Tin tức thời sự trong tỉnh 0000-00-00 00:00:00

 Sáng 27.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc   8h28: Các đại biểu tham luận tại hội trường, tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

 Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tham luận "Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch; chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng chiến lược đến năm 2045".

 Tham luận chỉ rõ hạn chế trong công tác quy hoạch như tầm nhìn và định hướng quy hoạch chưa tốt; công tác lập quy hoạch phân khu, khu vực phát triển và kế hoạch phát triển đô thị còn chậm; chất lượng một số đồ án quy hoạch còn ở mức thấp, chưa hoạch định tốt định hướng phát triển dài hạn, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, của tỉnh về các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ - đô thị...


Để các đồ án quy hoạch xây dựng đạt chất lượng cao, đồ án quy hoạch phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như hoạch định kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trên các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, đô thị phải phù hợp với định hướng quy hoạch tỉnh và quy hoạch quốc gia giai đoạn đến năm 2045. Bảo đảm kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ; chú trọng quy hoạch hệ thống giao thông kết nối vùng, khu vực và các địa phương trong tỉnh nhằm phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của tỉnh và các địa phương, tạo động lực cho sự phát triển của khu vực và của tỉnh. 

Lập quy hoạch chung đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống; quy hoạch phân khu, khu vực phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch nông thôn mới nâng cao phải tổng thể, không chia nhỏ, các chỉ tiêu quy hoạch đảm bảo quy chuẩn theo hướng nâng cao, chú trọng các thiết chế văn hóa, xã hội, thể thao, giáo dục, y tế và có nhiều công trình điểm nhấn, nhiều không gian công cộng, công viên, cây xanh để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân... (xem toàn văn nội dung tham luận)

Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham luận về chủ đề "Hội nông dân các cấp tham gia xây dựng các mô hình và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương".


Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham luận tại Đại hội

Tham luận đánh giá kết quả xây dựng mô hình và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế - xã hội của Hội Nông dân (HND) các cấp đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, nhất là góp phần tích cực phát triển kinh tế gia trại, trang trại, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tham luận cũng chỉ ra kết quả một số mô hình do hội xây dựng còn có những hạn chế, nhất là về liên kết tiêu thụ sản phẩm, chế biến, bảo quản, nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi sản phẩm...


Các đại biểu dự Đại hội đọc báo Hải Dương phản ánh phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Để khắc phục hạn chế này, tham luận đề xuất Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân và tổ chức HND trong tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện để các cấp HND tham gia chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hằng năm, cần giao nhiệm vụ kèm nguồn kinh phí đối với HND tỉnh và mỗi đơn vị HND cấp huyện để hội trực tiếp triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục hỗ trợ ngân sách để bổ sung nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, tạo điều kiện cho các hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, đồng thời thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người công dân tại địa phương... (xem toàn văn tham luận)

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tham luận về chủ đề "Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới".


Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tham luận tại Đại hội

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính (CCHC) đi đôi với nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, tham luận đề xuất tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về vai trò, ý nghĩa của CCHC; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, triển khai thực hiện CCHC; bảo đảm sự nhất quán, kiên trì quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai công tác CCHC từ tỉnh đến cơ sở. 


Phóng viên Báo Quân đội nhân dân tác nghiệp tại Đại hội

Tập trung cải cách thể chế, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, như: cơ chế, chính sách hỗ trợ hậu Covid-19, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa, giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC. Ưu tiên tối đa giải quyết các TTHC trên môi trường điện tử. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, năng động, hiện đại theo hướng phục vụ, bảo đảm chỉ số hài lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng cao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá công tác CCHC... (xem toàn văn tham luận)

8h10: Ban Kiểm phiếu làm việc

7h43: Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy điều hành phần bầu Đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ bầu 22 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là đại biểu đương nhiên. Các đại biểu dự Đại hội XIII phải có lập trường, quan điểm, bản lĩnh vững vàng, luôn đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, nói đi đôi với làm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lợi ích nhóm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Có ý thức kỷ luật cao, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là công tác tập trung dân chủ. Có uy tín cao, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, có tư duy đổi mới. Có khả năng đóng góp vào thực sự thành công của Đại hội XIII và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội...

7h38: Ban Chấp hành khóa khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025, coi đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định với nhận thức sâu sắc và tin tưởng rằng đường lối đổi mới của Đảng, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho mỗi cá nhân cũng như tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân trong tỉnh giao phó. 


Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, có quyết tâm chính trị cao, khát vọng lớn, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Mỗi đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, tận dung thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu tới năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

7h30: Đại hội nghe đồng chí Triệu Thế Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVII tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tối 26.10.


Đồng chí Triệu Thế Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Hội nghị đã bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII với số phiếu tuyệt đối. Các đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII với số phiếu tập trung cao.

Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII


Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII

1. Đồng chí Vũ Hồng Hiên
2. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa
3. Đồng chí Nguyễn Thế Nhất
4. Đồng chí Cao Ngọc Quang
5. Đồng chí Nguyễn Hữu Thông
6. Đồng chí Nguyễn Đình Phương
7. Đồng chí Vũ Công Tâm
8. Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng
9. Đồng chí Nguyễn Đức Hưởng
10. Đồng chí Nguyễn Văn Như
11. Đồng chí Lê Thị Đỗ Quyên

Chủ nhiệm: Đồng chí Vũ Hồng Hiên

Theo Báo Hải Dương

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 31206733
Đang trực tuyến: 211

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912