Khoa học quản lý (số 3-2016) 0000-00-00 00:00:00

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc  và các ban ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh tích cực chỉ đạo, vận động nhân dân triển khai chương trình: đóng góp ý kiến vào đồ án quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới; góp công lao động, kinh phí, hiến đất, tháo dỡ các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới, đoàn kết xây dựng  đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, sức khỏe nhân dân, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình; xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở nông thôn, phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở đoàn kết vững mạnh.  

 Trong 5 năm, toàn tỉnh đã đầu tư 24.470 tỷ đồng xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2015 trên địa bàn 12 huyện, thị xã, thành phố có 48 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số tiêu chí nông thôn mới của Hải Dương đạt 3.205 tiêu chí, bình quân đạt 14,2 tiêu chí/xã, cao hơn bình quân toàn quốc là 13,2 tiêu chí/xã, chỉ còn 4 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Số xã đạt được những tiêu chí cơ bản của chương trình: Thu thập 126/226 xã, nghèo 87/226 xã, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 217/226 xã, môi trường 147/226. Đã lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới ở 100% số xã. Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông ở khu vực nông thôn được chú trọng đầu tư, làm cho diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt. Xây dựng, cải tạo, nâng cấp 2.350 km đường giao thông nông thôn. Đến nay 92,5% đường xã và liên xã, 91,7% đường thôn, 88,6% đường xóm đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ sở vật chất trường học, lớp học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, có 477 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 51,3%, có 94,2% số xã và 97% số thôn có nhà văn hóa. Mạng lưới cấp nước sạch được cung cấp tới 100% các xã; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đến năm 2015 đạt 85%. Công tác dồn điện, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung được quan tâm thực hiện. Các loại hình tổ chức sản xuất phát triển tương đối đa dạng, hiệu quả càng cao.

Xây dựng nông thôn mới là chương trình hợp lòng dân để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đi vào cuộc sống, nhân dân đồng tình hưởng ứng, Ban chỉ đạo tỉnh đã tổ chức 11 đợt tập huấn phổ biến bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới cho cán bộ huyện, thành phố, thị xã…với trên 7.000 lượt học viên, Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức 170 lớp tập huấn cho 17 nghìn lượt người tham dự, Ban chỉ đạo cấp xã tổ chức 600 lớp tập huấn cho 60 nghìn lượt người tham dự.

Công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới gồm cả quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết trong toàn tỉnh được triển khai thực hiện từ năm 2011 và hoàn thiện năm 2013.

Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa gắn với liên kết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm bền vững nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn. Từ năm 2011 - 2015, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 3,1%/năm. Sản xuất hàng hóa nông nghiệp phát triển, hiệu quả được nâng lên, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản tăng từ 95,4 triệu đồng năm 2010 lên 125,3 triệu đồng năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng giá trị sản xuất trồng trọt - lâm nghiệp. Giá trị sản xuất của ngành trồng trọt tăng bình quân 2,2%/năm, giữ ổn định diện tích đất trồng lúa trên 60 nghìn ha, đảm bảo an ninh lương thực. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng bình quân 4,5%/năm. Giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng bình quân 5,3%/năm. Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 179 ha so với năm 2010, đã và đang hình thành hệ thống nuôi cá lồng; sản lượng thủy sản tăng bình quân 4,4%/năm. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện nay đã có các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn lúa hàng hóa và cây rau mầu tập trung với quy trình bảo vệ thực vật tổng hợp và sản xuất theo quy trình Gap, góp phần tăng năng suất và hiệu quả sản xuất. Tỉnh đã hình thành các khu chăn nuôi và thủy sản tập trung. Xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi lợn siêu nạc, mô hình gà đồi, mô hình sản xuất giống gà cầm chất lượng cao, mô hình ứng dụng hệ thống Biogas trong chăn nuôi để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mô hình nuôi cá lồng trên sông; mô hình nuôi cá diêu hồng, cá lăng…nhiều mô hình làng nghề trong tỉnh hoạt động có hiệu quả, cung cấp cho thị trường các sản phẩm có chất lượng: gỗ mỹ nghệ Đông Giao, Giầy da Trúc Lâm, vàng bạc Châu Khê, bánh gai Ninh Giang, rượu Phú Lộc…

Công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 đã tuyển sinh dạy nghề cho 135.100 người, bình quân hằng năm tạo việc làm mới cho 32.942 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,99% năm 2010 xuống còn 3,27% năm 2015, bình quân mỗi năm giảm 1,5%; Tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3.371 hộ nghèo theo quyết định 167/20008/QĐ-TTg của Chính phủ, bằng 134,8% kế hoạch. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã huy động được hơn 37 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho 1.886 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 31 triệu đồng. Đầu tư 147,5 triệu đồng từ ngân sách các cấp cho sự nghiệp khoa học và công nghệ; thực hiện 158 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong đó có chương trình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển sản xuất nông sản hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015. Phần lớn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được lựa chọn có ý nghĩa thiết thực, hướng vào giải quyết những vấn đề do sản xuất và đời sống đặt ra; tập trung vào các đề tài ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trên các lĩnh vực, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao theo hướng sản xuất hàng hóa.

Giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể từ tỉnh đến xã đang tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 60% trở lên; số tiêu chí bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã; không còn xã nào đạt dưới 13 tiêu chí. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, thu nhập hộ gia đình nông thôn tăng lên 1,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%; tỷ lệ người dân nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 100%. Đồng thời quan tâm cơ chế đặc thù cho các xã chuẩn bị về đích, hỗ trợ các xã khó khăn, số tiêu chí nông thôn mới đạt thấp trong tỉnh để các xã khó khăn có điều kiện bứt phá, phấn đấu./.

Phạm Ninh Hải

Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 3 ra tháng 6/2016

 

 

 

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912