Những vấn đề chung (số 4-2016) 2016-09-19 09:32:19

Để phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương trong hoạt động t­ư vấn, phản biện và giám định xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các sở, ngành có liên quan trong tỉnh xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 về việc ban hành “Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương”. Quy định được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể hóa vào điều kiện thực tiễn của tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 và thay thế Quyết định số 1508/2003/QĐ-UBND ngày 26/5/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hộicủa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương.

Quy định mới quy định cụ thể về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đối với các vấn đề về chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh và những chương trình, dự án lớn của tỉnh liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức. Quy định có 3 chương với 9 điều, quy định về đối tượng áp dụng là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan; quy định rõ hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hoạt động mang tính xã hội, độc lập khách quan, không vì mục đích lợi nhuận. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có nhiệm vụ tổ chức tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Những loại đề án cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Hải Dương được quy định đó là: Các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm; các chương trình, đề án, dự án lớn, chủ trương quan trọng của tỉnh liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức; các đề án do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Ngoài ra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh còn được chủ động đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các loại đề án khác.

Các hình thức và trình tự tổ chức thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng để kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội đảm bảo là cơ sở khoa học, mang tính thực tiễn, độc lập, khách quan và đưa ra những giải pháp, kiến nghị khả thi nhằm giúp cơ quan được tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm thông tin và căn cứ trong việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án. Thời gian thực hiện hoàn thiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội và báo cáo kết quả gửi cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội được quy định là 20 ngày sau khi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhận đủ hồ sơ, tài liệu. Đối với đơn vị được tư vấn, phản biện và giám định xã hội có trách nhiệm “Tiếp nhận, nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất trong văn bản báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội để hoàn thiện đề án; trả lời bằng văn bản cho Liên hiệp Hội Hải Dương sau 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội”. 

Thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định mới sẽ phát huy trí tuệ tập thể của đội ngũ các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoạch định chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Bài của Vũ Dương đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4 ra tháng 8 năm 2016

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912