Giới thiệu về Trung tâm Đo lường, TN&TTKH 2011-07-20 17:09:44

 
 
GIỚI THIỆU NĂNG LỰC
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
VÀ TIN HỌC TỈNH HẢI DƯƠNG
 

I. THÔNG TIN CHUNG.

1. Tên tổ chức, trụ sở làm việc, giao dịch của Trung tâm.

- Tên giao dịch: Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học.

- Tên viết tắt: Trung tâm KHCN và Tin học.

- Trụ sở chính: 209 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Xuân Dương                 Điện thoại:  0320.3892.436

+ Phòng Tổng hợp: 0320.3893.912;

+ Phòng Tư vấn và Đào tạo: 0320.3898 064
+ Phòng Thông tin KHCN:
    0320.3898 063

- Tài khoản giao dịch: 102010000352123 tại Ngân hàng Công thương Hải Dương.

2. Lịch sử thành lập.

Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Tin học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương được thành lập ngày 18/3/2004 theo Quyết định số 987/2004/QĐ-UB của UBND tỉnh Hải Dương.

- Trung tâm được đổi tên tại Quyết định số: 1921/2005/QĐ-UB ngày 09/5/2005 của UBND tỉnh Hải Dương “Về việc đổi tên Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học-công nghệ thành Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Tin học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương”;

- Chức năng, nhiệm vụ hiện nay của Trung tâm được quy định tại Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm”.

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM.

1. Chức năng:

Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học là đơn vị sự nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ; có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin khoa học-công nghệ; kinh tế -xã hội; thực hiện các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhận, tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, công nghệ thông tin và ứng dụng tin học phục vụ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động.

2.  Nhiệm vụ:

- Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về khoa học - công nghệ về kinh tế - xã hội; về các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan và các báo cáo chuyên biệt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của nhà nước và của tỉnh.

- Tư vấn, hỗ trợ về đánh giá công nghệ, lượng định giá trị công nghệ; về lựa chọn công nghệ; về phương thức, điều kiện thanh toán; về chi phí chuyển giao công nghệ; về đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ; về giám sát quá trình chuyển giao công nghệ.

- Tư vấn và đại diện pháp lý trong việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ; trong việc đàm phán, soạn thảo, kiểm tra hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ hoặc hợp đồng góp vốn liên doanh bằng quyền sở hữu trí tuệ; trong việc phát hiện ngăn chặn, khiếu nại, khởi kiện những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu trí tuệ theo quy định của nhà nước; tư vấn thiết kế, tra cứu và cung cấp các thông tin pháp lý về bảo hộ và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và nước ngoài.

- Tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý về tiêu chuẩn - chất lượng, về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của nhà nước.

- Tư vấn về phát triển mạng vi tính (LAN, WAN) các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức và cá nhân; Tổ chức thẩm định độc lập các Dự án phát triển công nghệ thông tin của các đơn vị và các cá nhân có yêu cầu. Tư vấn về lập dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin; tư vấn về lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, phân tích đánh giá lựa chọn nhà thầu và tư vấn giám sát thực hiện Dự án phát triển công nghệ thông tin, khoa học công nghệ của các tổ chức và cá nhân.

- Quản lý mạng vi tính (LAN); xây dựng, cập nhật và khai thác trang WEB của sở Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức dịch vụ cung ứng vật tư, thiết bị, phần mềm  ứng dụng, giải pháp công nghệ thông tin cho các đơn vị, cá nhân theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

- Được xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học - Công nghệ và Môi trường, các bản tin nhanh về kinh tế-xã hội và ấn phẩm khoa học và công nghệ khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ thông tin khoa học- công nghệ, quản lý khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, tin học, quản lý kinh tế và nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

- Quản lý cán bộ, viên chức lao động; tài chính; tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

3. Quyền hạn:

- Sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng thương mại theo quy định.

- Được hưởng mọi ưu đãi về hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005, các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này và  văn bản  pháp luật khác có liên quan.

2. Thực trạng tổ chức và bộ máy .

Tổ chức bộ máy của Trung tâm bao gồm:

-         Lãnh đạo Trung tâm gồm: 01 Giám đốc và 02  Phó giám đốc.

-         Phòng Tổng hợp gồm: 04 viên chức và 1 nhân viên.

