Khoa học quản lý 2016-01-05 01:17:05

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013 và những văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các sở, ngành trên địa bàn tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 20/2015/QĐ - UBND ngày 19/11/2015 về việc “Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, thay thế Quyết định số 08/2012/QĐ - UBND ngày 06/02/2012 về “Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương” nhằm cụ thể hóa Luật Khoa học và Công nghệ gắn với thực tiễn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay, góp phần đưa hoạt động khoa học và công nghệ gắn thực tiễn đời sống, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Quy định mới được xây dựng trên cơ sở các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật như: Nghị định số 08/2014/NĐ - CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Nghị định 95/2014/NĐ - CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và Công nghệ; Thông tư Liên tịch số 55/2015/TTLT - BTC - BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, v.v... Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương mới ban hành gồm 4 chương, 32 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 29/11/2015. Điểm mới trong quy định đó là căn cứ vào Luật Khoa học và Công nghệ, các văn bản hướng dẫn của Trung ương để xây dựng các quy định cụ thể cho hoạt động quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ khi hình thành đến khi kết thúc, đăng ký và lưu giữ kết quả nghiên cứu phù hợp với tỉnh Hải Dương, một số điểm mới nổi bật trong quy định đó là:
Chương 1. Quy định chung, gồm 5 điều.
Quy định rõ, cụ thể những tiêu chí xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước, các tiêu chí này là căn cứ quan trọng để lựa chọn phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết, thiết thực với đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Các Tiểu ban khoa học, hội đồng khoa học trước đây được thay thế bằng các Hội đồng tư vấn về khoa học và công nghệ để nâng cao vai trò, hiệu quả làm việc của Hội đồng và các thành viên, thể hiện tính minh bạch, khách quan, dân chủ hơn; các hội đồng này hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
Chương 2. Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, gồm 13 điều. Quy định chi tiết về xác định, tuyển chọn, phê duyệt; tổ chức thực hiện; kiểm tra, đánh giá, quản lý và nhân rộng các kết quả nghiên cứu...
Nguồn hình thành các nhiệm vụ khoa học trước đây chủ yếu là do đề xuất của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nay quy định bổ sung thêm nguồn hình thành từ việc đặt hàng vấn đề khoa học và công nghệ, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Việc tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải được thực hiện công khai, công bằng, dân chủ và khách quan trên cơ sở quy định của tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Đối với từng nghiệm vụ khoa học và công nghệ quy định rõ các chức danh thực hiện bao gồm: Chủ nhiệm nhiệm vụ; thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học; thành viên; kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ, cán bộ địa phương hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ để làm căn cứ để xây dựng dự toán chi tiền công cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Việc phê duyệt thuyết minh, thành lập ban chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ký hợp đồng thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt và triển khai thực hiện. Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo hình thức khoán chi, bao gồm khoán chi từng phần hoặc khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, được thực hiện theo Nghị định số 95/2014/NĐ - CP. Hình thức đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ căn cứ hàm lượng khoa học, nội dung, quy mô thực hiện được quy định cụ thể bằng hai hình thức tổng kết hoặc nghiệm thu.
Chương 3. Định mức xây dựng dự toán kinh phí cho hoạt động quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, gồm 4 điều.
Định mức xây dựng dự toán được xây dựng bằng khoảng 80% định mức tại Thông tư Liên tịch số 55/2015/TTLT - BTC - BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Quy định rõ các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; khung định mức làm căn cứ xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN; hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ; các định mức xây dựng dự toán chi phục vụ nghiên cứu theo các yếu tố đầu vào; các nội dung chi và định mức chi cho công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trước đây tiền công những người thực hiện, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tính vào định mức chi nghiên cứu chuyên đề, viết báo cáo khoa học, …nay quy định mới quy định rõ hệ số tiền công theo ngày đối với các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Ngoài ra, còn quy định bổ sung một số yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí cho hoạt động quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh như: công cán bộ cơ sở hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ về giống, phân bón; hỗ trợ chế phẩm sinh học, thuốc thú y, thuốc thuỷ sản đối với các mô hình thuộc các nhiệm vụ khoa học và công nghệ…
Chương 4. Tổ chức thực hiện, gồm 7 điều.
Trong chương này quy định rõ, cụ thể hơn trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện, chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ; trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; quy định quyền lợi của tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ…
Theo quy định mới các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sẽ phải xây dựng dự toán chi theo phương thức khoán chi một phần hoặc khoán chi đến sản phẩm cuối cùng để bảo vệ trước các hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ và tổ thẩm định kinh phí. Thực hiện theo quy định mới sẽ khách quan hơn, minh bạch hơn, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cho các nhà khoa học thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Vũ  Dương
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 6/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912