Chức năng, nhiệm vụ 2008-11-14 00:57:29

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG, THANH TRA,PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHCÍNH, PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ - SỞ HỮU TRÍ TUỆ Căn cứ Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 15/9/2008 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-KHCN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra, Phòng Kế hoạch-tài chính, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Nội dung chính của Quyết định gồm:

I. Văn phòng.
1. Chức năng.
Tổng hợp chung, quản lý kinh phí chi thường xuyên, quản lý tài sản, công tác tổ chức- cán bộ, thi đua khen thưởng, hành chính và quản trị.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn.
Giúp Giám đốc Sở trong các lĩnh vực sau:
2.1. Xây dựng kế hoạch công tác tuần, nhiệm vụ trọng tâm tháng, 6 tháng và hàng năm của Sở; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập báo cáo quý, 6 tháng, năm và đột xuất của Sở theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng do Giám đốc Sở phân công.
2.2. Quản lý tài chính và tài sản:
- Quản lý, thanh quyết toán kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Sở Khoa học và Công nghệ .
- Quản lý quỹ tiền mặt của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Quản lý và tổng hợp báo cáo về tài sản của Sở Khoa học và Công nghệ.
2.3. Thực hiện công tác tổ chức và cán bộ:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ.
- Quản lý, bổ sung, cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở theo phân cấp.
- Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định nâng lương hàng năm, nâng ngạch, chuyển ngạch, tiếp nhận, điều động, đề bạt, nghỉ hưu, thôi việc công chức và người lao động của Sở theo phân cấp.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh và công chức, viên chức của Sở theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của công chức, viên chức và người lao động.
2.4. Hướng dẫn, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng và công tác kỷ luật hàng năm và đột xuất của Sở Khoa học và Công nghệ.
2.5. Công tác hành chính, quản trị.
- Quản lý con dấu của Sở, của Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Thanh tra Sở, các văn bản đi, đến và các văn bản hành chính khác theo quy định của nhà nước.
- Phục vụ Hội nghị, Hội thảo, đón tiếp khách đến liên hệ công tác.
- Đảm bảo vệ sinh, an toàn tài sản của cơ quan, của công chức, người lao động, khách đến liên hệ công tác và phòng chống cháy nổ trong cơ quan.
2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Cơ cấu tổ chức:
Văn phòng gồm: Chánh văn phòng, 01 đến 02 Phó văn phòng, một số công chức và người lao động.
- Chánh văn phòng: Chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý và năm; định kỳ báo cáo Giám đốc Sở về kết quả thực hiện công việc của Văn phòng; quản lý công chức, người lao động và tài sản cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Phó văn phòng: Giúp việc cho Chánh văn phòng, nhiệm vụ do Chánh văn phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Chánh văn phòng về các công việc được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Công chức và người lao động: Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chánh văn phòng, làm việc theo nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc. Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
II. Thanh tra Sở
1. Chức năng.
Thanh tra sở là cơ quan của Sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của thanh tra do Giám đốc Sở phân công. Đồng thời chịu sự quản lý về nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn.
2.1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở.
2.2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý do Sở phụ trách.
2.3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2.4. Thanh tra theo kế hoạch và đột xuất do Giám đốc Sở giao.
2.5. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực do Sở quản lý.
2.6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng trong lĩnh vực do Sở quản lý.
2.7. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.
2.8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi sở quản lý.
2.9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
2.10. Quản lý công chức, người lao động và tài liệu, tài sản theo sự phân công của Giám đốc Sở.
2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Cơ cấu tổ chức:
Thanh tra Sở gồm: Chánh Thanh tra, 01 đến 02 Phó chánh thanh tra và một số công chức.
- Chánh Thanh tra: Chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về thực hiện nhiệm vụ của thanh tra; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý và năm; định kỳ báo cáo Giám đốc Sở về kết quả thực hiện công việc của thanh tra; quản lý công chức và tài sản cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Phó chánh thanh tra: Giúp việc cho Chánh thanh tra, nhiệm vụ do Chánh thanh tra phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Chánh thanh tra về các công việc được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Công chức: Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chánh thanh tra, làm việc theo nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc. Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
III. Phòng Kế hoạch-Tài chính.
1. Chức năng.
Phòng Kế hoạch-Tài chính giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng tổng hợp xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm và hàng năm; quản lý kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ; kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ; quản lý Nhà nước hoạt động khoa học và công nghệ huyện, thành phố; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của phòng do Giám đốc Sở phân công.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn.
Giúp Giám đốc Sở trong các lĩnh vực sau:
2.1. Hướng dẫn, tổng hợp đề xuất của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về nội dung đề tài, dự án nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, cân đối kinh phí kế hoạch khoa học và công nghệ, kinh phí kế hoạch đầu tư phát triển khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm và hàng năm; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp bộ và cấp tỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.2. Tổ chức tuyển chọn và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tổ chức, cá nhân, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh.
2.3. Quản lý kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ:
- Phối hợp với phòng Quản lý Khoa học, Sở Tài chính quản lý, kiểm tra tiến độ thực hiện và quyết toán kinh phí sự nghiệp khoa học, kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh hàng năm và các nhiệm vụ đột xuất khác.
- Quản lý, thanh quyết toán kinh phí của Trung ương, của tỉnh và các nguồn kinh phí khác do Sở Khoa học và Công nghệ sử dụng.
- Phối hợp với các phòng có liên quan của Sở Tài chính và cơ quan chức năng khác duyệt dự toán và quyết toán kinh phí hoạt động của các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
2.4. Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ; chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
2.5. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của các huyện, thành phố.
2.6. Quản lý công chức, người lao động và tài liệu, tài sản theo sự phân công của Giám đốc Sở.
2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Cơ cấu tổ chức:
Phòng Kế hoạch-Tài chính gồm Trưởng phòng, 01 đến 02 Phó phòng, một số công chức và người lao động.
