Những vấn đề chung (số 2-2018) 2018-05-12 03:10:58

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ là Đảng bộ cơ sở,theo quy định của Ban Bí thư, Đảng bộ có chức năng: Là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh.

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ hiện có 67 đảng viên, trong đó có 03 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 63 đảng viên chính thức và 04 đảng viên dự bị sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. Trong 5 năm qua Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.

Đảng bộ Sở luôn xác định nhiệm vụ chính trị trong quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn, tích cực triển khai các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ, tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.  

Xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thuộc Đảng bộ thực hiện tốt công tác xây dựng đảng. Ngay sau mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo các chi bộ xây dựng quy chế làm việc của chi bộ.Các Quy chế được phổ biến tới từng đảng viên trong Đảng bộ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, định kỳ được kiểm điểm, rút kinh nghiệm để việc thực hiện Quy chế ở Đảng bộ ngày càng tốt hơn.

Cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Quy chế, hằng năm, ngay từ đầu năm, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động của năm sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; phân công các đồng chí Đảng ủy viên tham mưu thực hiện từng nội dung cụ thể để đảm bảo triển khai đồng bộ và theo đúng kế hoạch đã đề ra.Đảng bộ đã đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng ủy, Ban Thường vụ và chi bộ định kỳ hàng tháng. Các nội dung sinh hoạt được Ban Thường vụ và cấp ủy chuẩn bị chu đáo, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ và được thảo luận dân chủ trước khi biểu quyết thông qua.

Đảng bộ luôn quan tâm giáo dục đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính tiền phong gương mẫu, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, không ngừng trau dồi lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chương tình hành động của Tỉnh uỷ và các văn bản pháp luật của Nhà nước một cách nghiêm túc. Kết quả công tác lãnh đạo tư tưởng và giáo dục chính trị đã làm chuyển biến tích cực các mặt hoạt động của Đảng bộ và cơ quan, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan và các đoàn thể vững mạnh.

Đảng ủy đã nâng cao chất lượng lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, đặc biệt là việctriển khai sâu rộng có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khóa XII về xây dựng Đảng.

Hàng năm, Đảng bộ đã làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng của các chi bộ và đảng viên; bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp từ 02 đảng viên trở lên.

Đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Hội cựu chiến binh và Chi đoàn Thanh niên Sở Khoa học và Công nghệ hoạt động theo Điều lệ và sự chỉ đạo của tổ chức đoàn thể cấp trên, hứng các hoạt động của các đoàn thể vào việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trưởng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Các đoàn thể đã làm tốt công tác xây dựng Đảng và hoạt động từ thiện. Trong những năm qua các đoàn thể của Sở liên tục được cấp trên công nhận vững mạnh có thành tích tiêu biểu và được khen thưởng.

Cùng với việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh có trọng tâm, trọng điểm.

Những năm qua hoạt động khoa học và công nghệ đã đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống; coi trọng ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Nhiều giống cây, con có năng xuất, chất lượng và quy trình sản xuất mới được đưa vào sản xuất. Tổ chức áp dụng hiệu quả phần mềm quản lý trong giao thông, vận tải, giám sát môi trường nước thải và khí thải khu công nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được áp dụng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Trong các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều coi khoa học và công nghệ là một trong những giải pháp quan trọng để triển khai, thực hiện.

Thị trường khoa học và công nghệ từng bước được tạo lập, nhiềudoanh nghiệp đã tham gia trưng bày, giới thiệu và quảng bá thương hiệu sản phẩm tại hội chợ thương hiệu mạnh, chợ công nghệ Việt Nam và quốc tế. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp, an toàn bức xạ, hạt nhân,… đã hướng vào phục vụ cơ sở, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Công tác quản lý khoa học và công nghệ của tỉnh đã có chuyển biến tích cực và luôn hướng vào phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đầu tư cho khoa học và công nghệ hàng năm đã có trọng tâm, trọng điểm.

Bộ máy quản lý khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp huyện từng bước được kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã chuyển đổi hoạt động sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc. Vai trò của cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ tại Đảng bộ được thực hiện nền nếp và hiệu quả.

Với những thành công trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 5 năm qua Đảng bộ liên tục được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Tỉnh ủy tặng Bằng khen, năm 2017 được Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua.

Để phát huy những thành tích đã đạt, trong thời gian tới Đảng bộ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, Lãnh đạo đảng viên và quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm tốt chức năng tham mưu; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và người lao động; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, trong đó gắn việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khóa XII về xây dựng Đảng.

Thứ ba, Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng bồi dưỡng và xem xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng; Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; Tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thứ tư, Lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, Đảng ủy tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII của Đảng về Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; tham gia với lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý và chuyển đổi vị trí làm việc của công chức, viên chức chuyên môn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bài của Nguyễn Văn Vóc - Phó bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ

Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 2 ra tháng 4 năm 2018

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912