Tổ chức Đảng 0000-00-00 00:00:00

Qua 5năm triển khai thực hiệnChỉ thị 03-CT/TW đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh tới cơ sở quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc với nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc tổ chức học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và dần đi vào nền nếp; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Qua đótừng bước làm chuyển biến về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều hơn các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đứccủa Bác; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên các lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ phận giúp việc (BPGV) Chỉ thị 03 tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 29/9/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015”; Quyết định số 336-QĐ/TU và Quyết định số 337- QĐ/TU về thành lập Bộ phận giúp việc (BPGV), Bộ phận chuyên trách của bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kèm theo Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 29/02/2012 về thực hiện một số công việc cần tập trung chỉ đạo theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kèm theo Quyết định thành lập 06 Tổ công tác về thực hiện kế hoạch, do các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy làm tổ trưởng. UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 27/CT-UBND, ngày 30/12/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 05- HD/TU, ngày 28/2/2013 “Về thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”.

Tỉnh ủy Hải Dương đã thành lập BPGV gồm 28 đồng chí là lãnh đạo một số sở, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng bộ phận và Bộ phận Chuyên trách gồm 3 đồng chí công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 100% các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ đều thành lập BPGV Chỉ thị 03 cho ban thường vụ cấp uỷ bao gồm từ 15 - 27 đồng chí; Bộ phận Chuyên trách từ 2-3 đồng chí là cán bộ ban tuyên giáo của cấp uỷ. Ở các chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ là người trực tiếp chỉ đạo, và mỗi chi bộ cử ra một đồng chí giúp bí thư chi bộ chuẩn bị các văn bản triển khai thực hiện. Để có có căn cứ xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên phù hợp, BPGV Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo tất cả các cơ sở rà soát việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức, lối sống  đã xây dựng trong thời gianthực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở thực trạng việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của các đơn vị và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có hướng dẫn các đơn vị bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hiểu, dễ làm theo. Bám sát vào các mối quan hệ trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chuẩn mực đạo đức, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã xây dựng chuẩn mực đạo đức chung của ngành tuyên giáo theo 6 mối quan hệ: “đối với bản thân; đối với công việc; đối với nhân dân; đối với cấp trên; đối với đồng nghiệp; đối với thế lực thù địch”. Trên cơ sở chuẩn mực chung, căn cứ vào tình hình cụ thể, ban tuyên giáo các cấp ban hành các quy định thực hiện các chuẩn mực đã ban hành cho phù hợp với từng đơn vị. Đến nay 100% các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng và công bố chuẩn mực đạo đức. Các bản chuẩn mực đạo đức theo đặc thù ngành được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Một số đơn vị như huyện Thanh Hà, Bình Giang, Thanh Miện, Kinh Môn, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh... có sự sáng tạo trong trao đổi, học hỏi lẫn nhau về cách làm giữa các huyện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng quy định về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của ngành mình, cơ quan, đơn vị mình.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành hướng dẫn, cụ thể hoá việc học tập theo chủ đề từng tháng, quý nêu rõ cách thức tổ chức, người chủ trì, thư ký, nội dung sinh hoạt, gợi ý thảo luận, liên hệ với cơ sở mình và phương hướng thực hiện. Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo rõ chủ đề từng tháng, rõ nội dung học tập của từng chủ đề, rõ cách thức học tập... đã tạo thuận lợi cho các chi bộ triển khai thực hiện. Từ năm 2012 đến nay, BPGV Chỉ thị 03 tỉnh đã biên tập và phát hành 45.000 cuốn tài liệu học tập chuyên đề, cấp phát tới các chi bộ, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở phục vụ việc học tập, sinh hoạt, đồng thời, tổ chức hội nghị trực tuyến ngay từ đầu năm và mời các báo cáo viên có kinh nghiệm của Trung ương về tập huấn việc học tập các chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ cho toàn bộ bí thư chi bộ trong tỉnh. Cùng với đó là phát hành trên 6.000 đĩa DVD về bài giảng của hội nghị trực tuyến cho các chi bộ trong tỉnh để tiếp tục nghiên cứu, học tập. Việc học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ được thực hiện khá nghiêm túc và đạt kết quả bước đầu. Qua kiểm tra, mỗi kỳ sinh hoạt cơ bản dành gần 1 tiếng, có đơn vị trên 1 tiếng để học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Ngoài ra, một số chi bộ còn sưu tầm những mẩu chuyện về gương người tốt, việc tốt, những đảng viên tích cực tại chi bộ để biểu dương ngay tại buổi sinh hoạt; việc chuẩn bị các nội dung cơ bản đạt yêu cầu đề ra; việc đánh giá học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kết quả việc làm theo tháng trước của chi bộ và đảng viên trong chi bộ đúng văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh; nội dung học tập trong tháng được tiến hành theo trình tự: giới thiệu, quán triệt, phân tích những nội dung của chuyên đề thông qua các hình thức như: đọc mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiến hành thảo luận, làm rõ những nội dung trong chuyên đề học tập thật sự sôi nổi; liên hệ với tình hình thực tế của chi bộ và cán bộ, đảng viên trong chi bộ; tập trung đề ra các giải pháp thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ và của đảng viên trong chi bộ

