Những vấn đề chung 2015-02-02 01:17:35

      Ngày 29 tháng 12 năm 2014, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 3359/QĐ - UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2015 với tổng kinh phí là 24.370 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí thực hiện các đề tài, dự án, kế hoạch khung (dưới đây gọi tắt là nhiệm vụ khoa học công nghệ) là 15.817 triệu đồng. Kinh phí nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ: 1.800 triệu đồng. Kinh phí tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ: 645 triệu đồng. Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập: 3.386 triệu đồng. Kinh phí dự phòng các nhiệm vụ KH&CN do UBND tỉnh đặt hàng: 2.722 triệu đồng.
Danh mục các nhiệm vụ KH&CNnăm 2015 gồm 20 đề tài, 2 đề án, 12 dự án, 01 kế hoạch khung cụ thể như sau:
I. Các nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2014 chuyển tiếp sang năm 2015 với tổng kinh phí: 3.594 triệu đồng.
* Lĩnh vực khoa học Nông nghiệp
1. Đề tài: Sản xuất thử và phát triển giống lúa chất lượng cao Gia lộc 105 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2014 - 2015
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
2. Đề tài: Nghiên cứu phát triển sản xuất giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao Hương cốm 4 tại tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2014 - 2015
Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất rau quả tươi an toàn (VietGAP) theo liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện năm 2014 – 2015.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Hải Dương
4. Đề tài: Nghiên cứu phục tráng và phát triển cây bưởi đào tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2014 – 2015.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
5. Đề tài: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi lợn nái dòng VCN21, VCN22 nhằm tăng năng suất và chất lượng thịt trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2014 - 2015
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
* Lĩnh vực khoa học Xã hội
Đề án: Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 - 2020. Thực hiện năm 2013 - 2020
Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương
* Lĩnh vực khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1. Đề án: Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015. Thực hiện năm 2011 - 2015
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
2. Kế hoạch khung: Tổ chức xử lý rơm, rạ dư thừa sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ bằng chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2011 - 2015
Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học  Hải Dương
3. Dự án: Phát triển mô hình “Công sở điện tử” tại một số cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2014 - 2015.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
II. Các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình ứng dụng tiến bộ KHCN phát triển sản xuất nông sản hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015 với tổng kinh phí: 5.573 triệu đồng
* Các nhiệm vụ thực hiện năm 2014 chuyển tiếp sang năm 2015
1. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển sản xuất lúa hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2012 - 2015.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương
2. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất cây rau màu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2012 - 2015.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương
3. Dự án: Ứng dụng kỹ thuật thâm canh một số giống cây ăn quả năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2012 - 2015.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương
4. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2012 - 2015.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương
5. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2012 - 2015.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương
6. Dự án: Xây dựng mô hình tăng cường cung cấp thông tin khoa học, công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông sản hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2012 - 2015.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Tin học Hải Dương
7. Đề tài: Mô hình ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật trong các khâu sản xuất lúa trên cánh đồng mẫu lớn tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2014 - 2015.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Miện
* Các nhiệm vụ mới thực hiện năm 2015
1. Dự án: Nhân rộng mô hình vùng sản xuất rau màu hàng hoá tập trung trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội Nông dân huyện Gia Lộc
2. Dự án: Xây dựng mô hình nuôi gà ri vàng rơm thương phẩm trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội Nông dân tỉnh Hải Dương
3. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng vùng sản xuất thuỷ sản hàng hoá tập trung tại huyện Gia Lộc. Thực hiện năm 2015 - 2016
Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gia Lộc
III. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2015. Tổng kinh phí: 6.045 triệu đồng
* Lĩnh vực khoa học Nông nghiệp
1. Đề tài: Sản xuất thử và trình diễn giống lúa mới Đột biến tám xoan Hải Dương, siêu lúa TL12 có khả năng chống chịu sâu bệnh cho hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015 - 2016.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
2. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn giống lúa Bắc thơm 9 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng Hải Dương
3. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa mới Thuần Việt 1 có năng suất, chất lượng để bổ sung vào cơ cấu mùa vụ của tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
4. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao Sơn Lâm 2 và AIQ1102 tại tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
5. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống cà chua VT5, VT10 trong vụ đông sớm, đông chính vụ tại tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015
Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
6. Đề tài: Xây dựng mô hình trồng dưa Kim Cô Nương và NH - 2798 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương
7. Dự án: Sản xuất một số giống gà chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nuôi thương phẩm “gà đồi Chí Linh”. Thực hiện năm 2015 - 2016
Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND thị xã Chí Linh
8. Đề tài: Xây dựng và phát triển mô hình nuôi lợn thịt chất lượng cao từ các tổ hợp lợn lai giữa nái F1 (yorkshire x móng cái), F1 (yorkshire x meishan) với đực giống Pidu 25 và Pidu 50 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015 - 2016
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm giống gia súc Hải Dương
9. Đề tài: Xây dựng mô hình chăn nuôi bò lai hướng thịt chất lượng cao phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015 - 2016
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn bồi dưỡng và Phát triển khoa học công nghệ Hải Dương
10. Dự án: Tiếp nhận kỹ thuật sản xuất giống cá chép V1 có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015 - 2016
Đơn vị chủ trì thực hiện: Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
* Lĩnh vực khoa học Y, dược
1. Đề tài: Hoàn thiện quy trình và phác đồ điều trị phòng lây truyền virus viêm gan B từ mẹ sang con ở các thai phụ có tải lượng virus máu cao tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương
2. Đề tài: Ứng dụng sinh học phân tử (phản ứng chuỗi Polymerase-pcr) trong chẩn đoán và điều trị viêm dạ dày ở bệnh nhân nhiễm vi khuẩn helicobacter pylori trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015
Đơn vị chủ trì thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
* Lĩnh vực khoa học Xã hội
1. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình sản phẩm du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020. Thực hiện năm 2015 - 2016
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
2. Đề tài: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu và hướng dẫn giảng dạy Ngữ văn địa phương phục vụ trong các trường trung học cơ sở tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015 - 2016
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
* Lĩnh vực khoa học Nhân văn
Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015 - 2016
Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương
* Lĩnh vực khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin số hoá hồ sơ người có công phục vụ công tác quản lý nhà nước tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương. Thực hiện năm 2015.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
Trần Thị Hương
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 1/2015

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912