Tổ chức Đảng 2012-07-01 17:00:00

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc  tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 10/10/2011 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015”, Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012- 2015, Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ quy định chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đảng bộ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động như sau:

1. Kiên định với chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ra sức phấn đấu vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
2.  Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực hàng ngày; chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, hành dân; thực hiện văn minh nơi công Sở.
3. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung tại Sở và Chi Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng. Đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các đơn vị trực thuộc Sở.
4. Nêu cao tinh đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ; chống chia rẽ, bè phái, cục bộ và tư tưởng hẹp hòi, kèn cựa địa vị.
5. Thực hiện đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chi công vô tư”; thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế của cơ quan.
 
Nguyễn Thu Hương
Văn phòng Sở

Tin khác

Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin hoa học: Nâng cao hiệu suất công tác, tích cực, sáng tạo của đảng viên. (24/03/2020)

Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp (18/03/2020)

Chi bộ Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khảo nghiệm giống: Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống (12/03/2020)

Sở Khoa học và Công nghệ: học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII (04/09/2018)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành (10/07/2018)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V (14/09/2017)

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra và thành công tốt (12/05/2015)

Sở Khoa học và Công nghệ: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI (18/03/2015)

Hải Dương: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (28/01/2015)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch tổ chức đại hội (13/01/2015)

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (13/01/2015)

Đảng bộ Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) (26/06/2013)

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) (16/10/2012)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XI) (04/09/2012)

Ghi nhận từ Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (20/06/2012)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912