-         Phòng Thông tin KHCN: 02 viên chức và 02 hợp đồng lao động

-         Phòng Tư vấn và Đào tạo: 02 viên chức. và 02 hợp đồng lao động

Số lượng viên chức và người lao động đang làm việc tại Trung tâm là 14   người, bao gồm : 05 kỹ sư, 09 cử nhân, Đội ngũ viên chức và người lao động của Trung tâm có đủ khả năng thực hiện tốt các dịch vụ tư vấn như Tư vấn đấu thầu, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tư vấn giám sát nghiệm thu thiết bị CNTT...

 

 III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TỪ NĂM 2004 - 2011

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do nhà nước giao.

- Tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ ban hành các quyết định về quy chế thực hiện dân chủ tại Sở Khoa học và Công nghệ; Quy định tạm thời về quản lý sử dụng phần mềm quản lý công việc và điều hành qua mạng của Sở Khoa học và Công nghệ; Quy chế tạm thời quản lý vận hành và cung cấp thông tin, sử dụng phần mềm ứng dụng trên hệ thống mạng cục bộ của Sở Khoa học và Công nghệ, khai thác, thu thập thông tin trên Internet; Quy định mức chi trả nhuận bút các nội dung đăng trên Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Quản lý mạng tin học nội bộ Sở Khoa học và Công nghệ, thường xuyên cập nhật kết nối mạng của Sở Khoa học và Công nghệ với mạng Internet, mạng của Bộ Khoa học và Công nghệ, mạng của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Hải Dương, xây dựng, duy trì hoạt động Webside của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức đào tạo tin học theo Đề án 112 Chính phủ cho 141 công chức; đào tạo tin học thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ với chương trình sử dụng máy tính trên mạng, khai thác sử dụng Internet và Tin học văn phòng cho 420 cán bộ công chức của các sở ban, ngành tỉnh và trên 170 lượt cán bộ, công chức cấp xã của 6 huyện, thành phố. Phối hợp với UBND tỉnh tập huấn sử dụng phần mềm dùng chung quản lý văn bản, hồ sơ công việc cho gần 400 cán bộ, công chức các sở, ban, ngành các huyện, thành phố. Đào tạo tin học văn phòng cho gần 200 học sinh Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật tỉnh, học sinh và trên 100 người thuộc các thành phần kinh tế trên địa tỉnh Hải Dương.

- Xuất bản và phát hành đúng kỳ hạn, đảm bảo chất lượng 24 số với 48.000 bản Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường và 96 số với 14.400 bản Bản tin Kinh tế, Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Thường xuyên tuyên truyền các kiến thức về khoa học và công nghệ tới cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

- Tập hợp và biên soạn kỷ yếu các kết quả đề tài khoa học và công nghệ của tỉnh, giai đoạn năm 1997–2005.

2. Dịch vụ tư vấn thông tin khoa học, công nghệ và Sở hữu trí tuệ.

- Quảng cáo, giới thiệu kết quả phát triển kinh tế - xã hội của 02 huyện và kết quả sản xuất kinh doanh của 30 đơn vị và doanh nghiệp trên Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hải Dương.

- Tư vấn, thiết kế Logo, nhãn hiệu và đại diện đăng ký xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá cho một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH Nghĩa Mỹ, Nhà hàng 77 .v.v…

- Từ năm 2004 đến 8/2008 đã thực hiện trên 20 hợp đồng tư vấn về đấu thầu, quản lý dự án và tư vấn giám sát thiết bị CNTT, thiết bị giáo dục cho một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

- Thiết kế, lắp đặt mạng tin học cục bộ không dây (WLAN) tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình và một số cơ quan thuộc tỉnh Hải Dương.

3. Danh sách các công trình CNTT do Trung tâm đã tư vấn.

Từ khi thành lập đến nay Trung tâm đã tiến hành dịch vụ tư vấn các dự án về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hải Dương gồm:

TT

Nội dung dự án

Năm thực hiện

01

Tư vấn giám sát thực hiện xây dựng mạng LAN tại Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Hải Dương.

2004

02

Tư vấn giám sát xây dựng mạng và các thiết bị tin học mạng  LAN cáp quang, mạng không dây (WLAN) của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương.

