Những vấn đề chung 2015-04-25 00:06:23

      Vào những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước đang thi đua trong học tập, công tác, lao động, sản xuất chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và thực hiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đang thực hiện những nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tính đến tháng 4 năm 2015, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ có 59 đảng viên, trong đó 56 đảng viên chính thức, 3 đảng viên dự bị, đảng viên là nữ 31 người bằng 52,5% tổng số đảng viên của Đảng bộ được sinh hoạt ở 6 chi bộ trực thuộc. Với chức năng, nhiệm vụ là Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ lãnh đạo đảng viên, quần chúng Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chinh trị sau:
Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo đảng viên và quần chúng trong công tác chính trị tư tưởng, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:
Bằng các hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, giao ban chuyên môn hàng tháng, đăng tải văn bản, Nghị quyết trên Trang thông tin điện tử và mạng nội bộ của Sở để đảng viên, quần chúng nghiên cứu, học tập và thực hiện đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong toàn Đảng bộ. Các chi bộ thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng để đề xuất với Đảng ủy, Lãnh đạo Sở các nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đảng bộ đã xây dựng tập thể đoàn kết, mở rộng dân chủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong sinh hoạt, công tác. Hằng năm có 100% đảng viên, quần chúng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Đảng bộ lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Khoa học và Công nghệ:
Thông qua vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với tập thể Lãnh đạo Sở đã lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao vai trò, trách nhiệm thực hiện đầy đủ và có kết quả chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ. Tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong việc định hướng hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn theo sự chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Khoa học và Công nghệ đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống trên địa bàn tỉnh. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 05/4/2013, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tham mưu  UBND tỉnh ban hành 21 quyết định (trong đó có 2 văn bản quy phạm pháp luật) liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc; công tác quản lý khoa học và công nghệ (KHCN), quản lý an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; các quyết định phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch KHCN hằng năm. Công tác tham mưu của Sở đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực KHCN, ứng dụng các thành tựu KHCN vào sản xuất, đời sống trên địa bàn tỉnh.
Từng bước đổi mới công tác quản lý hoạt động KHCN, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và nghiệm thu, đánh giá, công bố kết quả nghiên cứu, ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm qua, kế hoạch KHCN của tỉnh có 151 công trình được thực hiện với tổng kinh phí trên 87 tỷ đồng; tỷ lệ các công trình phát huy tác dụng tốt đạt trên 93%. Phần lớn các nhiệm vụ KHCN được lựa chọn có giá trị ứng dụng trong sản xuất và đời sống; hiệu quả thể hiện khá rõ trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, nhiều biện pháp canh tác tiến bộ và giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng tốt được nghiên cứu, khảo nghiệm và nhân rộng. Một số nhiệm vụ KHCN đã góp phần tích cực tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường, phát triển công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; đề xuất các giải pháp về phát triển nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá trên địa bàn tỉnh.
Trong nhiệm kỳ qua công chức, viên chức và người lao động của Sở chủ trì thực hiện 41 nhiệm vụ KHCN và nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của 3 Trung tâm thuộc Sở (tăng 7 nhiệm vụ so với nhiệm kỳ trước). Các nhiệm vụ KHCN do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đã thực hiện đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ. Nhiều kết luận từ kết quả nghiên cứu và triển khai đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Phối hợp với một số cơ quan chuyên môn tổ chức 15 lớp tập huấn cho 2.000 lượt người về sở hữu trí tuệ; 5 lớp cho 400 lượt người về an toàn bức xạ hạt nhân. Tư vấn cho các doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ, đến nay có 950 nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp; 8 cơ sở có sử dụng chất phóng xạ được đăng ký; 62 cơ sở y tế được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Xây dựng và phát sóng 36chương trình "Sở hữu trí tuệ và cuộc sống" trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dươngnhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho cộng đồng.Cho ý kiến thẩm định công nghệ của 90 dự án đầu tư trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Thẩm địnhvàcông nhận 138sáng kiến cấp tỉnhthuộc lĩnh vựcgiáo dục và đào tạo.
Tiếp nhận 160 bộ hồ sơ công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn các loại, hướng dẫn các cơ sở công bố 216 tiêu chuẩn áp dụng. Tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng Việt Nam, trong đó có 2 doanh nghiệp được trao giải vàng và 5 doanh nghiệp trao giải bạc. Kiểm tra, đôn đốc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 ở  44 cơ quan quản lý hành chính nhà nước của tỉnh. Giải quyết khiếu nại 37 vụ về đồng hồ điện, 16 vụ về đồng hồ đo nước lạnh giữa các hộ sử dụng với các cơ sở kinh doanh. Kiểm định, hiệu chuẩn 167.133 phương tiện đo và thử nghiệm 3.315 mẫu các loại. Thực hiện dịch vụ xác nhận khối lượng kim cương, kiểm tra và cấp giấy kết quả đo cho 52 hệ thống chống sét, 434 điểm tiếp địa.
Thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tăng cường công tác tiếp nhận, cấp giấy phép, kiểm tra hoạt động của các tổ chức KHCN và doanh nghiệp KHCN theo quy định của Luật KHCN.
Xuất bản và phát hành 60 số Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương với 120.000 bản. Nâng cao chất lượng tin, bài phản ánh kết quả áp dụng các thành tựu KHCN trong sản xuất, đời sống và xã hội, góp phần nâng cao kiến thức và nhận thức cho đông đảo quần chúng nhân dân về KHCN. Duy trì Trang thông tin điện tử, Chuyên trang Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chuyên trang Nếp cái hoa vàng Kinh Môn và Chuyên trang Vải thiều Thanh Hà với trên 8.000 tin, bài, ảnh, phóng sự, phim khoa học được đăng tải.
