Chức năng, nhiệm vụ 2008-08-04 20:00:00

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ............... SỐ: 987 /2004/QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...........................            Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2004   QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HẢI DƯƠNG Về việc thành lâp Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học- Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương ......................... UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG            - Căn cứ Luật tổ chức HĐND- UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;      - Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/07/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ ở địa phương;      - Xét đề nghị của Sở Nội Vụ và Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 04/TTr-KHCN, ngày 25/2/2004 về việc thành lập Trung tâm Tin học và Thông rin Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương. Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học- Công nghệ là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động.
 Điều 2: Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn
 1. Chức năng:
Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học - Công nghệ có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL), cung cấp thông tin khoa học- công nghệ, kinh tế- xã hội; thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tin học, sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn- chất lượng, công nghệ thông tin và ứng dụng tin học phục vụ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về khoa học- công nghệ; về kinh tế- xã hội; về các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước và các báo cáo chuyên biệt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.
 2.2. Tư vấn, hỗ trợ về đánh giá công nghệ, lượng định giá trị công nghệ; về lựa chọn công nghệ; về phương thức; điều kiện thanh toán, về chi phí chuyển giao công nghệ; về đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ; về giám sát quá trình chuyển giao công nghệ.
2.3. Tư vấn và đại diện pháp lý trong việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ; trong việc đàm phán, soạn thảo, kiểm tra hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ hoặc hợp đồng góp vốn liên doanh bằng quyền sở hữu trí tuệ; trong việc phát hiện ngăn chặn, khiếu nại, khởi kiện những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu trí tuệ theo quy định của Nhà nước. Tư vấn thiết kế, tra cứu và cung cấp các thông tin pháp lý về bảo hộ và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và nước ngoài.
2.4. Tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý về tiêu chuẩn - chất lượng theo quy định của Nhà nước.
2.5. Tư vấn xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của địa phương. Tư vấn về phát triển mạng vi tính (LAN, WAN) các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức và cá nhân. Tổ chức thẩm định độc lập các Dự án phát triển công nghệ thông tin của các đơn vị và các cá nhân có yêu cầu.
 2.6. Quản lý mạng vi tính (LAN); xây dựng, cập nhật và khai thác trang WEB của sở Khoa học và Công nghệ.
 2.7. Tổ chức dịch vụ cung ứng vật tư, thiết bị, phần mềm ứng dụng, giải pháp công nghệ thông tin cho các đơn vị, cá nhân theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.
2.8. Được xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học- Công nghệ và Môi trường, các bản tin nhanh về kinh tế - xã hội và ấn phẩm khoa học và công nghệ khác theo quy định của pháp luật.
 2.9. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ tin học, nghiệp vụ tin học, nghiệp vụ thông tin khoa học- công nghệ, quản lý sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn- đo lường- chất lượng.
2.10. Quản lý cán bộ, viên chức lao động; tài chính; tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.
 Điều 3: Tổ chức bộ máy:
1. Lãnh đạo Trung tâm gồm :
1.1. Giám đốc: Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao.
1.2. Phó giám đốc: Giúp việc cho Giám đốc và thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc giao.
 2. Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm: Bộ phận về Tư vấn công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Bộ phận Công nghệ thông tin, Bộ phận Thông tin.
Biên chế của Trung tâm giai đoạn 2004-2005 gồm 7 người, cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Việc tuyển chọn công chức, viên chức và lao động theo quy định hiện hành.
 Điều 4: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ký./.
 
 
Nơi nhận:                               
 - Bộ KH & CN (để b/c),
 - Ban TVTU; (để b/c);              
 - TTHĐND tỉnh (để b/c);
 - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
 - Ban TCTU;
 - Như điều 4;
 - Lưu VP.                    
T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
(Đã ký) Nguyễn Trọng Nhưng
 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912