Khoa học quản lý 2015-06-30 09:06:52

    Thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ - CP, ngày 05/9/2005 của Chính phủ về "Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập" và Thông tư liên tịch số: 12/2006/ TTLT - BKHCN - BTC - BNV ngày 05 tháng 6 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ - CP của Chính phủ. Từ năm 2006 UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt các Đề án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ cho theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cụ thể như sau:

Quyết định số 3153/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 phê duyệt Đề án Chuyển đổi Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Tin học theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Quyết định số 3154/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 phê duyệt Đề án Chuyển đổi Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tiến độ tự trang trải kinh phí: năm 2007 là 20%, năm 2008 là 50%, năm 2009 là 80%, từ năm 2010 là 100%.
Quyết định 875/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 3 đơn vị khoa học và công nghệ công lập đang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, trong đó, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học hoạt động là khó khăn nhất. Kết quả hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học đạt được chủ yếu trong việc tiếp nhận và chuyển giao các kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp; tiếp nhận công nghệ, kỹ thuật sản xuất, nhân một số giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào; tiếp nhận công nghệ sản xuất một số chế phẩm sinh học thực hiện dịch vụ trong xử lý rơm rạ dư thừa, môi trường ao nuôi thủy sản như: Chế phẩm EM, Fito Biomix RR, Biof; thực hiện được một số dịch vụ về tiết kiện năng lượng, tuy nhiên hoạt động thiếu tính ổn định và bền vững, hoạt động dịch vụ đóng góp vào nguồn thu mới đạt khoảng 15% - 20% doanh thu. Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Tin học thực hiện tốt các dịch vụ công về công tác thông tin khoa học và công nghệ, đào tạo tin học, và thực hiện các dịch vụ khác còn thiếu tính ổn định như: tư vấn đấu thầu, dịch vụ về an toàn bức xạ...Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng duy trì tốt hoạt động dịch vụ đo lường, kiểm định các phương tiện đo như: công tơ điện 1 pha, 3 pha, hệ thống chống sét; cột bơm xăng dầu, bình đong, ca đong; áp kế, huyết áp kế, cân, taximet…; thử nghiệm vật liệu xây dựng các loại. Các thiết bị chuẩn đo lường đã được kiểm định, hiệu chuẩn đúng theo thời hạn quy định như chuẩn đo lường của các lĩnh vực khối lượng, điện, dung tích, áp lực, taximet và bảo dưỡng định kỳ quả chuẩn M1. Do vậy đơn vị đã đi đầu tại Hải Dương trong việc thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải 100% kinh phí hoạt động ngay từ khi mới thành lập tháng 7 năm 2010.
Các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115 đã từng bước làm thay đổi nhận thức của viên chức và người lao động về cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm một cách rõ nét, tích cức, tạo khả năng tiếp cận dần với thị trường, giảm tư tưởng ỷ lại bao cấp của nhà nước, nhưng thực tế trong quá trình thực hiện các đơn vị này còn gặp rất nhiều khó khăn, những khó khăn chủ yếu đó là:
- Tiềm lực khoa học và công nghệ của các đơn vị còn nhiều hạn chế đó là: Trình độ nhân lực còn yếu về chuyên môn, thiếu về số lượng; thiếumáy móc, thiết bị, nhà xưởng, khu thực nghiệm, v.v…Trong khi đầu tư tăng cường tiềm lực cho các đơn vị hiện nay còn nhiều khó khăn, hạn chế. Việc đầu tư tăng cường tiềm lực, chủ yếu từ các đề tài, dự án do vậy cơ sở vật chất không đáp ứng được yêu cầu thực hiện một số dịch vụ công về khoa học và công nghệ ở trong và ngoài tỉnh.
- Các đơn vị khoa học và công nghệ công lập phải tự chủ, tự trang trải kinh phí trong khi khả năng khai thác các hoạt động dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để tạo nguồn thu là rất khó khăn, không đáp ứng được nhu cầu về thu nhập, môi trường và điều kiện làm việc lại hạn chế về cở sở vật chất, dẫn đến một số nhân lực có trình độ chuyên môn tốt chuyển công tác, số còn lại dao động chưa thực sự yên tâm công tác, vẫn cần phải có sự hỗ trợ của nhà nước.
- Nguồn thu từ dịch vụ khoa học và công nghệ đối với các đơn vị không có tính đặc thù và độc quyền là rất khó khăn và không bền vững. Tại Hải Dương ngoài Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có tính đặc thù, hiện nay tạm thời thuận lợi trong việc khai thác các dịch vụ khoa học và công nghệ; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Tin học phải tìm kiếm những công việc đem nguồn thu khác mới đủ chi phí, trong khi đó nhiều cán bộ không đáp ứng đúng trình độ và năng lực thực hiện, cơ sở vật chất lại thiếu do vậy việc khai thác, tạo nguồn thu, tự trang trải kinh phí gặp rất nhiều khó khăn.
- Về tiếp thu và chuyển giao công nghệ của các đơn vị khoa học và công nghệ công lập tại Hải Dương còn nhiều hạn chế. Khả năng, trình độ của cán bộ, điều kiện trong hoạt động nghiên cứu, tiếp thu và chuyển giao công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện naychủ yếu thực hiện nhiệm vụ do tỉnh giao, đó là chuyển giao được một số kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp (kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thuỷ sản) trực tiếp chuyển giao cho người nông dân, chưa thực hiện được các hoạt động dịch vụ tiếp thu và chuyển giao công nghệ khác.
Để tháo gỡ những khó khăn cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và công nghệ đã ban hành thông thư liên tịch số 121/2014/TTLT - BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức Khoa học và công nghệ công lập. Thông tư bước đầu đã tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức khoa học và công nghệ cả nước nói chung và của Hải Dương nói riêng. Tuy nhiên các đơn vị khoa học và công nghệ công lập còn khó khăn trong việc xác định cụ thể các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ; mặt khác định mức chi cho các nội dung hoạt động khoa học và công nghệ thấp không phù hợp với thực tiễn hiện nay, nhiều nội dung chưa có định mức. Cụ thể do vậy quyền tự chủ tài chính của các đơn vị khoa học và công nghệ công lập bị hạn chế, hoạt động khó khăn. Trước khi có Thông tư, tỉnh Hải Dương đã đón đầu đi trước tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị bằng việc hàng năm giao cho các đơn vị khoa học và công nghệ công lập thực hiện một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và nhiệm vụ theo chức năng trong đề án chuyển đổi đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời bố trí tiền công cho những người tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để duy trì hoạt động cho các đơn vị.
Để các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh nói riêng, của cả nước nói chung hoạt động ổn định và có hiệu quả,tỉnh đã đề nghị với Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ theo tinh thần Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi 2013; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản tháo gỡ các vướng mắc về tài chính cho phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động khoa học và công nghệ hiện nay nói chung và của các đơn vị khoa học và công nghệ chuyển đổi theo Nghị định 115 nói riêng; tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ cho tỉnh Hải Dương. Tỉnh tiếp tục giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo hướng dẫn thông tư số 121/2014/TTLT - BTC - BKHCN; quan tâm đầu tư tiềm lực cho các tổ chức khoa học và công nghệ để các tổ chức này đủ năng lực hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Vũ Dương
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 3/2015

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912