Quản lý khoa học 0000-00-00 00:00:00

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” Tỉnh ủy Hải Dương xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 05/4/2013, nhằm đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống tại địa phương. Công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Hải Dương đã được quy định cụ thể tại Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh, Ban hành “Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, đây là văn bản cụ thể hóa Luật Khoa học và công nghệ, các văn bản hướng dẫn Luật vào điều kiện cụ thể của tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Hải Dương đưa nhanh các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống, tỉnh Hải Dương đã xây dựng được nhiều kế hoạch, chương trình khoa học và công nghệ dài hạn như: Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 24/02/2016 về thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 về phê duyệt Chương trình "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông sản hàng hoá góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2015"; Quyết định 2527/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 phê duyệt Chương trình “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông sản bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020”; Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020”; Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2020”. Đây là những nhiệm vụ khoa học và công nghệ dài hạn để thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ mới vào trong sản xuất, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bền vững trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ mới trong sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức canh tranh trên thị trường.

Công tác xây dựng Kế hoạch khoa học và công nghệ hằng năm của tỉnh Hải Dương được Quy định cụ thể tại Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND từ nguồn hình thành, các tiêu chí xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Hằng năm căn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm kế hoạch, ngay từ đầu nămSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương đã hướng dẫn đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chuẩn bị cho Kế hoạch khoa học và công nghệ gửi đến: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh, ủy viên Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ và các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh; các Viện khoa học, trường Đại học, các tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm, khảo nghiệm trong và ngoài tỉnh.Từ những đề xuất, đặt hàngcác nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện công tác sơ tuyển, thành lập các hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tư vấn xây dựng danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dự thảo kế hoạch khoa học và công nghệ hằng năm được Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh thảo luận và bỏ phiếu thông qua trước khi báo cáo và trình UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 12 hằng năm đảm bảo tiến độ, kịp thời cho các nhiệm vụ KH&CN triển khai nghiên cứu.

Công tác xây dựng Kế hoạch khoa học và công nghệ hằng năm được đổi mới theo hướng nhanh, gọn, dân chủ, tập trung và thiết thực. Các bước xây dựng kế hoạch được tiến hành chặt chẽ từ khâu tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở các hội đồng tư vấn chuyên ngành, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ được tiến hành đồng thời với xây dựng và phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh. Do vậy việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tiến hành ngay từ tháng 01 trong năm. Phần lớn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được lựa chọn trong kế hoạch hằng năm có giá trị thiết thực, phục vụ sản xuất và đời sống, xây dựng luận cứ khoa học phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa,.. đặc biệt trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp, hoạt động khoa học và công nghệ đã góp phần tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, theo hướng sản xuất hàng hóa. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hằng năm đã hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của tỉnh mà Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Vũ Dương

Tin khác

Hải Dương: Phục tráng, duy trì và phát triển thương hiệu giống lúa nếp Quýt (26/03/2019)

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (28/02/2019)

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (18/02/2019)

Hải Dương tích cực tham gia các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 (20/12/2018)

Kết quả thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/12/2018)

Kết quả tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2019 trình Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh (19/12/2018)

Một số kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019 (19/12/2018)

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh họp phiên cuối năm (29/11/2018)

Hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2008-2017 (05/07/2018)

Cần linh hoạt hơn trong xét duyệt đề tài (07/03/2017)

Kết quả hoạt động Khoa học công nghệ tỉnh Hải Dương những năm gần đây và định hướng những năm tới (16/02/2017)

Hội đồng khoa học và công nghệ họp phiên cuối năm 2016 (02/12/2016)

Đầu tư nghiên cứu khoa học cơ bản là đầu tư chiến lược (07/07/2016)

Mô hình sản xuất trình diễn giống dưa hấu lai F1 Sunny và AD 779 vụ xuân hè (01/06/2016)

Hải Dương: Tăng cường chống rét trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản (19/02/2016)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912