Những vấn đề chung (số 3-2016) 2016-06-22 00:42:53

Cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ đã và đang thực hiện trách nhiệm là cơ quan báo chí chuyên ngành tuyên truyền, phổ biến về kiến thức khoa học và công nghệ, nhân ngày Báo chí Cánh mạng Việt Nam 21/6, xin trân trọng giới thiệu bài Tạp chí Khoa học và Công nghệ: đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.  

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương tiền thân là tờ “Thông tin khoa học kỹ thuật Hải Hưng”, gần 40 năm hình thành và phát triển với các tên gọi: Thông tin khoa học kỹ thuật Hải Hưng (12/1997 - 5/1985), Thông tin khoa học và kỹ thuật Hải Hưng (5/1985 - 12/1993), Khoa học và Ứng dụng (01/1993 - 9/1995), Thông tin Khoa học, Công nghệ và Môi trường (10/1995 - 11/2001). Ở giai đoạn này đội ngũ biên tập viên, phóng viên từng bước được tăng dần cả về số lượng và chất lượng, đồng thời đội ngũ cộng tác viên và thông tin viên ngày càng được chú ý xây dựng. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các giải pháp phát triển khoa học và công nghệ ở tỉnh được giới thiệu;  nhiều thông tin về ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ về sản xuất lúa, cây rau màu, cây vụ đông, kỹ thuật chăn nuôi lợn có tỷ lệ nạc cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; một số bài viết về mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong giáo dục, đào tạo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống được đăng tải trên Bản tin. Những bài, tin của Bản tin đã được bạn đọc trong và ngoài tỉnh đón nhận, nhiều nội dung được áp dụng vào sản xuất và đời sống.

Sau 24 năm là bản tin tuyên truyền về hoạt động lĩnh vực khoa học và công nghệ đến ngày 11/12/2001 Bộ Văn hoá - Thông tin đã cấp Giấy phép số 630/GP-BVHTT cho phép "Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hải Dương" được hoạt động, nó đánh dấu một mốc quan trọng lần đầu tỉnh Hải Dương có cơ quan báo chí chuyên ngành về khoa học, công nghệ và môi trường được xuất bản thường kỳ 2 tháng một số với số lượng 2.000 bản/số.

Do yêu cầu thực hiện tuyên truyền chuyên sâu về khoa học và công nghệ, ngày 10/9/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 1641/GP-BTTTT cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương được xuất bản 2 tháng/kỳ, khổ 19 x 27cm, với 40 trang, mỗi kỳ in đến 5.000 bản. Từ số Xuân Giáp Ngọ năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã đầu tư kinh phí để Tạp chí in 4 mầu trên giấy tốtvà tiếp tục phát hành 2000 bản/kỳ.

Ngày 12/8/2013, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã có Công văn số 36/TTKHCN-ISSN cấp Mã số chuẩn quốc tế (ISSN - International Standard Serial Number) cho xuất bản phẩm Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương với mã số ISSN 0866 - 7985. Chỉ những bài báo khoa học được đăng ở các tạp chí có chỉ số ISSN mới được tính điểm cho những người theo học thạc sỹ, nghiên cứu sinh và xem xét phong học hàm khoa học.

Với gần 15 năm (từ tháng 12/2001) được công nhận là cơ quan báo chí, Tạp chí đã đăng tải 1519 bài, 420 tin, 1398 ảnh, 67 bài thơ, 101 câu đối và 55 tranh vui, tranh phê bình và đăng 242 lượt nội dung thông tin và hình ảnh giới thiệu, quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh của gần 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Các bài, tin của Tạp chí đã tập trung giới thiệu với bạn đọc trong và ngoài tỉnh về các nội dung:

Phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường, bao gồm Nghị quyết Trung ương 2 kháo VIII về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Luật Khoa học và Công nghệ; các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ; các Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về phát triển khoa học và công nghệ thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương; các văn bản quy định của UBND tỉnh về hiện thực hóa Luật Khoa học và Công nghệ và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương về khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương.

Tạp chí đã tích cực tuyên truyền kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất đời sống, cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới; chính sách về dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng kết hợp với tổ chức lại sản xuất; cơ chế hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất hàng hóa tập trung và giải pháp khoa học công nghệ trong quá trình sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Tạp chí đã tập trung giới thiệu các mô hình sản xuất, kinh doanh được nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả ở tỉnh, trong đó nổi bật là các mô hình đưa một số giống lúa, giống màu, gia cầm, thủy sản mới, có năng suất, chất lượng vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp tỉnh lựa chọn đưa những giống tốt vào cơ cấu mùa vụ của tỉnh. Giới thiệu các mô hình áp dụng đồng bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp từ cơ giới hóa khâu là đất, sản xuất mạ khay, cấy máy, phòng trừ dịch hại tổng hợp, tưới tiêu khoa học đến thu hoạch bằng cơ giới và giới thiệu, quảng bá các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp góp phần tăng giá trị gia tăng trên một đơn vị sản xuất nông nghiệp.

Cùng với việc giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp, Tạp chí đã đăng nhiều bài, tin về các kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, xây dựng và phát triển thương hiệu góp phần nâng cao chất lượng và tạo sự cạnh tranh trên thị trường. Tuyên truyền việc ứng dụng các gải pháp sử dụng năng lượng tiết và hiệu quả trong các doanh nghiệp và các hộ gia đình. Các giải pháp bảo vệ môi trường được Tạp chí đăng đều đặn hàng kỳ đã góp phần phổ biến kiến thức cho nhân dân về bảo vệ môi trường sống và các doanh nghiệp gắn giữa sản xuất với bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Tạp chí đã quan tâm đến các bài viết giới thiệu các thành tựu về kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh. Giới thiệu các kết quả về công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, quản lý công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân; các kết quả về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đất và người Hải Dương.

Trong những năm qua, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương đã thực hiện tốt tôn chỉ mục đích là: Phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học, công nghệ và các biện pháp, giải pháp lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ. Giới thiệu, trao đổi các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương. Các bài viết của Tạp chí đã được cán bộ, nhân dân đón nhận, nhiều bài viết đã được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh huyện, Đài Truyền thanh cấp xã lựa chọn phát trên sóng phát thanh của tỉnh và hệ thống truyền thanh để cán bộ, nhân dân trong tỉnh áp dụng vào sản xuất và đời sống.

Để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến khoa học và công nghệ, trong thời gian tới Tạp chí tiếp tục nâng cao chất lượng các bài, tin, ảnh, kịp thời tuyên truyền các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất có hiệu quả để nhiều bạn đọc có thể ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên, phóng viên và xây dựng đông đảo đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Kết hợp đăng tin bài trên Tạp chí với đăng thông tin trên Trang thông tin điện tử  tổng hợp của Sở Khoa học và Công nghệ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cung cấp thông tin về khoa học và công nghệ cho bạn đọc.
Nguyễn Văn Vóc
Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 3 ra tháng 6/2016

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912