Lĩnh vực Hoạt động KHCN 2019-10-09 06:39:58

Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

1. Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh

1/2 ngày

B2

Nhận và chuyển giao hồ sơ

Văn phòng Sở

Chuyển ngay sau khi nhận hồ sơ

B3

Thẩm định

và giải quyết hồ sơ

 

 

Phòng Quản lý Khoa học

3,5 ngày

B4

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

B5

Nhận và chuyển giao hồ sơ/kết quả

 

 

Văn phòng Sở

1/2 ngày

B6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh

Không tính thời gian

3. Diễn giải quy trình:

a. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho TCCN,trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho dịch vụ bưu chính. Văn phòng Sở có trách nhiệm chuyển ngay hoặc đầu buổi tiếp theo (nếu tiếp nhận vào cuối buổi) cho Phòng Quản lý Khoa học

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho TCCN.

b. Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định.

- Phòng Quản lý Khoa học tiếp nhận hồ sơ từ Văn thư Sở và tiến hành giải quyết hồ sơ:

- Phòng Quản lý Khoa học tiếp nhận hồ sơ từ Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh và tiến hành giải quyết hồ sơ:

+ Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc, trường hợp hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ không được chấp thuận, Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ lý do;

+ Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho tổ chức, cá nhân.

c. Chuyển, nhận hố sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư sở hoặc công chức Phòng Quản lý Khoa học bàn giao kết quả/hồ sơ cho Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh trả hồ sơ/ kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Tin khác

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (08/10/2019)

Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu (24/09/2019)

Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu (24/09/2019)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (24/09/2019)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (24/09/2019)

Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhân doanh nghiệp khoa học và công nghệ (24/09/2019)

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (24/09/2019)

Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (24/09/2019)

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ (24/09/2019)

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ (24/09/2019)

Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến (24/09/2019)

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ (05/10/2018)

Thủ tục: Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (07/08/2017)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (07/08/2017)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (01/08/2017)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912