Khoa học và Công nghệ (root) 2021-04-22 07:21:24

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 133/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và của từng địa phương; được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định lànhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021, trong thời điểm triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đang tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2021. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành và đoàn thể trong tỉnh nghiêm túc quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ, xác định ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, có đức, có tài đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Thành công của cuộc bầu cử sẽ góp phần to lớn vào xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo. Thông qua cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này nhằm phát huy năng lực, trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đại hội Đảng bộ tỉnh và phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng, củng cố chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tuyên truyền kịp thời và sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung nắm bắt ngay từ cơ sở, phối hợp để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân lên quan đến công tác bầu cử.

3. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, có trách nhiệm tham mưu, giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử; kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử tại các địa phương, đơn vị để kịp thời tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

4. Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh bố trí kinh phí kịp thời để các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan có kế hoạch triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. Xây dựng kế hoạch bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021.3

6. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chủ động sẵn sàng lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử.

7. Cục thống kê tỉnh cung cấp số liệu dân số đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

9. Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bảo đảm giao thông thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021.

10. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

12. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh có kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thiết thực hiệu quả.

14. Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Kế hoạch công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia, Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử. Ủy ban nhân dân các cấp chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan quân đội, công an, y tế ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc tổ chức cuộc bầu cử, đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tiến độ từng giai đoạn của cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, an toàn, đúng luật thể hiện không khí ngày hội của toàn dân.

Xem bản PDF tại đây

Tin khác

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh” (04/07/2022)

Tập đoàn công nghệ AI lớn nhất thế giới chọn Viettel là đối tác chiến lược (04/07/2022)

ISO 56000 - Bộ tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp thiết lập nền tảng để đổi mới (04/07/2022)

Bứt phá năng suất dựa trên KHCN, ĐMST – Hướng đi cho doanh nghiệp Việt (04/07/2022)

Công bố quyết định thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương (01/07/2022)

Hội thảo Nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn (01/07/2022)

Ứng dụng công nghệ blockchain bảo vệ thương hiệu hàng hoá (30/06/2022)

Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý về đo lường đối với các phương tiện đo trong y tế (30/06/2022)

Rào cản của doanh nghiệp muốn chuyển đổi số (30/06/2022)

Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện Chính phủ số vào năm 2030 (30/06/2022)

Gần 80% sản lượng vải ở Chí Linh đã tiêu thụ (30/06/2022)

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, tiêu cực (30/06/2022)

Diễn đàn Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 12 về phát triển điện hạt nhân sau Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu COP26 (30/06/2022)

Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN lần thứ 19 (AMMSTI-19) và Hội nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN lần thứ 81 (COSTI-81) (27/06/2022)

Vải Thiều Hải Dương chinh phục thị trường nội địa (27/06/2022)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.