Những vấn đề chung (số 2-2016) 2016-05-06 00:40:01

      Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định: "Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của  Đảng". Quán triệt nội dung của Điều lệ Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Hiện Đảng bộ có 60 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ đã có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Xác định công tác kiểm tra, giám sátcó vai trò quan trọng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy sở và các chi bộ trực thuộc luôn quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát. Hàng năm, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sátcó trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế; phân công các đồng chí đảng ủy viên chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu thực hiện và làm trưởng các đoàn kiểm tra, giám sátcủa Đảng ủy. Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; kịp thời xem xét giải quyết hoặc tham mưu cho Đảng ủy giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra. Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sáttheo đúng quy định. Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy sở đã thực hiện 5 cuộc kiểm tra đối với3 lượt chi bộ và 2 đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo phòng, đơn vị; thực hiện 5 cuộc giám sát tại 5 lượt chi bộ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Các cuộc giám sát tập trung vào việc thực hiện chế độ sinh hoạt của chi bộ; lãnh đạo thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các chi bộ cũng thực hiện 60 cuộc kiểm tra định kỳ đối vói 60 lượt đảng viên về các nội dung chủ yếu: về thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và thực hiện Quy định số 76 - QĐ/ TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ vói chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân noi cư trú. Trong nhiệm kỳ qua, UBKT Đảng ủy đã thực hiện 11 cuộc kiểm tra định kỳ với nội dung chủ yếu về công tác kiểm tra của chi bộ; việc thu nộp đảng phí của các chi bộ trực thuộc; việc sử dụng kinh phí của Đảng bộ sở. Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã kết luận các chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ đều chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tập thể lãnh đạo gắn vói trách nhiệm cá nhân ngày càng được thể hiện rõ nét... Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, các chi bộ luôn thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo việc xem xét thi hành kỷ luật trong Đảng phải bảo đảm đúng phương hướng, nguyên tắc theo quy định. Đến nay, qua công tác kiểm tra, giám sát tự phê bình và phê bình chưa phát hiện trường hợp chi bộ, đảng viên nào vi phạm Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước (nhiệm kỳ 2005 - 2010 có 1 đảng viên vi phạm). Nhiệm kỳ qua Đảng bộ thường xuyên nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sátđã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ. Kết quả hàng năm có trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ liên tục được công nhận trong sách vũng mạnh có thành tích tiêu biểu, trong đó nhiều năm được Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Sở Khoa học và Công nghệ liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm được UBND tỉnh Hải Dương và Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng. Từ kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 rút ra một số kinh nghiệm sau: 1.nChương trình kiểm tra, giám sát hàng năm phải được thảo luận kỹ trong tập thể cấp ủy trước khi ban hành và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình. 2. Công tác kiểm tra, giam sát phải được tập thể cấp ủy quan tâm và phân công những đồng chí tâm huyết và có nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát. 3. Xác định các chi bộ được kiểm tra là việc làm thường xuyên trong quá trình xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. 4. Coi việc kiểm tra đảng viên, kể cả các đồng chí có chức vụ chính quyền là việc làm bình thường và thường xuyên, có như vậy mới kiểm tra được nhiều đảng viên trong toàn Đảng bộ. 5. UBKT Đảng ủy vừa thực hiện kiểm tra các chi bộ trực thuộc về công tác kiểm tra, giám sát nhưng cần hướng dẫn các chi bộ về nội dung, quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên. Để tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất: làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyền truyền và tổ chức quán triệt cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế của cơ quan, đơn vị để trong nhiệm kỳ không có người phải xem xét thi hành kỷ luật. Thứ hai: tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Thứ ba: tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa (nhiệm kỳ 2015 - 2020), hằng năm của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy. Coi trọng nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trong tâm của công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thứ tư: tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy Đảng, sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề. Duy trì nguyên tắc tập trung, dân chủ trong hoạt động của Đảng bộ và chi bộ. Đẩy mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng ủy với hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh cơ sở. Thứ năm: xây dựng đội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy, trách nhiệm với công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm. Với trách nhiệm tổ chức đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống, Đảng bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng theo tiêu chuẩn tổ chức đảng trong sạch vững mạnh có thành tích tiêu biểu, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát góp phần để Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nguyễn Văn Vóc Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 2 ra tháng 4/2016      

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912