Khoa học quản lý 2015-05-05 00:34:07

      Ngày 15 tháng 10 năm 2014 Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT - BKHCN - BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT - BKHCN - BNV gồm 3 chương và 9 điều. Thông tư đã kế thừa các nội dung còn phù hợp của Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT - BKHCN - BNV và Thông tư liên tịch số 14/2009/ TTLT - BKHCN - BNV, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và các văn bản mới ban hành có liên quan.
Những điểm quan trọng trong Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT - BKHCN - BNV được thể hiện như sau:
Thứ nhất, Thông tư  xác định rõ hơn vị trí và chức năng, 22 nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ để phù hợp với quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định số 24/2014/NĐ - CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số nhiệm vụ cụ thể về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ để phù hợp với quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như nhiệm vụ và quyền hạn: về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ để phù hợp với quy định của Nghị định số 11/2014/NĐ - CP của Chính phủ; về lĩnh vực tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng phù hợp với Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; về công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng để phù hợp với quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và Luật tiếp công dân năm 2013.
Thứ hai, Thông tư xác định cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ gồm: Văn phòng, Thanh tra, 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở (Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ). Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng được thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.
Thứ ba, Thông tư xác định rõ vị trí và chức năng, 11 nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để phù hợp với Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Đồng thời Thông tư đã xác định Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; chấp hành sự lãnh đạo về tổ chức, vị trí làm việc, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Khoa học và Công nghệ.
Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV có hiệu lực từ này 01 tháng 01 năm 2015 và  thay thế Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 16 tháng 8 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Uỷ Ban nhân đân cấp tỉnh, cấp huyện và Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2009 Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nguyễn Duy Hưng
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 2/2015

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912