Lịch sử Sở KHCN 2016-05-10 15:38:32

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang tác động mạnh mẽ đối với quá trình phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, làm chuyển biến cơ cấu nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới và làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội loài người. Với vị trí, vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ đối với quá trình phát triển toàn diện, nên hiện nay nhiều nước trên thế giới đã có ngày khoa học hoặc tuần khoa học quốc gia.

Nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm khoa học và công nghệ Việt Nam, cũng như tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ, đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; ngày 18/6/2013 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIII) đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, trong đó quy định ngày 18/5 là ngày khoa học và công nghệ Việt Nam. Quốc hội chọn ngày 18/5 là ngày khoa học và công nghệ Việt Nam là vì ngày này đã gắn với một sự kiện lịch sử hết sức quan trọng. Đó là ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ Nhất của Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo. Hồ Chủ tịch nói: "Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Trong lời nói nêu trên, Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ nguyên lý, mục tiêu và sứ mệnh cao cả của khoa học và công nghệ nước nhà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho quá trình phát triển của khoa học và công nghệ Việt Nam trong suốt chặng đường trên 50 năm xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Hưởng ứng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, ngay trong năm 2014 Bộ Khoa học và Công nghệ đã xác định là năm “hành động” của ngành khoa học và công nghệ, nhằm xây dựng hoàn thiện, đồng bộ hệ thống các văn bản dưới luật để tạo điều kiện tối đa cho khoa học và công nghệ Việt Nam có những bước phát triển nhảy vọt, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam để  tôn vinh, khơi dậy tinh thần sáng tạo của đội ngũ những người làm khoa học và quảng bácác kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống. Đồng thời đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hưởng ứng ngày khoa học và công nghệViệt Nam, hai năm qua Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, áp dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệvào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học và công nghệnhằm nâng cao nhận thức xã hội của toàn thể nhân dân đối với nhiệm vụ: “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Nhân dịp kỷ niệm ngày khoa học và công nghệViệt Nam, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệcủa địa phương sẽ luôn phát huy niềm đam mê sáng tạo, phấn đấu để có nhiều thành tựu khoa học và công nghệđóng góp thiết thực vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015 và những năm sau.
Nguyễn Duy Hưng
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 2 ra tháng 4/2015

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.