Những vấn đề chung 2015-12-24 09:40:52

     Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 2015, tại thành phố Hải Dương, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI đã được tổ chức với sự tham gia của 349 đại biểu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương trân trọng trích đăng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

I. Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015, Đại hội khẳng định: 
Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức đã tác động trực tiếp đến sự phát triển và mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Song với quyết tâm và nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đã vượt qua khó khăn giành được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực:
Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 7,7%/năm (giá cố định năm 1994); quy mô kinh tế của tỉnh năm 2015 gấp 1,83 lần năm 2010; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân đầu người đạt 2.000 USD; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Công tác xây dựng và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc.
Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin truyền thông... phát triển toàn diện, quy mô được mở rộng và từng bước nâng cao chất lượng. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt và ngày một nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 31 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,99% năm 2010 xuống còn 3,27% năm 2015.
Hoạt động khoa học và công nghệ được chú trọng đầu tư theo hướng hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản được tăng cường và có chuyển biến tích cực. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo. 
Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh được xây dựng vững mạnh. Đã giải quyết dứt điểm và duy trì ổn định tình hình nhân dân tại các điểm có khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài trên địa bàn tỉnh.
Công tác xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực: năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên; công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng có hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV còn một số hạn chế, đó là: Một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế thấp. Một số hạn chế trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hoá, y tế chưa được khắc phục triệt để. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Công tác quản lý tài nguyên môi trường còn chưa sâu sát. Tình hình an ninh, trật tự ở một số địa bàn trong tỉnh còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc chưa kịp thời, thực hiện kết luận sau thanh tra chưa nghiêm túc. Công tác xây dựng hệ thống chính trị có mặt chưa thật sự đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu. Kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa nghiêm, cải cách hành chính chuyển biến chậm. Nội dung, hình thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân một số nơi còn hạn chế, vai trò phản biện xã hội chưa được phát huy tốt. 
II. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2015 - 2020, Đại hội nhất trí:
a) Phương hướng và mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chủ động, sáng tạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khai thác, phát huy tốt lợi thế của tỉnh với vị trí nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng thời là vệ tinh trong không gian phát triển vùng Thủ đô, có hạ tầng giao thông phát triển. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh các ngành có lợi thế, có giá trị gia tăng cao; chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư. Phát triển kinh tế nhanh đi đôi với phát triển văn hóa; cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân và gìn giữ, bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng, củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
b) Các chỉ tiêu chủ yếu: 
1. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 8 - 8,5%/năm.
2. Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn đến năm 2020: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 11%; công nghiệp, xây dựng 56%; dịch vụ 33%.
3. Năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân đầu người đạt 3.200 USD trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng.
4. Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 32%/năm.
5. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 150 triệu đồng/ha vào năm 2020.
6. Giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng bình quân 15%/năm.
7. Thu ngân sách nội địa tăng bình quân 10%/năm trở lên.
8. Cơ cấu lao động đến năm 2020: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 27%; công nghiệp, xây dựng 42%; dịch vụ 31%.
9. Lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 75%, trong đó có chứng chỉ đạt 30%. 
10. Chỉ số phát triển con người (HDI) đến năm 2020 đạt 0,725.
11. Tỷ lệ xã được công nhận xã nông thôn mới đến năm 2020 đạt trên 60%.
12. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt  33 - 35%.
13. Tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 là 67% (trong đó: mầm non 52%, tiểu học 99%, THCS 53%, THPT 56%).
14. Năm 2020 đạt 30 giường bệnh/10.000 người dân (tính cả trạm y tế cấp xã đạt 37 giường bệnh/10.000 người dân), 9 bác sĩ/10.000 người dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 8,5%.
15. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình trên 1,5%/năm.
16. Năm 2020 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 87% số dân.
17. Năm 2020, tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đạt 80%; tỷ lệ cơ quan văn hóa đạt 90%.
18. Năm 2020, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%; trên 90% chất thải nguy hại, trên 95% chất thải y tế, 75% rác thải nông thôn và 95% chất thải rắn đô thị được xử lý.
19. Hằng năm, có trên 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; mỗi năm kết nạp từ 2.500 đảng viên trở lên.
20. Hằng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh.
Đại hội đã bầu 55 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại Hội ngị lần thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 10 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
NVV
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 6/2015
 
 
 
 
 
 
 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912