Những vấn đề chung (số 1-2019) 0000-00-00 00:00:00

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 4866/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019. Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 bao gồm: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 30 đề tài, 8 dự án, 02 đề án, 01 chương trình (chương trình bao gồm 01 đề tài, 03 dự án); nhiệm vụ khoa học và công nghệ kết thúc hoặc đã ký hợp đồng thực hiện năm 2018 cấp kinh phí năm 2019; hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ; dịch vụ sự nghiệp công và nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng giao cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện; kinh phí dự phòng năm 2019. Tổng kinh phí là 37.117 triệu đồng, trong đó: Kinh phí cấp năm 2019 là 36.342 triệu đồng (Ghi tăng giá trị tài sản cố định đơn vị hưởng lợi 3.326 triệu đồng); Kinh phí cấp năm 2020 là 775 triệu đồng (Ghi tăng giá trị tài sản cố định đơn vị hưởng lợi 250 triệu đồng).

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2019 gồm 21 đề tài, 02 dự án (trong đó có 01 đề tài thuộc Chương trình “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2020”), tổng kinh phí thực hiện năm 2019 là 11.419 triệu đồng, cụ thể:

I. Chương trình “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2020”

Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng mô hình nhân giống, trồng dâu tây trong nhà màng, nhà lưới trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

II. KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

1. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn giống lúa nếp mới NT202 năng suất cao, chống chịu sâu bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện:Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Thời gian thực hiện:Năm 2019.

2. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất lúa lai TH6-6 năng suất, chất lượng cao, có mùi thơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện:Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thời gian thực hiện:Năm 2019 - 2020.

3. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn giống lúa Nhiệt đới 15 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện:Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện:Năm 2019.

4. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa Hồng Đức 9 (HĐ9) và M1-NĐ có năng suất, chất lượng cao, kết hợp sử dụng phân bón Lục Thần Nông trên địa bàn huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang

Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

5. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống khoai lấy ngó “Ngọc môn Thanh Miện” theo hướng sản xuất an toàn trên địa bàn huyện Thanh Miện

Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Miện

Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

6. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây ERIKA thương phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Công ty Cổ phần Giống cây trồng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Thời gian thực hiện:Năm 2019.

7. Đề tài: Nghiên cứu chọn lọc giống hành, tỏi để nâng cao giá trị và phát triển thương hiệu cho sản phẩm chủ lực của tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

8. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất thử giống cà chua cao sản T15 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

9. Đề tài: Nghiên cứu phát triển cây bưởi Tân Thắng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách

Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

10. Đề tài:Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật bảo tồn và phát triển nguồn gen qúy cây vải tổ tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà

Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

11. Đề tài: Xây dựng mô hình trồng, sơ chế dược liệu thiên môn đông (Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.) theo tiêu chuẩn GACP - WHO trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội

Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

12. Đề tài: Xây dựng mô hình chăn nuôi thương phẩm giống vịt Star 53 và TS132 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

13. Dự án: Phát triển mô hình chăn nuôi bò thịt quy mô nông hộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện:Trung tâm Tư vấn bồi dưỡng và Phát triển KHCN tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020

14. Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Ngạnh Cranoglanis bouderius (Richardson, 1846) trong lồng và trong ao đất tại Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2019 đến tháng 6/2020

15. Đề tài: Áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cá Diêu hồng (Rô phi đỏ) thích ứng với điều kiện sản xuất của tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Thủy sản tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

III. KHOA HỌC Y, DƯỢC

Đề tài: Ứng dụng phẫu thuật lấy sỏi thận qua da tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

IV. KHOA HỌC XÃ HỘI

Đề tài: Đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2019 và giải pháp giai đoạn 2020 - 2025

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

V. KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

1. Đề tài: Xây dựng Atlas đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện:Từ tháng 01/2019 đến tháng 6/2020

2. Đề tài: Xây dựng mô hình thử nghiệm hệ thống chiếu sáng thông minh tại một số trường học trênđịa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

3. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất thức ăn dạng lỏng cho lợn

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Đại học Sao Đỏ

Thời gian thực hiện: Năm 2019

VI. KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đề tài: Điều tra hiện trạng, đánh giá khả năng ảnh hưởng của sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất giải pháp phòng ngừa, kiểm soát

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020

VII. DỰ ÁN ĐỐI ỨNG TRUNG ƯƠNG

Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa lan Hồ Điệp và Dưa thơm không dùng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ thúc đẩyphát triển kinh tế - xã hội nông thôn,miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”

Đơn vị chủ trì thực hiện:Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2019 -2021.

Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 đã được xây dựng bám sát định hướng, nhu cầu thực tiễn của địa phương, theo đúng quy trình và hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ, quá trình tuyển chọn đảm bảo tính khách quan và khoa học. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề KH&CN cấp thiết của sản xuất và đời sống.

Bài của Lê Lương Thịnh 

Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 1 ra tháng 2/2019

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.