Bảo vệ môi trường 2015-03-04 08:34:28

      Thực hiện Chỉ thị số 29 - CT/TW (Chỉ thị 29) ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư về việc “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội nghị quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể để triển khai Chỉ thị 29 và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều dự án, chương trình, kế hoạch, quy hoạch bảo vệ môi trường. Trong 5 năm qua, công tác bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Trước hết là công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường
 UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các Sở, ban, ngành thực hiện công tác bảo vệ môi trường với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú thông qua các phương tiện truyền thông và hoạt động của các đoàn thể, các tổ chức xã hội nhân các sự kiện về môi trường: Ngày môi trường thế giới 5/6, Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường (29/4 - 6/5), Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn (20/9), Ngày Đa dạng sinh học (22/5); Ngày Đất ngập nước...Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường mở chuyên mục“Môi trường với cuộc sống” nhằm cập nhật nhanh thông tin về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng thời thiết lập kênh tương tác giữa doanh nghiệp và người dân với cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.Bên cạnh đó, việc lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các mônhọc ở các bậc học, cấp học, bước đầu đã hình thành thói quen, hành vi giữ gìn và bảo vệ môi trường của học sinh phổ thông các cấp học, bậc học. Đã triển khai mô hình “Trường Xanh - Sạch - Đẹp”.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường được nghiên cứu, bổ sung và ngày càng hoàn thiện từ Trung ương tới địa phương. Từ năm 2009 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 03 quyết định, 02 chỉ thị nhằm cụ thể hóa các quy định của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương về công tác bảo vệ môi trường.Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường và hoàn thiện; từng bước kiện toàn đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn mới.
Triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng mạng lưới các điểm quan trắc tài nguyên và môi trường (đất, nước, không khí, chất thải rắn sinh hoạt) trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015”. Công tác xử lý nước thải có nhiều chuyển biến, hiện nay có 6 khu công nghiệp (KCN) gồm: KCN Nam Sách, KCN Đại An, KCN Phúc Điền, KCN Tân Trường, KCN Việt Hòa - Kenmark, KCN Phú Thái - giai đoạn 1 (trong tổng số 8 KCN có nhà máy hoạt động) đã xây dựng hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung với tổng công suất thiết kế 11.000m3/ngày đêm.; Đã xây dựng được 6 khu chăn nuôi tập trung với quy mô diện tích 3ha/khu tại các huyện: Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Nam Sách và Thanh Hà. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 12.758 công trình hầm Biogas đã được xây dựng, tổng công suất xử lý trên 255 tấn phân rác/ngày. Công tác thu gom, xử lý nước thải tại các bệnh viện được ngành y tế quan tâm, đầu tư hệ thống thu gom, xử lý theo công nghệ JOHKASO của Nhật nhìn chung đã phát huy được hiệu quả của hệ thống xử lý (Có 19/22 bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện được đầu tư hệ thống xử lý). Đã thanh tra, kiểm tra khoảng 600 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 408 cơ sở xả nước thải vượt quy chuẩn môi trường.Hiện nay, khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh có 70 công trình cấp nước tập trung đang hoạt động đáp ứng nhu cầu cấp nước sạch cho dân cư nông thôn. Đến nay tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đã đạt trên 90%, trong đó có 65%  được sử dụng nước sạch theo QCVN 02 của Bộ Y tế; tỷ lệ số trường học mầm non và phổ thông được cấp nước sạch tăng 1%, lũy kế đạt 96,9%; tỷ lệ số trạm y tế xã được cấp nước sạch tăng 1%, lũy kế đạt 97,4%.
Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường
Công tác tuyên truyền về đẩy mạnh, khuyến khích cá nhân, tổ chức, cộng đồng tham gia công tác xã hội hoá bảo vệ môi trường, phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm và khắc phục suy thoái môi trường tại Hải Dương luôn được quan tâm và bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đã có nhiều công trình, đường phố được các đoàn thể chính trị - xã hội ký cam kết với chính quyền địa phương tham gia bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Nhiều địa phương tổ chức xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước về bảo vệ môi trường, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường.Đã có 2 công ty do Cựu chiến binh đầu tư và quản lý, 2 HTX vệ sinh môi trường thu hút 155 lao động, trong 5 năm qua đã xử lý được trên 5000 tấn rác thải góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường ở địa phương. Hiện tại, các mô hình vẫn đang hoạt động và phát huy tốt.Tỉnh đoàn thanh niên đã thành lập các mô hình điểm như: đội "Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường bảo vệ dòng sông quê hương", đội "tình nguyện xanh", đội "tuyên truyền măng non về nước sạch và vệ sinh môi trường", xây dựng “Cổng trường Xanh - Sạch - Đẹp”. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức thực hiện 4 mô hình trình diễn về “Thu gom, phân loại rác thải và vệ sinh môi trường nông thôn” tại một số xã thuộc huyện Kinh Môn, Gia Lộc và Tứ Kỳ, phát động trồng trên 800.000 cây xanh, tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh môi trường trong thôn, xóm, cụm dân cư theo định kỳ, phát quang bụi rậm, bờ ao, khu công cộng, thu gom, phân loại và xử lý các loại rác thải trong chăn nuôi; thành lập 38 Câu lạc bộ “Nông dân với nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”, xây dựng 7 mô hình điểm “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn Xanh - Sạch - Đẹp”, xây dựng 1.865 bản quy ước, hương ước làng, xã văn hóa...
