Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng 2023-05-22 08:44:07

Nhiệm vụ của các bộ, ngành, cơ quan được nêu rõ trong Đề án “Phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.

Theo Đề án, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án, lồng ghép triển khai các nhiệm vụ của Đề án trong triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành, lĩnh vực khoa học và công nhệ;

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Đề án của các Bộ ngành địa phương; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện hằng năm và 05 năm; định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Đề án; chủ trì hoặc phối hợp các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách để triển khai Đề án; trường hợp cần thiết báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Chủ trì xây dựng phương pháp tính toán, thống kê các chỉ số về tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp, công nhận để tính toán chỉ số hạ tầng chất lượng quốc gia trong phạm vi quốc gia và một số ngành lĩnh vực.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án. 

Ban hành hướng dẫn tăng cường năng lực đo lường, đánh giá sự phù hợp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; Chủ trì rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống hạ tầng chất lượng quốc gia của Việt Nam; phối hợp các Bộ, ngành, địa phương để phát triển, kiện toàn, sắp xếp lại các tổ chức NQI bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, dàn trải nguồn lực trong đầu tư; xây dựng chính sách ưu tiên tập trung đầu tư một số tổ chức NQI đạt trình độ khu vực và quốc tế;

Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành trong việc huy động nguồn lực từ các Viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục, đào tạo, tổ chức quốc tế trong việc phát triển hệ thống hạ tầng chất lượng quốc gia trong phạm vi cả nước; Chủ trì tổ chức tôn vinh khen thưởng các tổ chức tham gia xây dựng và phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia hằng năm; Thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm Đề án. Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) là cơ quan thường trực của Ban chủ nhiệm Đề án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, lồng ghép triển khai các nhiệm vụ của Đề án trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ phát triển bền vững, Chiến lược chuyển đổi số quốc gia... Chủ trì bố trí vốn đầu tư phát triển thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, lồng ghép triển khai các nhiệm vụ của Đề án trong triển khai thực hiện Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu; Chủ trì bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước. Chủ trì hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án này và các chương trình, đề án khác có liên quan (nếu cần).

Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, lồng ghép triển khai các nhiệm vụ của Đề án trong triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành, lĩnh vực công nghiệp và thương mại; Chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương; khuyến khích tạo điều kiện để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm của thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức NQI thuộc phạm vi quản lý; ưu tiên đầu tư, phát triển các tổ chức NQI để đáp ứng các yêu cầu thuộc ngành lĩnh vực quản lý; tổ chức triển khai chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

 Ảnh minh hoạ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, lồng ghép triển khai các nhiệm vụ của Đề án trong triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; khuyến khích tạo điều kiện để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Xây dựng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án, lồng ghép triển khai các nhiệm vụ của Đề án trong triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành, lĩnh vực xây dựng; Chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức NQI thuộc phạm vi quản lý; ưu tiên đầu tư, phát triển các tổ chức NQI để đáp ứng yêu cầu thuộc ngành lĩnh vực quản lý; tổ chức triển khai chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, lồng ghép triển khai các nhiệm vụ của Đề án trong triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án, rà soát xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức NQI thuộc phạm vi quản lý; ưu tiên đầu tư, phát triển các tổ chức NQI để đáp ứng yêu cầu thuộc ngành lĩnh vực quản lý; tổ chức triển khai chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Y tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, lồng ghép triển khai các nhiệm vụ của Đề án trong triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành, lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân;

Chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án, rà soát xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế;

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức NQI thuộc phạm vi quản lý; ưu tiên đầu tư, phát triển các tổ chức NQI để đáp ứng các yêu cầu thuộc ngành lĩnh vực quản lý; tổ chức triển khai chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, lồng ghép triển khai các nhiệm vụ của Đề án trong triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông; Chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án, rà soát xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; khuyến khích tạo điều kiện để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm của thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống hạ tầng chất lượng quốc gia thuộc phạm vi quản lý bảo đảm tập trung thống nhất, tránh dàn trải, lãng phí trong đầu tư, nghiên cứu; xây dựng chính sách ưu tiên tập trung đầu tư, phát triển các tổ chức trong hệ thống hạ tầng chất lượng quốc gia để giải quyết các vấn đề thuộc ngành lĩnh vực quản lý; triển khai chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các bộ khác phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án; chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai Đề án;

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống hạ tầng chất lượng quốc gia thuộc phạm vi quản lý; xây dựng chính sách ưu tiên tập trung đầu tư, phát triển các tổ chức trong hệ thống hạ tầng chất lượng quốc gia để giải quyết các vấn đề thuộc ngành lĩnh vực; triển khai các chương trình chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch triển khai Đề án, lồng ghép triển khai các nhiệm vụ của Đề án trong triển khai thực hiện các Chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Chủ động xem xét ban hành văn bản theo thẩm quyền để triển khai Đề án, trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định;

Xây dựng và triển khai thực hiện chính sách ưu tiên tập trung đầu tư, phát triển các tổ chức NQI để đáp ứng yêu cầu của địa phương, vùng, khu vực bảo đảm tính đồng bộ, kết nối trong hạ tầng chất lượng quốc gia; Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan trong việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức NQI thuộc phạm vi quản lý;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về hạ tầng chất lượng quốc gia; tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức NQI trên dịa bàn địa phương.

Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam, Hội Đo lường Việt Nam, Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam, các hội, hiệp hội ngành hàng, hội nghề nghiệp khác có liên quan chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án; Tham gia thực hiện truyền thông, phản biện xã hội và vận động thành viên, hội viên tham gia phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia; Tham gia đề xuất chính sách và biện pháp khuyến khích, hỗ trợ thành viên, hội viên tham gia phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia.

Nguồn : Tạp chí Chất lượng Việt Nam (vietq.vn)

Tin khác

Đề xuất sửa quy định quản lý sản phẩm hàng hoá bằng mã số, mã vạch (29/05/2023)

Các yếu tố nền tảng của ISO 9001:2015 (29/05/2023)

Sửa đổi Luật CLSPHH: Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và thực hiện Nghị quyết của Chính phủ (24/05/2023)

Tác động tích cực của Luật CLSPHH đối với hệ thống pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa (24/05/2023)

Những điểm sáng trong quá trình thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (22/05/2023)

Đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích của hạ tầng chất lượng quốc gia (22/05/2023)

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (22/05/2023)

Tăng cường năng lực kỹ thuật của hạ tầng chất lượng quốc gia (16/05/2023)

Hình thành hạ tầng chất lượng quốc gia theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ (15/05/2023)

Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tình hình mới (15/05/2023)

Thông điệp Ngày Đo lường thế giới 2023: Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực-thực phẩm toàn cầu (15/05/2023)

Thực trạng phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia của Việt Nam (11/05/2023)

Hạ tầng chất lượng quốc gia và sự phát triển bền vững của nền kinh tế (09/05/2023)

Tiêu chuẩn hóa giúp doanh nghiệp xác định được chuẩn mực hoạt động sản xuất kinh doanh (09/05/2023)

Phát triển các chiến lược tiêu chuẩn hoá quốc gia – tìm hiểu giá trị và mức độ phù hợp của lĩnh vực công nghệ trọng yếu (09/05/2023)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.