Tin thanh tra 2017-05-04 00:41:10

Ngày 15/3/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.  

Tại Nghị định số 27/2017/NĐ-CP đã giao chức năng thanh tra chuyên ngành cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC). Đồng thời, trong thời gian các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính chưa kịp bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục trưởng Chi cục TĐC, để triển khai thực thi được ngay thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục trưởng, tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 27/2017/NĐ-CP đã quy định rõ “Chi cục trưởng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tương ứng với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chánh thanh tra Sở theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.

Về Nội dung chủ yếu của Nghị định số 27/2017/NĐ-CP:

1. Bố cục của Nghị định

Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ, gồm 02 điều. Cụ thể như sau:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

Điều 2.Điều khoản thi hành.

2. Nội dung cơ bản của Nghị định

2.1. Bổ sung Chi cục TĐC trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ (Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 4).

2.2. Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục TĐC, Chi cục trưởng Chi cục TĐC thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Đồng thời quy định Chi cục trưởng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tương ứng với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chánh thanh tra Sở theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Sửa đổi, bổ sung Điều 9).

2.3. Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn bộ phận tham mưu về công tác thanh tra tại Chi cục và bộ phận tham mưu này thuộc phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục do Chi cục trưởng phân công (Bổ sung Điều 10a vào sau Điều 10).

2.4. Về mối quan hệ phối hợp trong hoạt động thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ, Chi cục thực hiện sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ của Thanh tra Bộ, Tổng cục, Thanh tra Sở (Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 Điều 12).

2.5. Công chức thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ của Chi cục chỉ sử dụng thẻ và trang phục được cấp khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo quy định pháp luật (Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14).

2.6. Chi cục tiến hành thanh tra các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước được phân cấp (Bổ sung khoản 5 vào Điều 19).

2.7. Chi cục trưởng báo cáo Chánh thanh tra Sở xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra chuyên ngành với các cơ quan thanh tra chuyên ngành của địa phương (Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 20).

2.8. Quy định Chánh Thanh tra Sở quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chi cục trưởng thuộc Sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Giám đốc Sở giao (Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 22).

2.9. Quy định xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh của Chi cục (Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 23).

2.10. Quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm kinh phí,  trang phục và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của Thanh tra Sở và Chi cục (Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và bổ sung khoản 6 vào Điều 24).2.

2.11. Khi nhận được yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Bộ, Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Sở, Tổng cục, Cục, Thanh tra Cục, Chi cục có trách nhiệm thực hiện và trả lời bằng văn bản về việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý đó (Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 25).

Việc giao chức năng thanh tra chuyên ngành và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Chi cục TĐC tại Nghị định số 27/2017/NĐ-CP sẽ góp phần vào việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ở các địa phương.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2017.  

Xem chi tiết: Nghị định số 27/2017/NĐ-CP.

                                                                                                            Theo tcvn.gov.vn

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.