Khoa học công nghệ (root) 2020-08-13 09:17:28

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương hiện có 68 tổ chức cơ sở đảng gồm 47 đảng bộ, 21 chi bộ cơ sở ở các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp và một số doanh nghiệp cấp tỉnh với  412 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 4906 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các cấp ủy, chi bộ cơ sở đã tập trung lãnh đạo, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII đã đề ra.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ theo đúng định hướng của Đảng; kịp thời quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, quy định, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Đảng ủy Khối luôn duy trì học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được các cấp ủy, chi bộ coi trọng trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, quý, trong đó chú trọng xây dựng phong cách làm việc khoa học; lựa chọn, đăng ký 223 công việc đột phá với cấp ủy cấp trên để tập trung thực hiện dứt điểm trong năm; rà soát, bổ sung quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; quan tâm xây dựng các điển hình tiên tiến, ghi sổ “Gương người tốt, việc tốt”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã xây dựng và thực hiện tốt các nội dung đăng ký nêu gương, cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu cá nhân hằng năm. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bước đầu đã có tác dụng thiết thực, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, khắc phục có hiệu quả những khuyết điểm cũng như việc quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và việc tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo chuẩn mực đã đề ra; có 67 tập thể 189 cá nhân tiêu biểu được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã mở 20 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.932 đối tượng kết nạp đảng; 12 lớpbồi dưỡng lý luận chính trịcho 964 đảng viên dự bị; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho hơn 600 lượt cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị số 05-CT/TW cho 359 đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị học tập, quán triệt, sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định của Đảng về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và các hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường viết các tin, bài, trang chuyên, tuyên truyền và phản ánh kịp thời, toàn diện, nâng cao tính thời sự các sự kiện chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các gương điển hình trên Báo điện tử Hải Dương. Chỉ đạo thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, tinh giản biên chế, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; đánh giá, rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, cập nhật kiến thức và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở; rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên. Bước đầu triển khai thực hiện tốt Quy chế “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân”, Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng”; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các điểm nổi cộm, phức tạp, khiếu kiện đông người để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Các tổ chức cơ sở đảng Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp; Các tổ chức cơ sở đảng Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp; Các tổ chức cơ sở đảng Khối các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế; Các tổ chức cơ sở đảng Khối các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội và các Trường giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; Các tổ chức cơ sở đảng Khối các cơ quan Nội chính; Các tổ chức cơ sở đảng Khối các đơn vị Doanh nghiệp đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Lao động giỏi,  lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà”; các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Nghĩa tình đồng đội”, các chương trình nhân đạo, từ thiện vì cộng đồng, hiến máu cứu người; hỗ trợ vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm; tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế với các địa phương kết nghĩa của nước ngoài. Công tác quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân; chuyển giao các tiến bộ về giống cây, con có giá trị kinh tế cao ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Kết quả thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế được giữ vững; chất lượng các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, dịch vụ y tế, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được chú trọng. Các chế độ chính sách đối với người có công, hỗ trợ hộ nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện tốt. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được mở rộng, đạt tỷ lệ cao nhất cả nước; việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết, chi trả các chế độ BHYT, BHXH cho người dân được đảm bảo. Qua đó đã nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy phát triển sản xuất và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; các hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì ổn định, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo tồn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo các chế độ chính sách, nâng cao thu nhập cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động. 

Đảng bộ Khối đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo; tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh cấp ủy, chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác; qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng uỷ Khối đã phối hợp với các cấp ủy có liên quan tiến hành tiếp nhận, chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên theo quyết định của cấp có thẩm quyền; ra quyết định nâng cấp 01 chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở; tách và nâng cấp 01 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thành chi bộ cơ sở; thành lập mới 06 tổ chức cơ sở đảng; tiếp nhận 05 tổ chức cơ sở đảng từ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được duy trì tốt; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, HTTNV trở lên bình quân hàng năm đạt 98,7% (chỉ tiêu Đại hội VIII đề ra là 80%); trong nhiệm kỳ có  06 tổ chức cơ sở đảng được Tỉnh ủy tặng Cờ; 46  lượt tổ chức cơ sở đảng được Tỉnh ủy tặng Bằng khen; 100 lượt tổ chức cơ sở đảng được BTV Đảng ủy Khối tặng Giấy khen.

Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; tạo nguồn, phát triển đảng viên; chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị được các cấp ủy, chi bộ quan tâm, coi trọng.Việc kiểm điểm, phân tích, đánh giá chất lượng, xếp loại, khen thưởng định kỳ đối với đảng viên hằng năm được các cấp ủy, chi bộ thực hiện bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn, ngày càng thực chất hơn; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm chiếm tỷ lệ 95%, đạt chỉ tiêu Đại hội VIII đề ra.Trong nhiệm kỳ đã đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung 03 Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; ra quyết định chỉ định 98 lượt cấp ủy viên; chuẩn y 17 ủy viên ban thường vụ; 41 bí thư; 25 phó bí thư cấp ủy, chi bộ cơ sở; 12 ủy viên UBKT, 18 chủ nhiệm, 06 phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở. Về cơ bản đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên các cấp trong Đảng bộ Khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh: Đã tiến hành 08 cuộc kiểm tra đối với 86 tổ chức đảng, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 04 cuộc giám sát chuyên đề đối với 12 tổ chức đảng và 11đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở, tập trung vào các nội dung: “Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế  làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ của đồng chí bí thư cấp ủy, chi bộ cơ sở”; “Việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ 09 cuộc kiểm tra, 03 cuộc giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng trong thực hiện quản lý đảng viên, thực hiện các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên và 03 đảng viên trong thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện chuyển sinh hoạt đảng và quản lý thẻ đảng viên, việc giữ gìn đạo đức, lối sống; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 31 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp và sử dụng Đảng phí đối với 17 cấp uỷ; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng viên 17 cấp ủy với 18 hồ sơ đảng viên bị kỷ luật; kiểm tra 03 đồng chí bí thư đảng ủy cơ sở trong thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy, thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống theo nhiệm vụ cấp ủy giao; giám sát chuyên đề đối với 24 tổ chức đảng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); giám sát 03 đồng chí chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy; giám sát 14 đồng chí bí thư cấp ủy, chi bộ cơ sở trong thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, giữ gìn đạo đức, lối sống; tiếp nhận và xử lý 22 lượt đơn tố cáo; xem xét và quyết định thi hành kỷ luật 07 đảng viên.

Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnhđã cụ thể hóa Kết luận số 04-KL/ĐUK của Đảng ủy Khối thành chương trình hành động để chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và pháp luật cho đoàn viên thanh niên được chú trọng; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức hấp dẫn từ các phong trào hành động cách mạng của Đoàn: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, "Tô thắm màu cờ Tổ Quốc", “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”.Qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 612 đoàn viên ưu tú đã được Đảng xem xét kết nạp. Hằng năm 100% cơ sở Đoàn xếp loại vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới; coi trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng; nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Đảng về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng các tổ chức cơ sở đảng và Đảng bộ Khối vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững.

Hải Ninh

Tin khác

112 sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo có nhiều tính mới, sáng tạo và khả năng áp dụng, nhân rộng (18/09/2020)

Đoàn Thanh niên Sở Khoa học và Công nghệ: Ủng hộ nhu yếu phẩm và tiền mặt trị 6,6 triệu đồng tặng Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương (31/08/2020)

Đã có 14,9 triệu lượt tải ứng dụng Bluezone (11/08/2020)

Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân năm 2019 (04/06/2020)

Phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (01/06/2020)

Ra mắt giải pháp hội nghị trực tuyến Comeet sử dụng mã nguồn mở (01/06/2020)

Tăng tính an toàn trong phương pháp thử nghiệm thuốc (01/06/2020)

Phát triển chuỗi rau sạch: Chứng minh sự bền vững sau dịch (01/06/2020)

Mô hình sản xuất thử giống lúa chất lượng cao HD11, Gia Lộc 37 (13/05/2020)

Đoàn viên thanh niên Sở Khoa học và Công nghệ tích cực ủng hộ tình nguyện viên bị tai nạn giao thông. (20/04/2020)

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương đề nghị tích cực thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến (11/04/2020)

Chủ tịch Hải Dương huy động hệ thống chính trị toàn tỉnh dốc sức phòng, chống dịch Covid-19 (31/03/2020)

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2020 bằng cách nào! (27/03/2020)

Thông báo đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2021 (03/03/2020)

Việt Nam đã phát triển và đưa vào sử dụng nước súc miệng dự phòng lây nhiễm Covid- 19 (20/02/2020)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912