Chức năng, nhiệm vụ 2018-07-10 03:22:13

          Sở Khoa học và Công nghệ hiện nay có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng và 4 đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập gồm: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

          1. Về vị trí và chức năng

          Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          - Sở Khoa học và Công nghệcó nhiệm vụ tham mưu trình UBND và chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về: quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và các đơn vị thuộc sở; thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở; thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ; giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân.

          - Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về khoa học và công nghệ của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác tổ chức về quản lý khoa học và công nghệ;

          - Quản lý, tổ chức giám định, đăng ký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký, văn bằng, chứng chỉ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển, chi sự nghiệp khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước hằng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh.

- Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệgồm: Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và sau nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ;chủ trì đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia phục vụ phát triển kinh tế,xã hội của tỉnh.

- Phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ và tiềm lực khoa học và công nghệ.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; khai thác, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khoa học và công nghệ khác; phối hợptrong việctổ chứcthực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Trong lĩnh vựcsở hữu trí tuệgồm các nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân; quản lý chỉ dẫn địa lý đặc sản của tỉnh;hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp; chủ trìtriển khai các biện pháp để phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương; tổ chức xét, công nhận các sáng kiếncấp tỉnh cho các cá nhân đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nướcvềhoạt độngtiêu chuẩn, đo lường, chất lượngtrên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN  ISO 9001:2008vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Nhiệm vụ quản lý nhà nước về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân: thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật; quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường, đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân, khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ; kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

- Đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại tỉnh; xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội; phổ biến, xuất bản ấn phẩm và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, v.v…

- Hướng dẫncác tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàntỉnh.

-Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ,quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân,các hội, các tổ chức phi Chính phủ.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

3. Một số kết quả nổi bật

Trong từng giai đoạn lịch sử Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động và nhiều quyết định, văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, qua đó đã nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong mọi lĩnh vực trên địa bàn tỉnh

Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ luôn luôn được đổi mới qua các thời kỳ để hoạt động khoa học và công nghệ thực sự đóng vai trò then chốt, tạo lực đẩy phát triển cho nhiều ngành kinh tế của tỉnh thông qua việc ứng dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực, thúc đẩy sản xuất phát triển. Đồng thời xây dựng luận cứ khoa học cho việc ban hành các chính sách giải quyết các vấn đề bức xúc đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động quản lý về sở hữu trí tuệ từ những năm 2000 trở lại đây thực sự đã phát triển mạnh đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ đổi mới và thời kỳ hội nhập. Đã hỗ trợ đắc lực cho các các nhân, tổ chức, doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực canh tranh ... Đến nay tỉnh đã xây dựngđược 19 nhãn hiệu tập thể và 01 chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông sản và làng nghề của tỉnh góp phần nâng cao năng lực canh tranh của tỉnh. Triển khai tích cực công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ.

Hoạt động Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã được thực hiện ngay sau khi thành lập Ban khoa học, kỹ thuật Hải Hưng, từ một bộ phận Tiêu chuẩn - Chất lượng với hoạt động lấy tuyên truyền, phổ biến và vận động áp dụng tiêu chuẩn là chủ yếu, đến nay hoạt động quản lý về Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng đã trưởng thành về mọi mặt. 

Hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn lịch sử đã góp phần tích cực và có hiệu quả cho công tác quản lý khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp, nhãn hàng hóa, an toàn bức xạ và hạt nhân,... đạt hiệu quả thiết thực, khắc phục những tồn tại trong việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, an toàn bức xạ, sở hữu công nghiệp.

Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ luôn được đổi mới, phát triển qua các thời kỳ, từ tờ Thông tin Khoa học, Công nghệ và Môi trường được nâng cấp đến nay là Tạp chí Khoa học và Công nghệ được xuất bản 6 số/năm, mỗi số 2000 bản được phát hành đến tất cả các xã, phường, thị trấn, và các tỉnh, thành phố trực Trung ương, các bộ, ngành Trung ương; vận hành trang thông tin điện tử (website), cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp

Với những thành tích đạt được qua nửa Thế kỷ xây dựng và phát triển toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ liên tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã công nhận Đảng bộ và cơ quan trong sạch, vững mạnh được tặng cờ và Bằng khen; các năm 1985 được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; được Chính phủ, Bộ KH&CN và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen và nhiều hình thức khen thưởng khác cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích nổi bật đối với hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh. Năm 2018 Sở đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Vũ Ngọc Dương - CVP Sở Khoa học và Công nghệ

 

Tin khác

Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ (08/05/2023)

Sở Khoa học và Công nghệ cải cách hành chính hiệu quả (05/04/2022)

Hải Dương công bố chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành và UBND cấp huyện (11/03/2022)

Số điện thoại đường dây nóng của Sở KH&CN Hải Dương (04/03/2022)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý công nghệ và SHTT (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý khoa học (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Thanh tra Sở (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Sở (20/07/2011)

Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương thu hút 2500 lượt người truy cập mỗi ngày. (14/07/2011)

Sở Khoa học và Công nghệ sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ thướng Chính phủ về " Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" . (21/06/2010)

Giới thiệu Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (19/03/2009)

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương. (14/11/2008)

Chức năng, nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ. (14/11/2008)

Đề án chuyển đổi Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học. (10/11/2008)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.