Tăng cường quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn chi thường xuyên từ ngân sách cho sự nghiệp môi trường, đa dạng hóa đầu tư cho bảo vệ môi trường
Những năm qua, tỉnh đã tập trung giải quyết các vấn đề môi trường ở các Bệnh viện, Cơ sở y tế và Khu vực nông thôn (mua lò đốt rác và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện; hỗ trợ các xã mua dụng cụ thu gom rác thải, xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh; xây dựng và vận hành hệ thống bể chứa rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật; hỗ trợ kế hoạch khung tổ chức xử lý rơm rạ dư thừa sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ bằng chế phẩm sinh học …). Ngoài nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, UBND tỉnh còn chủ động bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ, chi đối ứng với nguồn vay ODA để thực hiện các chương trình, dự án liên quan tới lĩnh vực bảo vệ môi trường. Từ năm 2009 đến 2013, tổng nguồn kinh phí này đạt 388,66 tỷ đồng (trong đó chi cho Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường đạt 85,6 tỷ đồng; Dự án thu gom và xử lý nước thải phía Đông thành phố Hải Dương là hơn 34 tỷ đồng; Đối ứng dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Việt Hồng (Thanh Hà) là 77,8 tỷ đồng…).
 Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực về môi trường
Triển khai các đề tài khoa học và các dự án liên quan tới lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu (Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 7 đề tài, dự án; Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện 5 đề tài, dự án; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 3 đề tài, dự án;...).Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban ngành; khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư thay thế và cải tiến các thiết bị sản xuất thân thiện với môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Xây dựng các mô hình Sản xuất sạch hơn...
Tăng cường hợp tác Quốc tế về bảo vệ môi trường
Từ năm 2000, Hải Dương đã được tham gia vào dự án Môi trường Việt Nam - Canada (VCEP). Dự án nhằm cung cấp và trợ giúp về kỹ thuật, đào tạo cán bộ và trang thiết bị văn phòng và quan trắc, phân tích môi trường để nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ môi trường của địa phương. Năm 2009, Hải Dương là một trong 8 tỉnh thành trong cả nước tham gia dự án VCEP (VPEG). Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban quản lý dự án tổ chức triển khai nhiều hoạt động cụ thể như: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng cho các cán bộ làm công tác quản lý môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở ngành liên quan, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tổ chức triển khai các dự án trình diễn về sản xuất sạch hơn tại các cơ sở công nghiệp; xây dựng Chương trình Quản lý ô nhiễm công nghiệp tỉnh Hải Dương ...
Tuy nhiên, trong hoạt động bảo vệ môi trường 5 năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ta vẫn gặp phải một số tồn tại như:Việc đầu tư phát triển các cụm công nghiệp không đồng bộ với các điều kiện hạ tầng kỹ thuật về môi trường; hầu hết các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một số tổ chức, doanh nghiệp chưa nghiêm. Chưa thực hiện các biện pháp cần thiết về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất (nếu có thực hiện mang tính hình thức nên thực hiện chưa triệt để); nhiều dự án đã có báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường, song chất lượng báo cáo còn hạn chế. Việc tuân thủ sau báo cáo Đánh giá tác động môi trường của các chủ dự án thực hiện chưa nghiêm, còn tùy tiện (tự ý điều chỉnh nội dung dự án, không báo cáo nội dung thay đổi,…). Chất thải từ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn, làng nghề chưa được thu gom và xử lý đúng quy định; tình trạng sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật tràn lan dẫn đến ô nhiễm môi trường nông thôn ngày càng tăng...
Để khắc phục những yếu kém và tồn tại, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các Sở, ban, ngành tiếp tục bám sát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, chú trong đến các giải pháp bảo vệ môi trường trong thời gian tới như: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; giải quyết triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; triển khai chương trình Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025”; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường; trong đó, có cơ chế, chính sách thúc đẩy xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường...
Phạm Ninh Hải
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 1/2015

Thêm bình luận


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912