Tổ chức Đảng 0000-00-00 00:00:00

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiệntốt vai trò lãnh đạo về công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng bộ, đổi mới lề lối làm việc, lãnh đạocơ quan và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; sự chỉ đạo của Đảng uỷ với cơ quan và các đoàn thể trong Đảng bộ thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả. Đảng bộ liên tục đạt trong sạch, vững mạnh và được cấp trên khen thưởng.

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đầu nhiệm kỳ có 06 chi bộ trực thuộc, đến năm 2019 Đảng ủy đã quyết định giải thể 03 chi bộ, thành lập mới 02 chi bộ, hiện tại Đảng bộ có 05 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Kế hoạch - Văn phòng, Chi bộ Nghiệp vụ Quản lý, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống. Đến hết tháng 01 năm 2020, tổng số đảng viên của Đảng bộ là 66 đồng chí trong đó có 63 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị, 29 đảng viên là nữ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thường xuyên quan tâm giáo dục đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính tiền phong gương mẫu, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, không ngừng trau dồi lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Triển khai đến từng chi bộ, đảng viên Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII, các Quy định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị  khoá XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết và các văn bản của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Kịp thời tổ chức học tập và sao các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước lên mạng điều hành của Sở Khoa học và Công nghệ để đảng viên, quần chúng nghiên cứu và thực hiện.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản pháp luật để định hướng hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh theo sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 23 Quyết định về: phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ hằng năm, thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2016 - 2020, phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, xét công nhận Sáng kiến cấp tỉnh,v.v... Tham mưu UBND tỉnh ký kết “Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giữa tỉnh Hải Dương với Viện cây lương thực, cây thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2020 - 2030”.

Công tác xây dựng kế hoạch KH&CN hằng năm được đổi mới theo hướng nhanh gọn, khoa học, thiết thực và hướng về cơ sở. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tuyển chọn thực hiện ngày càng đi vào trọng tâm, có tính khả thi cao, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết của thực tiễn sản xuất và đời sống. Hoạt động khoa học và công nghệ ngày càng có hiệu quả, trong 5 năm tổng số công trình KH&CN của tỉnh theo kế hoạch là 137 nhiệm vụ (Khoa học nông nghiệp: 85 nhiệm vụ; Khoa học y, dược: 11 nhiệm vụ; Khoa học kỹ thuật và công nghệ: 17 nhiệm vụ; Khoa học xã hội: 20 nhiệm vụ; Khoa học nhân văn: 03 nhiệm vụ; Khoa học tự nhiên: 01 nhiệm vụ) với tổng kinh phí là 152.538,322 triệu đồng; số nhiệm vụ được thực hiện là 137 nhiệm vụ (đạt 100% kế hoạch). Nhìn chung các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được lựa chọn có giá trị ứng dụng trong sản xuất và đời sống; hiệu quả thể hiện khá rõ trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, nhiều biện pháp canh tác tiến bộ và giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng tốt được nghiên cứu, khảo nghiệm và nhân rộng; thúc đẩy việc hình thành và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, mang lại thu nhập thiết thực cho người dân. Một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã góp phần tích cực tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường, phát triển công nghệ thông tin; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân; đề xuất các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì thực hiện 25 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đã thực hiện đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ được phê duyệt. Nhiều kết luận từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã góp phần vào kết quả chung của tỉnh Hải Dương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Thị trường KH&CN của tỉnh từng bước được tạo lập, các doanh nghiệp đã tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu tại Hội chợ thương hiệu mạnh, Hội chợ Techmart, Hội chợ nông nghiệp; một số doanh nghiệp đã khẳng định được vị trí của mình đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Hướng dẫn cho 330 lượt cơ sở, doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp xác lập và bảo hộ 186 nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp; tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho hàng nghìn lượt người; xây dựng 11 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm: nhãn Chí Linh, rau Gia Lộc, hành Nam Sách, nếp Quýt Kim Thành, bánh đa Lộ Cương, gạo bắc thơm Thanh Miện, chanh quất Thanh Hà, rươi, cáy Thanh Hà, rượu Kinh Môn và 01 nhãn hiệu chứng nhận Gốm Chu Đậu.

Đến nay đã có 100% các cơ sở có thiết bị bức xạ được cấp giấy phép hoạt động. Các nguồn bức xạ và phóng xạ đã được quản lý chặt chẽ. Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 93 lượt cơ sở và gia hạn giấy phép cho 51 lượt cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 71 cán bộ, phê duyệt 64 kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.

Thẩm định đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, thẩm định công nghệ cho 183 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đảm bảo quy định. Kết quả Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đã công nhận 410 sáng kiến đạt sáng kiến cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019.

