Danh các mục thủ tục hành chính 2017-10-26 08:51:58

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐANG THỰC HIỆN TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH:

- Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 3620/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.

Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.

- Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 26/04/2022 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 30/05/2022 về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số: 1677/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số: 1911/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số: 2168/2022/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN Hải Dương

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

I- LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
5 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
6 Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ

8

Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

9 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
10 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
11 Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ,

UBND tỉnh

12 Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ,

UBND tỉnh

13

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học  và công nghệ

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

14

Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến 

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ,

UBND tỉnh

15

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ 

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ,

UBND tỉnh

16 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ  Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ,

UBND tỉnh

17

Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ,

UBND tỉnh

18 Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ,

UBND tỉnh

19

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
20

Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
21 Thủ tục xem xét kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu cho cá nhân giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập  Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
22 Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
23 Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
24 Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
25 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
26 Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
27 Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
28 Thủ tục đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
29 Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc giasử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
30 Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ

II- LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

1

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

 2

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

 

An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

4

Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

5

Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

6 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
7 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ

III- LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
2 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ diều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ

IV- LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

1

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

2

Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

3

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

4

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

5

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

6

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

7

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

8 Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng
9 Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng
10 Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng
11 Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng
12 Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu  Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng
13 Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.