Lĩnh vực An toàn bức xạ và Hạt nhân 2017-08-07 00:43:33

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

a) Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép gia hạn tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

+ Trường hợp không cấp giấy phép gia hạn thì chậm nhất trong thời hạn nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong tuần.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Tầng 1, Thư viện tỉnh Hải Dương, đường Tôn Đức Thắng, TP Hải Dương, tỉnh Hải    Dương)

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhânnộp hồ sơ và nhận kết quả từ đại diện của Sở Khoa học và Công nghê tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương, hoặc qua dịch vụbưu chính công ích, hoặc trực tuyến qua Dịch vụ công của tỉnh.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, bản sao các chứng chỉ, tài liệu theo quy định

- Trườnghợphồsơđược gửi qua bưuđiện,hoặc trực tuyếntổ chức đánh giá sự phù hợp phảinộpbảnsao được chứng thực hoặc bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức) các chứng chỉ, tài liệu theo quy định

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+  Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo mẫu 06-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN;

+ Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ (mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước);

+ Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (tương ứng với công việc bức xạ đề nghị gia hạn);

+ Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d)Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ)Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ(sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

e)Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

g)Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn).

h)Phí thẩm định:

Phí thẩm định an toàn: 75% mức thu phí thẩm định cấp giấy phép mới, cụ thể như sau:

- Thiết bị X-quang chụp răng/vú/di động:                     1.500.000 đ/thiết bị

- Thiết bị X-quang chuẩn đoán thông thường/đo mật độ xương:  2.250.000 đ/thiết bị

- Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình:                          3.750.000 đ/thiết bị

- Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner):       6.000.000 đ/thiết bị

Trường hợp một cơ sở bức xạ đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành một công việc có nhiều nguồn bức xạ hoặc giấy phép tiến hành đồng thời nhiều công việc bức xạ, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau:

- Đối với giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng từ 2 đến 3 nguồn bức xạ hoặc giấy phép tiến hành từ 2 đến 3 công việc bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 95% mức thu quy định;

- Đối với giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng từ 4 đến 5 nguồn bức xạ hoặc giấy phép tiến hành 4 đến 5 công việc bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 90% mức thu quy định;

- Đối với giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng từ 6 nguồn bức xạ hoặc giấy phép tiến hành 6 công việc bức xạ trở lên thì áp dụng mức thu bằng 85% mức thu quy định.

i)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu kèm theo).

- Báo cáo đánh giá an toàn, bao gồm: trang bìa chính, trang bìa phụ và nội dung báo cáo (Mẫu kèm theo).

- Tải các biểu mẫu tại: đây

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân để được cấp Giấy phépgia hạntiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện cấp giấy phép quy định tại Điều 75 Luật năng lượng nguyên tử 2008;

- Điều kiện cấp giấy phép quy định tại Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010.

l)Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- Thông tư 15/2010/TT-BKHCN ngày 14/9/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép”;

- Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của liên Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế;

- Thông tư 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;

- Thông tư số 28/2015/TT-BKHCN ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế”;

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHCN ngày 25/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế”;

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Tin khác

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (02/07/2021)

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (02/07/2021)

Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (02/07/2021)

Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (02/07/2021)

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (02/07/2021)

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (02/07/2021)

Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) (02/07/2021)

Thủ tục: Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) (23/09/2019)

Báo cáo thực hiện công tác an toàn bức xạ tại cở sở năm 2018 (17/12/2018)

Hoạt động Quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương (26/12/2017)

Kết quả kiểm tra an toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh (14/12/2017)

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế) (08/08/2017)

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) (08/08/2017)

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) (08/08/2017)

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) (08/08/2017)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.