Khoa học công nghệ 0000-00-00 00:00:00

Triển khai thực hiện Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 và Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 sửa đổi Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (gọi tắt là Chương trình 592).  

Thực hiện Công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Công văn số 556/UBND-VP ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592 thực hiện năm 2018 như sau:

1. Căn cứ vào điều kiện, năng lực thực tế và hướng dẫn tại các văn bản quản lý Chương trình 592 (Thông tư 19/2016/TT-BKHCN ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư liên tịch số 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 23/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ...), các tổ chức, cá nhân xây dựng dự án để đăng ký tham gia Chương trình 592 theo các nhóm dự án sau:

- Nhóm dự án hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN: Tại Điều 9, Thông tư 19/2016/TT-BKHCN.

- Nhóm dự án hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN: Tại Điều 10, Thông tư 19/2016/TT-BKHCN.

- Nhóm dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN: Tại Điều 11, Thông tư 19/2016/TT-BKHCN.

- Nhóm đề tài, dự án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập: Tại Điều 12, Thông tư 19/2016/TT-BKHCN.

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN xây dựng theo Mẫu A1-ĐXNV ban hành kèm theo Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 05/05/2017.

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch- Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương, 209 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương. Điện thoại: 0320.3898181; Fax: 0320.3892437.

Rất mong các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đề xuất dự án tham gia Chương trình hỗ trợ để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trình UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Phòng Kế hoạch - Tài chính!

 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912