Giới thiệu về Trung tâm Đo lường, TN&TTKH 2011-07-20 17:09:44

HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG  

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM.

1. Tên tổ chức, trụ sở làm việc, Tên giao dịch của Trung tâm.

- Tên giao dịch: Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học

- Tên viết tắt: Trung tâm Đo Lường, Thử nghiệm và TTKH

- Trụ sở chính: Số 5 Đức Minh, P.Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Giám đốc: Ông Vũ Văn Tân

+ Điện thoại: 0220.3892.436

+ E-Mail:

- Điện thoại cần giao dịch:

+ Bộ phận tư vấn:  Ông Lê Duy Thủy PGĐ Trung tâm: 0986.340.688

- Fax: 02203.893.912.

- Tài khoản giao dịch: 0341000698888, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Hải Dương.

2. Lịch sử thành lập.

Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương. Trên cơ sở sáp nhập giữa Trung Thông tin khoa học công nghệ và Tin học và Trung tâm Kiểm định Đo lường, chất lượng thuộc Chi cục TC-ĐL-CL Hải Dương.

- Chức năng, nhiệm vụ hiện nay của Trung tâm được quy định tại Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Thành lập Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM.

1. Chức năng.

Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng với Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học (Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương). Trung tâm có chức năng thực hiện các nhiệm vụ về đo lường, giám định, phân tích, thử nghiệm, kiểm định, thông tin KHCN; thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ tư vấn đấu thầu và giám sát nghiệm thu thiết bị cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh, xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương; xây dựng cơ sở dữ liệu, thống kê, lưu trữ thông tin khoa học và công nghệ; quản lý vận hành hạ tầng công nghệ thông tin và các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định.

Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học là đơn vị sự nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ; có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin khoa học-công nghệ; kinh tế -xã hội; thực hiện các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhận, tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu và giám sát mua sắm thiết bị, đào tạo tin học và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động.

2.  Nhiệm vụ.

2.1. Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng:

- Thực hiện việc quản lý, liên kết, bảo dưỡng và duy trì hệ thống chuẩn đo lường cao nhất của địa phương.

- Thực hiện các hoạt động giám định, phân tích, thử nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức cá nhân theo quy định.

- Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đảm bảo cán bộ và trang thiết bị tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

- Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

- Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng;

- Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

- Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

- Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương;

- Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của địa phương;

- Quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của Sở Khoa học công nghệ và cổng thông tin điện tử chuyên ngành khoa học công nghệ Hải Dương.

2.2.Tổ chức thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ, cung cấp các vật tư, sản phẩm và dịch vụ khác theo quy định của pháp luật:

- Thực hiện dịch vụ công: Xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương; thực hiện các dịch vụ công khác về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

- Tổ chức thực hiện dịch vụ, đào tạo, tập huấn, tư vấn về: công nghệ, tin học, thông tin khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn - chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng; tổ chức sự kiện khoa học công nghệ; xuất bản ấn phẩm khoa học, công nghệ; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Thiết kế kỹ thuật, xây dựng phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử (website) và tổ chức thực hiện dịch vụ trên trang thông tin điện tử.

- Tư vấn đấu thầu, quản lý và giám sát nghiệm thu các dự án đầu tư, khoa học công nghệ, tin học và dự án kinh tế - xã hội; Tư vấn thành lập, ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Tư vấn kinh tế - tài chính và thẩm định công nghệ;Thực hiện tư vấn và lập dự án, lập hồ sơ mời thầu về lĩnh vực kiểm định, thử nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tư vấn, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong phạm vi được công nhận; tư vấn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở; tư vấn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật; tư vấn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch, tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia cho các tổ chức cá nhân.

- Tổ chức thực hiện và cung cấp các vật tư, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

- Tổ chức, liên kết với các đơn vị, tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước trong hoạt động chuyển giao công nghệ.

- Thực hiện việc hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, kiểm định các loại phương tiện đo lường phục vụ yêu cầu công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Tổ chức tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượngsản phẩm hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Liên doanh, liên kết sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản thu liên quan đến dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột theo quy định.

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luậtvà các nhiệm vụ khác do Sở Khoa học và Công nghệ giao.

3. Quyền hạn.

- Sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng thương mại theo quy định.

- Được hưởng mọi ưu đãi về hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này và  văn bản  pháp luật khác có liên quan.

4. Tổ chức và bộ máy của Trung tâm.

Tổ chức bộ máy của Trung tâm bao gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm gồm: 01 Giám đốc và 02 phó Giám đốc.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp gồm: 05 người

- Phòng Thông tin KHCN và Tin học: 07 người

- Phòng Kiểm định đo lường, thử nghiệm và Phát triển trị trường: 13 người

Số lượng viên chức và người lao động đang làm việc trực tiếp tại Trung tâm là 27 người, bao gồm: 01 Thạc sỹ, 12 Cử nhân, 03 kỹ sư công nghệ thông tin; 03 kỹ sư điện và điện tử, 02 cử nhân ngành khoa học xã hội; Đội ngũ viên chức và người lao động của Trung tâm có đủ khả năng thực hiện tốt các dịch vụ tư vấn có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học do UBND tỉnh Hải Dương giao.

 Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm tính đến Tháng 8/2022 như sau:

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.