Hoạt động quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng đã hướng vào phục vụ các cơ sở, doanh nghiệp và người tiêu dùng, phù hợp với cơ chế quản lý trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn tại 424 lượt cơ sở. Công bố sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cho 99 hồ sơ, hướng dẫn công bố tiêu chuẩn cơ sở 119 hồ sơ, cấp 05 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, tiếp nhận 989 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về hàng nhập khẩu, tham gia xác định giá trị còn lại 147 buổi với khoảng 1.479 loại tài sản; giải quyết 71 vụ sai số phương tiện đo. Hỗ trợ kiểm định cân tại 07 chợ với 978 chiếc cân các loại trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Hướng dẫn 08 doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng Quốc gia.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 theo mô hình khung tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước của tỉnh; đến hết năm 2019, 100% các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; hướng đẫn các cơ quan quản lý hành chính nhà nước của tỉnh thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015. Thường xuyên cập nhật thông tin về khoa học và công nghệ, hàng rào thương mại, biên tập 120 số Bản tin TBT đưa lên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. Thực hiện kiểm định được trên 157.322 phương tiện đo, thử nghiệm trên 2.067 mẫu vật liệu xây dựng.

Tiến hành 39 cuộc thanh tra định kỳ, thanh tra diện rộng và đột xuất về đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp, an toàn bức xạ hạt nhân tại 334 cơ sở và doanh nghiệp, xử lý vi phạm hành chính 24 cơ sở, doanh nghiệp với tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là 67,9 triệu đồng. Phối hợp định kỳ với các cơ quan chức năng kiểm tra tại các cơ sở và doanh nghiệp về đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm,v.v...

Các đợt thanh tra, kiểm tra tuy được tiến hành trong thời gian ngắn nhưng đã có tác dụng tích cực trong việc bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tỉnh, đồng thời giúp cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nắm vững thêm những quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp, việc ghi nhãn mác hàng hoá, an toàn bức xạ hạt nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đã tổ chức giải quyết 05 đơn yêu cầu xử lý vi phạm về sở hữu công nghiệp và 01 đơn tố cáo của công dân do Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ.

Trong nhiệm kỳ đã xuất bản 27 số Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương với số lượng 54.000 cuốn, mỗi số 2.000 cuốn, với 383 bài, 205 tin, 459 ảnh, 28 bài thơ, 25 câu đối, 19 tranh vui, tranh phê bình được đăng tải trên Tạp chí.  Duy trì  hoạt động trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ, cập nhật đăng bài, 3.892 tin, bài, ảnh, video các tin, bài với số lượng truy cập đạt 31.000 lượt người. Các tin, bài đã tập trung phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về khoa học và công nghệ; phản ánh kịp thời các hoạt động về khoa học và công nghệ diễn ra trên địa bàn tỉnh, các giải pháp và kết hoạt động khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 5 năm đã tiếp nhận và lưu giữ 80 báo cáo công trình Khoa học công nghệ cấp tỉnh, trên 200 thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ. trên 4.000 tài liệu lịch sử của sở khoa học và các đơn vị trực thuộc (bản cứng), Quản lý trên 3.000 đầu sách chuyên ngành phục vụ nhu cầu đọc, tra cứu thông tin KHCN của của cán bộ quản lý nhà nước và các cá nhân, tổ chức nghiên cứu. Thu thập, cung cấp 500 bản ghi dữ liệu khoa học công nghệ phục vụ công tác tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm. Thu thập 100 bản ghi hình ảnh, biên tập và xây dựng được trên 40 tin, bài dạng video clip để tuyên truyền kịp thời trên Trang Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.

Trong nhiệm kỳ, hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ phát triển sản xuất và đời sống, kết quả các nhiệm vụ KH&CN đã được ứng dụng trong thực tiễn sản xuất và đời sống. Các kỹ thuật tiến bộ về giống, biện pháp canh tác, chăn nuôi đã được đưa vào trong sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hướng tới sản xuất an toàn, theo chuỗi giá trị đã góp phần thay đổi tập quán canh tác truyền thống có hiệu quả không cao của nông dân, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho người nông dân yên tâm sản xuất; góp phần quy hoạch được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm cho các doanh nghiệp trong việc tiêu thụ và xuất khẩu; đồng thời hỗ trợ các địa phương xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm của mình hướng tới phục vụ chương trình mỗi xã một sản phẩm. Các nhiệm vụ KH&CN triển khai thực hiện có sự lồng ghép, tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông minh, công nghệ kỹ thuật số đã góp phần tích cực vào giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, môi trường trên địa bàn tỉnh. Áp dụng các công nghệ tiên tiến trong điều trị các bệnh hiểm nghèo, phát triển các cây dược liệu và áp dụng các bài thuốc cổ truyền trong điều trị và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đưa các kết quả nghiên cứu về đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập vào các trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho học sinh. Nghiên cứu đưa ra các luận cứ khoa học và các giải pháp trong việc hoạch định và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển bền vững cho từng vùng trên địa bàn tỉnh. Bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đang tồn tại ở các địa phương trong tỉnh. Nhiều huyện, thành phố đã đạt được kết quả tích cực trong ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn sản xuất của địa phương như: Thanh Miện, Nam Sách, Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Hà và thành phố Chí Linh.

