Giới thiệu Sở KHCN 2021-08-12 01:43:26

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026