Từ tháng 7/2014, Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát hành thí điểm cuốn “Sổ ghi người tốt việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại 500 chi bộ thuộc các loại hình chi bộ trong toàn tỉnh. Sau 1 năm thực hiện; rút kinh nghiệm đến tháng 8/2015 đã triển khai “Sổ ghi người tốt việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới 100% chi bộ trong toàn tỉnh, được các chi bộ đón nhận tích cực. Sau gần 2 năm việc triển khai “Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thường trực cấp ủy, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tích cực lãnh đạo, chỉ đạo; công tác bình xét, ghi nhận, biểu dương những gương người tốt, việc tốt khách quan, trung thực, chặt chẽ theo đúng hướng dẫn, đã ghi chép vào Sổ được gần 4.000 gương người tốt, việc tốt. Qua đó, đề xuất, giới thiệu đại biểu cho hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và đại hội thi đua yêu nước các cấp tiêu biểu như: Thành uỷ Hải Dương, Huyện uỷ Bình Giang, Thanh Miện, Đảng uỷ Công an tỉnh, Quân sự tỉnh…

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xác định 02 nhóm công việc tập trung chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đó là: Nhóm công việc thứ nhất:“Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Nhóm công việc thứ hai: “Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước”.

*Đối với công việc thứ nhất:UBND tỉnh đã ban hành “Quy định về việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh”; các sở, ngành, các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động đổi mới việc tổ chức hội nghị theo hướng giảm bớt những cuộc họp không cần thiết bằng cách lồng ghép nhiều nội dung trong một hội nghị; ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hội nghị trực tuyến qua mạng Internet. Công tác tổ chức hội nghị thực hiện theo phương châm “Ba đúng, Hai không, Bốn rõ” (Đúng đủ thành phần dự họp, Đúng giờ và nội dung, Đúng trọng tâm và ngắn gọn; Không nói chuyện và làm việc riêng, Không lãng phí thời gian và ngân sách; kết luận Rõ việc, Rõ người, Rõ trách nhiệm, Rõ thời gian và điều kiện thực hiện).

* Đối với công việc thứ hai:Căn cứ Kế hoạch 35 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 27 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụchọn 8 sở, ngành, 3 UBND cấp huyện  làm điểm Công việc thứ hai. Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND cấp huyện đã chọn 35 cơ quan quản lý nhà nước và 42 UBND xã, phường, thị trấn triển khai việc làm điểm, trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước.

Qua3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho thấy đây là một chủ trương đúng và trúng, góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nhằm tạo phong trào thi đua sâu rộng trong toàn tỉnh tập trung vào việc nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh phối hợp với BPGV Chỉ thị 03 tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động phong trào“Làm theo gương Bác thi đua đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức tuyên truyền, động viên các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức tự nguyện hiến đất để mở rộng đường, hoặc kiên cố hóa kênh mương theo tiêu chí NTM; tự tháo dỡ các công trình, vật cản trong phạm vi giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công; đóng góp công sức và tiền của cho việc cứng hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương và các công trình phúc lợi.Tích cực thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng; tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị cao, khối lượng lớn.Tích cực tham gia phong trào sản xuất kinh doanh giỏi; phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá và giàu...Đến nay, tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã trong tỉnh được đẩy nhanh hơn nhiều so với thời kỳ đầu. Diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, kết cấu hạ tầng ngày càng khang trang và hiện đại; sản xuất tiếp tục phát triển theo hướng kinh tế hàng hóa; đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; môi trường sinh thái từng bước được cải thiện; Đến hết năm 2015đã có 64xã đạt chuẩnnông thôn mới.