Đến nay 12/12 huyện/thị/thành phố đã xây dựng, cập nhật và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015; có 11/12 huyện/thị/thành phố đã thực hiện việc bảo hộ, xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm có tiềm năng phát triển của địa phương. Qua rà soát hoạt động đã tiến hành hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đối với 06 tổ chức; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với 04 tổ chức; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 04 tổ chức và 03 chi nhánh của tổ chức KH&CN. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 13 đơn vị đăng ký hoạt động KH&CN, có 06 đơn vị được chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN.

Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng, nhiệm kỳ qua đã kết nạp 12 đảng viên (chỉ tiêu 8 đảng viên), xét chuyển đảng chính thức đúng thời hạn cho 11 đảng viên và phát thẻ Đảng cho 09 đảng viên, làm thủ tục đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 03 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng cho 15 đảng viên, tiếp nhận sinh hoạt đảng cho 14 đảng viên. Hằng năm Đảng bộ giới thiệu 100% đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy chi bộ nơi cư trú. Trong nhiệm kỳ Đảng uỷ đã thực hiện 05 cuộc kiểm tra, 05 cuộc giám sát ở các chi bộ trực thuộc về thực hiện nhiệm vụ chính trị và quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; về kiểm tra đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo phòng, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ chính trị, về thực hiện những điều đảng viên không được làm; về chế độ sinh hoạt chi bộ; về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị (chức năng, nhiệm vụ) và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị đối với 02 chi bộ đơn vị sự nghiệp.

Năm 2015 - 2017 Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, năm 2018 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và năm 2019 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó năm 2015, 2016, 2018 được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen, năm 2017 được Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua, năm 2019 được Đảng ủy Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen.

Hằng năm các chi bộ đều đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 5 năm 2015-2019 đều có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chỉ tiêu 80%). Từ năm 2015 - 2020 Sở Khoa học và Công nghệ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm trong đó có 09 lượt tập thể được UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc, 10 lượt tập thể được UBND tỉnh và bộ ngành trung ương tặng bằng khen, đặc biệt năm 2018 Sở được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Sở.

Hằng năm có trên 85% cá nhân được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (chỉ tiêu 80%), trong 5 năm có 06 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 52 lượt cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 01 cá nhân  được tặng Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ, 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Xây dựng cho đảng viên và quần chúng có phẩm chất đạo đức, niềm tin vào lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên trì mục tiêu xã hội chủ nghĩa, chủ động đấu tranh chống các quan điểm lệch lạc và biểu hiện dao động, giảm sút ý chí chiến đấu trong Đảng bộ. Kịp thời tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội dung cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới đảng viên và quần chúng.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và Nghị quyết TW 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.Định kỳ hàng quý báo cáo về tình hình thời sự trong, ngoài nước, thông tin kinh tế, xã hội đất nước và của tỉnh cho đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ.Phấn đấu100% đảng viên và quần chúng có lập trường tư tưởng vững vàng, giữ vững đạo đức đảng viên, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế của cơ quan, đơn vị, không có đảng viên phải xem xét kỷ luật.

Vừa qua, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương đã tổ chức thành công đại hội Đảng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 97 đảng viên tham dự, trong đó có 3 đảng viên dự bị, đại hội đã bầu 8 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Hải Ninh

Tin khác

Đại hội Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng nhiệm kỳ 2022 - 2025 diễn ra và thành công tốt đẹp (14/09/2022)

Đảng bộ Sở KHCN: Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII (12/09/2022)

Hải Dương: Triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh (24/02/2022)

Sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay (05/05/2021)

Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (27/04/2021)

​Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (29/03/2021)

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội (18/03/2021)

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 110 năm ngày sinh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị (05/03/2021)

Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, truyền thống quý báu của dân tộc ta (03/02/2021)

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp - Thông qua Nghị quyết Đại hội (01/02/2021)

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (01/02/2021)

Đồng chí Phạm Văn Mạnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17/07/2020)

Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin hoa học: Nâng cao hiệu suất công tác, tích cực, sáng tạo của đảng viên. (24/03/2020)

Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp (18/03/2020)

Chi bộ Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khảo nghiệm giống: Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống (12/03/2020)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Q.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.