Khoa học công nghệ 0000-00-00 00:00:00

Thực hiện Công văn số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019, Công văn số 4391/BKHCN-ĐP ngày 28/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giaotiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu sốgiai đoạn 2016-2025(gọi tắt là Chương trình Nông thôn miền núi), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện năm 2019 như sau:

1. Đối tượng dự án đề xuất:

Các dự án thuộc Chương trình là dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo quy định tại Khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CNthúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025. Ưu tiên những dự án hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, dự án có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hoá tại địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống nhân dân và dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn. Dự án đề xuất phải có xuất xứ công nghệ và tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ đáp ứng các tiêu chí được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 6 của Thông tư 07/2016/TT-BKHCNngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giaotiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu sốgiai đoạn 2016-2025 (Thông tư số 07).

2. Hồ sơ đề xuất dự án:

- Thuyết minh dự án;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của Tổ chức chủ trì;

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án;

- Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ;

- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ.

Hồ sơ đề xuất dự án phải được xây dựng theo đúng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số  07, việc xây dựng dự toán kinh phí phải căn cứ Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 05/3/2018.

- Địa điểm: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương. Điện thoại: 02203.892.430; Fax: 0320.3892437.

Phòng Quản lý khoa học.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.

 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912