Tổ chức đào tạo 21 lớp kiến thức tin học văn phòng, khai thác, sử dụng Internet cho 525 lượt học viên theo trình độ B;thực hiện trên 200 hợp đồng tư vấn đấu thầu, nghiệm thu thiết bị, dịch vụ an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ, tuyên truyền khoa học, quảng bá thương hiệu và các dịch vụ KHCN khác theo chức năng của các đơn vị sự nghiệp KHCN thuộc Sở.
Từng bước khẳng định ưu thế công nghệ sản xuất hoa phong lan, một số giống cây trồng sạch bệnh từ công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật.
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KHCN công lập theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ. Tuy trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ còn gặp nhiều khó khăn như: chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các đơn vị chuyển đổi thiếu đồng bộ, chưa kịp thời, nhân lực của các đơn vị còn yếu về chuyên môn, chưa năng động trong cơ chế mới, thu sự nghiệp chưa vững chắc, phần lớn các nguồn thu vẫn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nhưng đã khẳng định chính sách chuyển hoạt động của các đơn vị sự nghiệp KHCN sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm là đúng đắn, là tất yếu trong quá trình đổi mới hoạt động KHCN để phát triển và hội nhập.
Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ như: từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy của các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; quy hoạch và định kỳ bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy định; công khai, dân chủ trong việc bổ nhiệm, đề bạt, tuyển dụng cán bộ, nâng lương thường xuyên cho công chức, viên chức theo đúng quy định.
Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đoàn thể vững mạnh:
Đảng ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và một đồng chí Đảng ủy viên đảm nhiệm Trưởng các Tiểu Ban thực hiện 4 Đề án của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa VII (nhiệm kỳ 2010 - 2015) tại Đảng bộ. Các Đề án được tổ chức thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ.
Đảng bộ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy hằng tháng. Trong sinh hoạt hằng tháng các chi bộ đã chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng, phổ biến các nghị quyết, chính sách mới, giáo dục đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thảo luận các biện pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), sau kiểm điểm các chi bộ và Đảng bộ đã có các biện pháp khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Kết quả đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở đã có nhiều biện pháp đổi mới tác phong, lề lối làm việc, cải cách hành chính đem lại hiệu quả, năng suất cao tiết kiệm được nhiều thời gian và kinh phí cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, cũng như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Sở và các đơn vị trực thuộc.
Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng, nhiệm kỳ qua đã kết nạp 19 đảng viên mới (chỉ tiêu 8 đảng viên), làm thủ tục đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 3 đảng viên.Giới thiệu 100% đảng viên giữ mối liên hệ với chi bộ nơi cư trú. Thường xuyên cập nhật và bổ sung kịp thời hồ sơ đảng viên theo quy định của Trung ương. Kịp thời báo cáo tình hình tổ chức Đảng và đảng viên với Đảng uỷ cấp trên.
Đảng bộ đã quan tâm công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các chi bộ và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm kỳ qua Đảng ủy đã thực hiện 5 cuộc kiểm tra và 5 cuộc giám sát ở tất cả các chi bộ trực thuộc; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện 10 cuộc kiểm tra. Trong nhiệm kỳ Đảng ủy và các chi bộ đã kiểm tra 51/59 (đạt 86,4%) đảng viên trong Đảng bộ về: nhiệm vụ đảng viên, thực hiện những điều đảng viên không được làm, thực hiện giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ nơi cư trú, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả 100% chi bộ và đảng viên được kiểm tra đều chấp hành tốt Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ.
Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh cơ sở. Chỉ đạo các đoàn thể hướng hoạt động vào tuyên truyền, phổ biến pháp luật, động viên đoàn viên chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác xây dựng Đảng. Tổ chức cho đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hội diễn, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, xây dựng các quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất đốc màu da cam,… Hằng năm tặng quà học sinh phổ thông học giỏi, học sinh đỗ vào các trường Đại học là con đoàn viên Công đoàn; hỗ trợ công đoàn viên lúc khó khăn, hoạn nạn.
Với sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhiệm kỳ qua Đảng bộ liên tục được công nhận trong sạch, vững mạnh có thành tích tiêu biểu, trong đó năm 2010, 2012 được Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen; năm 2011, 2013, 2014 được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen. Hằng năm 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chỉ tiêu 80%) và có từ 7 - 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trên cơ sở của những những thành tích mà Đảng bộ đã đạt được nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ phấn đấu:
Tiếp tục xây dựng cho đảng viên và quần chúng có phẩm chất đạo đức, niềm tin vào lý tưởng cách mạng của Đảng. Kịp thời tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng bộ.
Lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Sở Khoa học và Công nghệ, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.
Phấn đấu100% đảng viên và quần chúng chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế của cơ quan, đơn vị; đào tạo mới 2 - 3 thạc sỹ; đảng viên dự sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng đạt tỷ lệ trên 90%; kết nạp từ 8 đảng viên mới trở lên, chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị đúng thời hạn; kết thúc nhiệm kỳ có 100% đảng viên thuộc diện Đảng ủy Sở quản lý được kiểm tra; 100% chi bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ phấn đấu đạt trong sạch, vững mạnh có thành tích tiêu biểu, trong nhiệm kỳ được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen.
Nguyễn Văn Vóc
Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 2/2015
 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912