Những vấn đề chung (số 1,2 - 2020) 0000-00-00 00:00:00

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam là “phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới”. 

Tư tưởng đó cùa Người đã được Đảng và Nhà nước ta quán triệt trong các chỉ thị, nghị quyết suốt thời gian qua khi nói về công tác báo chí. Tuy nhiên, việc nhận thức và thực hiện các văn bản đó trong các cơ quan báo chí trên phạm vi cả nước, vẫn còn những cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chưa làm tốt chức năng định hướng dư luận. Một số báo chí đưa tin theo lối “giật gân”, “câu khách”; chưa quan tâm đến việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng và Nhà nước; chưa quan tâm cổ vũ đúng mức các nhân tố điển hình tiên tiến; khai thác nhiều những hiện tượng tiêu cực; chưa kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, có khuynh hướng thương mại hóa v.v…

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Các cơ quan truyền thông phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng văn hóa và con người Việt Nam”.

Để thực hiện kết quả các nhiệm vụ trên, mỗi cơ quan báo chí trước hết, phải quán triệt đầy đủ, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong cơ quan của mình là “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” như Đại hội Đảng XII đã đề ra. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, có ý nghĩa quyết định để hoạt động báo chí bảo đảm tính cách mạng, dân chủ, khoa học, nhân văn, phục vụ đất nước, phục vụ đại đa số nhân dân.

Với vai trò là vũ khí tư tưởng của Đảng nên chính các cơ quan báo chí phải rất coi trọng công tác tư tưởng, lý luận. Phải thể hiện vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

 Phải tăng cường kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết nhất trí, nâng cao sức chiến đấu, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với quản lý cơ quan cũng như các tổ chức quần chúng và chi hội nhà báo. Đồng thời, nêu cao hiệu quả, hiệu lực kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

Ngoài sự nỗ lực của mỗi tờ báo thì cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cũng cần sâu sát, kịp thời, thường xuyên. Đặc biệt, người đứng đầu chi bộ, đảng bộ cơ quan báo chí cần đề cao trách nhiệm trong việc trong việc thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định về hoạt động báo chí. Cần duy trì và bảo đảm nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Do đặc điểm hoạt động nghề nghiệp khẩn trương, phân tán (phóng viên thường trú) và những nhiệm vụ đột xuất…nên chế độ sinh hoạt tập trung cần phải kiên quyết duy trì. Sinh hoạt tập thể cần đổi mới nội dung, hình thức, tập trung vào nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong nhà báo khi tác nghiệp; bồi dưỡng kiến thức, thực hành công nghệ làm báo mới…Đồng thời, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 10 điều “Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam”.

Từ thực tiễn hoạt động báo chí đã chứng minh, nếu cơ quan báo chí thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng, người đứng đầu luôn thực hiện tác phong, đạo đức nêu gương thì sẽ xây dựng được một tập thể vững vàng làm báo, luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu của đông đảo.

Bài của Nguyễn Thế Trường, Câu lạc bộ Nhà báo Cao tuổi

Đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 1+2 ra tháng 4+6/2020

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 30563880
Đang trực tuyến: 78

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912