Danh các mục thủ tục hành chính 2017-10-26 08:51:58

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐANG THỰC HIỆN TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG Được công bố tại các Quyết định:

- Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 3620/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.

Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

I- LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
5 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
6 Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ

8

Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

9 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
10 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
11 Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ,

UBND tỉnh

12 Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ,

UBND tỉnh

13

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học  và công nghệ

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

14

Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến 

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ,

UBND tỉnh

15

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ 

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ,

UBND tỉnh

16 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ  Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ,

UBND tỉnh

17

Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ,

UBND tỉnh

18 Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ,

UBND tỉnh

19

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ

II- LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

1

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

 2

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

 

An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

4

Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

5

Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

6 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
7 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ

III- LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
2 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ diều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
3 Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
4 Thủ tục thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
5 Thủ tục chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
6 Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ

IV- LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

1

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

2

Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

3

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

4

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

5

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

6

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

7

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

8

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

9

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

10

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

11 Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng
12 Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng
13 Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng
14 Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng
15 Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

16 Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

17 Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

18 Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu  Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng
19 Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.