Từ năm 2012 đến nay, tỷ lệ cán bộ, đảng viên thực hiện đăng ký đạt trên 90%. Đa số các bản đăng ký nêu gương, kế hoạch rèn luyện của các cá nhân được thông qua trước tập thể nơi cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt và công tác. Nhiều bản đăng ký nêu gương của cán bộ, đảng viên đã đề ra kế hoạch phấn đấu rèn luyện cụ thể, thể hiện tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc thực hiện việc học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác. Việc tổ chức thực hiện đăng ký nêu gương đã có tác dụng phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong việc gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự lan toả và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Những tấm gương cán bộ, đảng viên đi đầu trong đổi mới lề lối làm việc, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, hiến đất mở đường, dồn điền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới... được nhân dân đánh giá tốt, củng cố niềm tin trong nhân dân.Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc quán triệt, học tập triển khai thực hiện Chỉ thị 03 đến tất cả các tổ chức cơ sở đoàn trong tỉnh. Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Hải Dương học tập và làm theo lời Bác” do Tỉnh đoàn phát động, các cấp bộ đoàn thanh niên trong tỉnh xây dựng và thực hiện các chuẩn mực theo tấm gương, đạo đức của Bác với nội dung “5 xây 5 chống", đoàn viên thanh niên thực hiện tốt 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động, sinh viên thực hiện Sinh viên 5 tốt, hướng trọng tâm vào việc “làm theo” và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Để phục vụ cho việc triển khai Chỉ thị 03 của Bộ chính trị (khóa XI) và làm tốt công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã biên soạn, in ấn, phát hành 8.000 cuốn tài liệu hỏi - đáp về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trang bị tới cơ sở và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; in ấn phát hành 6.000 áp phích tuyên truyền cổ động về học tập và làm theo Bác trang trí tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, nơi tập trung dân cư trên địa bàn toàn tỉnh; từ năm 2012 - 2016, đã biên soạn và phát hành 45.000 cuốn tài liệu chuyên đề trang bị đến các chi bộ và khu dân cư, các đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở. Bên cạnh sách học tập chuyên đề, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động biên soạn tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ trong tháng 5 nhân dịp sinh nhật Bác (19/5) về tác phẩm“Đường cách mạng” và tháng 9 với chủ đề “Di chúc” của Bác; In sao đĩa hình “Bác Hồ - Niềm tin tỏa sáng” cung cấp chotới cơ sở; trang bị chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành tuyên giáo tới tận cơ sở. In đĩa hình tập huấn chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phát hành tới chi bộ và đoàn thể cơ sở.

Thời gian tới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; tiếp tục thực hiện Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các quy định về những điều đảng viên không được làm; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện phù hợp và có hiệu quả với từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị và từng đối tượng.

Hải Ninh

 

 

 

 

Thêm bình luận


Tin khác

Hội nghị quán triệt các văn kiện hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) (25/12/2015)

Quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng (khoá XI) (14/07/2015)

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra và thành công tốt (12/05/2015)

Sở Khoa học và Công nghệ: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI (18/03/2015)

Hải Dương: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (28/01/2015)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch tổ chức đại hội (13/01/2015)

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (13/01/2015)

Đảng bộ Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) (26/06/2013)

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) (16/10/2012)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XI) (04/09/2012)

Xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương (02/07/2012)

Ghi nhận từ Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (20/06/2012)

Sở Khoa học và Công nghệ học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (29/05/2012)

Chi bộ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương tổ chức kết nạp đảng viên mới (10/02/2011)

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương: Qua bốn năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” (26/11/2010)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912