Tin tức thời sự Hải Dương 2016-12-14 08:17:28

Trong 15 năm qua, việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Phong trào đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình về gia đình văn hóa, dòng họ hiếu học, mô hình gia đình làm kinh tế giỏi…Phong trào đã tác động mạnh mẽ râu rộng đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Từng bước hình thành nếp sống văn minh, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú ở nông thôn, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 Trong phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt đã trở thành mục tiêu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong mỗi gia đình, dòng họ, trong mỗi thôn, khu dân cư và đã được nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể điển hình trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, công tác, hoạt động xã hội…nhiều gương người tốt việc tốt, nhiều cán bộ chiến sỹ và nhiều cơ quan, ban ngành trong toàn tỉnh có nhiều thành tích trong công tác lao động sáng tạo…Đến nay toàn tỉnh có 86,6% gia đình văn hóa, 100% làng, khu dân cư xây dựng xong quy ước. Tỷ lệ làng, khu dân cư được công nhân danh hiệu văn hóa làng, khu dân cư văn hóa hàng năm liên tục tăng. Năm 2010 có 814 làng, khu dân cư đạt danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa đạt 56,8% đến nay có 1.188  làng, khu dân cư đạt danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa đạt 80,87%. Đời sống văn hóa tình thần ở các làng, khu dân cư văn hóa được quan tâm, sắc thái văn hóa cộng đồng phong phú. Việc thực hiện lành mạnh hóa việc cưới, việc tang, lễ hội được đông đảo nhân dân các làng, khu dân cư văn hóa hưởng ứng và duy trì tốt. Công tác giáo dục được chú trọng, việc khuyến học được quan tâm từ gia đình dòng họ đến cộng đồng làng, xã nên tỷ lệ học sinh khá, giỏi được nâng lên rõ rệt. Việc phát triển kinh tế ở các làng văn hóa được các cấp các ngành và nhân dân đặc biệt quan tâm chú trọng và tìm hiểu biện pháp để thực hiện có hiệu quả như chuyển giao kinh nghiệm sản xuất, đẩy mạnh phát triển ngành nghề, phát triển nông sản hàng hóa…Từ đó đã tác động mạnh mẽ sâu rộng đến các lĩnh vực của đời sống, xã hội và thực sự phát huy vai trò tự quản của cộng đồng. Hình thành nếp sống văn minh, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú ở nông thôn, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội phát triển. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã góp phần tích cực đến phong trào xây dựng “Làng, khu dân cư văn hóa”, tạo nên diện mạo cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh cả về văn hóa lẫn kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, khơi dậy nguồn lực truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư.

Trong những năm qua, Mặt trận tổ quốc các cấp, các Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng được nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Tại các thôn, khu dân cư đều có tổ thu gom rác thải, đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; Công tác vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, các quy định của địa phương. Việc xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự đã có tác động thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và khí thế mới trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, dấy lên phong trào thi đua xây dựng các mô hình, điển  hình tiên tiến, hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc, rộng khắp tại các cơ sở, thể hiện quyền làm chủ trực tiếp cả quần chúng nhân dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Từ năm 2003 - 2015 trên địa bàn toàn tỉnh đã có 17.195 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Kết quả có 13.807 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký được công nhận đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chiếm 88,1% so với tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt. Chỉ tính riêng năm 2015 đã có 1.698 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký phấn đấu xây dựng, duy trì và giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Kết quả có 1.458 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chiếm 88,4% so với số đăng ký đạt. Từ năm 2003 - 2015 đã có 242 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được UBND tỉnh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, khu dân cư, tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 1.511 nhà văn hóa thôn, khu dân cư đã được tỉnh hỗ trợ là 93,650 tỷ đồng. Có 869 thôn, khu dân cư có sân thể thao, đạt 59,1%; 139 xã có sân vận động; 255 xã, phường thị trấn có nhà văn hóa đạt 96,2%; 9/12 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng, nâng cấp sân vận động; 100% làng, khu dân cư có tủ sách đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân. Những loại hình nghệ thuật cổ truyền được phát huy tốt như xiếc, múa rối nước, hát chèo, hát ca trù…bước đầu đã có kế hoạch lưu truyền trong đời sống nhân dân nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục truyền thống và góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả của phong trào đã tác động tích cực đến sự chuyển đổi nhanh chóng bộ mặt nông thôn, thúc đẩy sự phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nhờ đó hầu hết các xã xây dựng nông thôn mới đã đạt tiêu chí về văn hóa (tiêu chí số 16) và tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6).

Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được thì đến nay đã có 33 làng, khu dân cư văn hóa bị xóa danh hiệu và thu hồi bằng; 266 làng, khu dân cư bị nhắc nhở vì còn để nảy sinh một số tồn tại. Công tác triển khai cũng như tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn bị coi nhẹ. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang ở một số địa phương chưa có chuyển biến rõ rệt. Việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao nâng cao đời sống văn hóa công nhân lao động trong các khu công nghiệp còn nhiều hạn chế về số lượng và chất lượng.

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hóa; cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; phong trào xây dựng làng, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; phong trào người tốt việc tốt và các điển hình tiên tiến…góp phần phong phú thêm đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Hải Ninh

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912