổ chức, cá nhân
Nghị định cũng quy định rõ việc đăng ký đề nghị xét tặng các giải thưởng về khoa học và công nghệ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện; việc xét tặng đựơc thực hiện khách quan, công khai, công bằng, chính xác; công trình đề nghị xét tặng giải thưởng không có vi phạm về sở hữu trí tuệ; mỗi công trình chỉ được đề nghị xét tặng một giải thưởng trong một đợt xét tặng; mỗi công trình chỉ được tặng một giải thưởng về KH&CN. Đối với điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ và giải thưởng về KH&CN của Bộ, ngành, địa phương Nghị định quy định:
Điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ:
Công trình đề nghị xét tặng giải thưởng phải có hồ sơ hợp lệ, được công bố theo quy định (trừ các công trình có nội dung liên quan đến bí mật Nhà nước), được ứng dụng tại Việt Nam.Thời gian công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 3 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 1 năm tính đến thời điểm cơ quan chủ trì tổ chức xét tặng giải thưởng nhận hồ sơ công trình đề nghị xét tặng.Tính đến thời điểm xét tặng giải thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật khoa học và công nghệ.
Điều kiện xét tặng giải thưởng về KH&CN của Bộ, ngành, địa phương:
Công trình thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành hoặc thực hiện trên phạm vi địa phương và phục vụ trực tiếp sự phát triển của Bộ, ngành hoặc sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương đó. Được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 1 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng. Công trình đề nghị xét tặng giải thưởng là kết quả của nhiệm vụ KH&CN có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định pháp luật. Tính đến thời điểm xét tặng giải thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật khoa học và công nghệ.
Nghị định cũng quy định tùy theo điều kiện cụ thể, Bộ, ngành, địa phương có thể tổ chức xét tặng giải thưởng về KH&CN; thời hạn tổ chức xét tặng giải thưởng không dưới 3 năm một lần đối với giải thưởng mà tiền thưởng lấy từ nguồn ngân sách nhà nước; công bố và trao giải thưởng vào Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ngày 18 tháng 5) hoặc vào thời điểm phù hợp do Bộ, ngành, địa phương quyết định.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định quyền lợi và trách nhiệm của tác giả công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ và giải thưởng về KH&CN của Bộ, ngành, địa phương.  Tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN tiền thưởng cao nhất lên đến 270 lần mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định tặng giải thưởng; công trình được tặng Gải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được nhận số tiền tương đương 170 lần mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định tặng giải thưởng; công trình được tặng giải thưởng của Bộ, ngành, địa phương về khoa học và công nghệ không quá 100 lần mức lương cơ sở tại thời điểm có quyết định giải thưởng; tuy nhiên tác giả công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng. Nếu trường hợp bị phát hiện không trung thực trong quá trình lập hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng thì tác giả công trình sẽ bị hủy bỏ quyết định tặng giải thưởng, thu hồi Bằng chứng nhận và tiền thưởng; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Nghị định quy định rõ Chính phủ giao cho Bộ KH&CN tổ chức việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xét tặng giải thưởng của Bộ, ngành, địa phương về KH&CN; xem xét, quyết định việc cho phép tổ chức xét tặng giải thưởng của tổ chức, cá nhân về KH&CN trong phạm vi quản lý của địa phương.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2014./.
Nguyễn Duy Hưng
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 6/2014
 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912