Hoạt động TC-ĐL-CL (số 3-2021) 0000-00-00 00:00:00

Triển khai chiến lược quốc gia về nâng cao năng suất chất lượng, ngày 31/8/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021 - 2030.

Để triển khai Quyết định số 1322/QĐ - TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp nối kết quả thực hiện Đề án: “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 - 2020”, bảo đảm tiếp tục triển khai có hiệu quả, không làm gián đoạt các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Đề án: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030” trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 74/QĐ - UBND ngày 11/01/2021 với mục tiêu, đối tượng, phạm vi và nội dung như sau:

1.Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá (sau đây gọi chung là năng suất chất lượng) trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu tính mức độ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

1.2. Mục tiêu cụ th

1.2.1. Giai đoạn 2021 - 2025

- Tổ chức tập huấn về năng suất chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức về năng suất chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.

- Xây dựng và phát sóng 10 phóng sự, 01 toạ đàm phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; xây dựng 20 video đưa lên Trang Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ với nội dung thông tin tuyên truyền về năng suất chất lượng; về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ 100 đến 150 doanh nghiệp thực hiện chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật; chứng nhận hệ thống quản lý; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

- Hỗ trợ 5 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hoặc chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

- Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá của tỉnh đảm bảo kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá quốc gia.

- Thực hiện tính mức độ đóng góp của năng suất các nhântố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng trưởng kinh tếcủa tỉnhgiai đoạn 2021 - 2025.

1.2.2. Giai đoạn 2026 - 2030

- Xây dựng và phát sóng 10 phóng sự, 01 toạ đàm phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; xây dựng 20 video đưa lên Trang Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ với nội dung thông tin tuyên truyền về năng suất chất lượng; về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ 100 đến 150 doanh nghiệp thực hiện chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật; chứng nhận hệ thống quản lý; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

- Hỗ trợ 10 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hoặc chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

- Duy trì hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá của tỉnh.

- Thực hiện tính mức độ đóng góp của năng suất các nhântố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng trưởng kinh tếcủa tỉnhgiai đoạn 2026 - 2030.

2. Đối tượng của Đề án

- Các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh(gọi tắt là doanh nghiệp), các cơ quan quản lý nhà nước tham gia thực hiện Đề án.

- Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3. Phạm vi áp dụng của Đề án

Đề án này được áp dụng cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá; truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; hoạt động nghiên cứu tính mức độ đóng góp của năng suất các nhântố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng trưởng kinh tếcủa tỉnh.

4. Nội dung của Đề án

4.1. Tuyên truyền, phổ biến về năng suất chất lượng; truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4.2. Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật; chứng nhận hệ thống quản lý; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

4.3. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hoặc chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

4.4. Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá của tỉnh

4.5. Tính mức độ đóng góp của năng suất các nhântố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng trưởng kinh tếcủa tỉnhgiai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

Đề án được triển khai sẽ góp phần tạo chuyển biến về năng suất và chất lượng, tăng năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Bài của Nguyễn Duy Hưng

Đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 3 ra tháng 6 năm 2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.