2004-2005

03

Tư vấn lựa chọn thiết bị, thiết kế kỹ thuật; lập Hồ sơ mời thầu; tổ chức đấu thầu; phân tích, đánh giá lựa chọn Nhà thầu; giám sát cung cấp và lắp đạt thiết bị của "Gói thầu nâng cấp mạng thông tin diện rộng cơ quan Đảng tỉnh Hải Dương năm 2005 sử dụng công nghệ IP" tại Văn phòng, các ban xây dựng đảng Tỉnh uỷ và Văn phòng thành uỷ, 11 Huyện uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ Hải Dương.

2005

04

Tư vấn giám sát công tác lắp đặt mạng tin học và thiết bị tin học tại 11 sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng UBND 7 huyện trong tỉnh Hải Dương.

2005

05

Tư vấn giám sát xây dựng mạng WLAN của Trường Chính trị tỉnh và Công ty Cấp nước tỉnh Hải Dương.

2006

06

Tư vấn giám sát thi công lắp đặt và cài đặt mạng tin học 6 sở, ngành tỉnh và Văn phòng UBND 7 huyện thuộc tỉnh Hải Dương.

2006

07

Tư vấn giám sát thực hiện gói thầu: Mở rộng mạng Tin học cục bộ và bổ sung thiết bị Tin học cho các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương.

2006

08

Quản lý Dự án: Nâng cao năng lực lưu trữ và xử lý số liệu của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hải Dương.

2006

09

Quản lý Dự án: Xây dựng hạ tầng truyền thông cho mạng tin học diện rộng tỉnh Hải Dương.

2006

10

Xây dựng mạng WLAN Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương.

2006

11

Tư vấn giám sát gói thầu thiết bị giáo dục lớp 5, lớp 10, lớp 11 cho các trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc tỉnh Hải Dương.

2007

12

Tư vấn giám sát gói thầu cung cấp 500 máy vi tính và thiết bị tin học cho cho 20 THPT thuộc tỉnh Hải Dương.

2007

13

Tư vấn giám sát gói thầu cung cấp 550 máy vi tính và thiết bị tin học cho cho 21 THPT thuộc tỉnh Hải Dương.

2007

14

Tư vấn đấu thầu thiết bị canmera và thiết bị tin học cho phòng xử án của Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương.

2007

15

Tư vấn đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị máy tính xách tay cho Toà án nhân dân tỉnh và Toà án nhân dân 12 huyện, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương.

2007

16

Thiết kế, chuyển giao công nghệ và xây dựng mạng WLAN; chuyển giao phần mềm điều hành công việc qua mạng cho Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình.

2007

17

Tư vấn đấu thầu và tư vấn giám sát gói thầu mua sắm thiết bị tin học của Báo Hải Dương.

2008

18

Tư vấn đấu thầu và giám sát gói thầu mua sắm thiết bị tin học của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương.

2008

19

Tư vấn đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị tin học của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương.

2008

20

Tư vấn đấu thầu xuất bản sách Địa chí tỉnh Hải Dương.

2008

21

Tư vấn đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị dạy học lớp 12 cho các trường THPT và trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương.

2008

22

Tư vấn đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục lớp 10, lớp 11 cho 26 trường THPT thuộc tỉnh Hưng Yên.

2008

23

Tư vấn đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục lớp 12 cho 25 trường THPT thuộc tỉnh Hưng Yên.

2008

24

Tư vấn đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị tin học của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương

2010

25

Tư vấn đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị tin học của Báo Hải Dương tỉnh Hải Dương

2010

26

Tư vấn đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục cho 25 trường THPT thuộc tỉnh Hưng Yên.

2010

27

Tư vấn đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị tin học của UBMT tổ quốc tỉnh Hải Dương

2010

28

Tư vấn đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị tin học của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

2011

29

Tư vấn đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục cho Trường THCS Lê Quy Đơn TP Hải Dương

2011

30

Tư vấn đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị tin học của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương

2011

 


IV. CAM KẾT TUÂN THỦ.

Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học Hải Dương cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ có liên quan. Đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên tham gia các dịch vụ tư vấn. Đảm bảo bí mật những thông tin có liên quan của dự án và chỉ công bố các thông tin có liên quan khi được phép của Chủ đầu tư.

 

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Q.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.