- Trưởng phòng: Chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về thực hiện mọi nhiệm vụ của phòng; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý và năm; định kỳ báo cáo Giám đốc Sở về kết quả hoạt động của phòng; quản lý công chức, người lao động và tài sản cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Phó phòng: Giúp việc cho Trưởng phòng, nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Trưởng phòng các công việc được phân công. Thực hiện đầy đủ chức tránh nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Công chức và người lao động: Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng, làm việc theo nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc. Thực hiện đầy đủ chức tránh nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
IV. Phòng Quản lý khoa học.
1. Chức năng.
Phòng Quản lý Khoa học giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý khoa học, quản lý các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế và thống kê khoa học trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của phòng do Giám đốc Sở phân công.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn.
Giúp Giám đốc Sở trong các lĩnh vực sau:
2.1. Xây dựng và trình UBND tỉnh các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sử dụng hiệu quả tiềm lực và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống tại địa phương.
2.2. Chuẩn bị để trình UBND tỉnh thành lập các Hội đồng tư vấn về khoa học theo quy định của Nhà nước và của tỉnh; giúp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ thường trực của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh.
2.4. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm. Theo dõi, kiểm tra thực hiện dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học trong kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm sau khi Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức đánh giá nghiệm thu, tổng kết, sơ kết và công bố kết quả nghiên cứu khoa học; phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính theo dõi, cấp phát, kiểm tra và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm và các dự án, đề tài khoa học và công nghệ của Trung ương do Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị thuộc Sở chủ trì thực hiện.
2.5. Thực hiện nhiệm vụ thống kê khoa học, báo cáo tình hình quản lý và hoạt động khoa học trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của tỉnh hàng năm, 5 năm và đột xuất.
2.6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật.
2.7. Quản lý Nhà nước đối với các hoạt động của các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
2.8. Quản lý công chức, người lao động và tài liệu, tài sản theo sự phân công của Giám đốc Sở.
2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Cơ cấu tổ chức.
Phòng Quản lý Khoa học gồm Trưởng phòng, 01 đến 02 Phó phòng, một số công chức và người lao động.
- Trưởng phòng: Chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về thực hiện mọi nhiệm vụ của phòng; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý và năm; định kỳ báo cáo Giám đốc Sở về kết quả hoạt động của phòng; quản lý công chức, người lao động và tài sản cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Phó phòng: Giúp việc cho Trưởng phòng, nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Trưởng phòng các công việc được phân công. Thực hiện đầy đủ chức tránh nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Công chức và người lao động: Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng, làm việc theo nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc. Thực hiện đầy đủ chức tránh nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
V. Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ.
1. Chức năng:
Phòng Quản lý Công nghệ giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, phát triển tiềm lực công nghệ, sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật), an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng dụng bức xạ và dồng vị bức xạ; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của phòng do Giám đốc Sở phân công.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn.
Giúp Giám đốc Sở trong các lĩnh vực sau:
2.1. Xây dựng để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền ban hành văn bản về quản lý công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trên địa bàn tỉnh.
2.2. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ về quản lý công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trên địa bàn tỉnh.
2.3. Xây dựng để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy phát triển công nghệ, hoạt động chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ. Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh ươm tạo công nghệ; hỗ trợ đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh.
2.4. Quản lý các hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định, tư vấn và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; thẩm định, giám định về công nghệ đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo phân cấp; theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn hoặc tổ chức việc đánh giá trình độ công nghệ của các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.
2.5. Quản lý Sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật):
- Tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2.6. Quản lý an toàn bức xạ hạt nhân:
- Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật hoặc phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh;
- Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.
2.7. Quản lý ứng dụng bức xạ và đồng vị bức xạ:
- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh;
- Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ;
- Tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2.8. Quản lý công chức, người lao động và tài liệu, tài sản theo sự phân công của Giám đốc Sở.
2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Cơ cấu tổ chức.
Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ gồm Trưởng phòng, 01 đến 02 phó phòng, một số công chức và người lao động.
- Trưởng phòng: Chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về thực hiện mọi nhiệm vụ của phòng; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý và năm; định kỳ báo cáo Giám đốc Sở về kết quả hoạt động của phòng; Quản lý công chức, người lao động và tài sản của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Phó phòng: Giúp việc cho Trưởng phòng, nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Trưởng phòng các công việc được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Công chức và người lao động: Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng, làm việc theo nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc. Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.

Nguyễn Văn Vóc

Tin khác

Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ (08/05/2023)

Sở Khoa học và Công nghệ cải cách hành chính hiệu quả (05/04/2022)

Hải Dương công bố chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành và UBND cấp huyện (11/03/2022)

Số điện thoại đường dây nóng của Sở KH&CN Hải Dương (04/03/2022)

Chức năng nhiệm vụ và một số thành tích tiêu biểu của Sở Khoa học và Công nghệ (10/07/2018)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý công nghệ và SHTT (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý khoa học (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Thanh tra Sở (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Sở (20/07/2011)

Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương thu hút 2500 lượt người truy cập mỗi ngày. (14/07/2011)

Sở Khoa học và Công nghệ sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ thướng Chính phủ về " Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" . (21/06/2010)

Giới thiệu Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (19/03/2009)

Chức năng, nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ. (14/11/2008)

Đề án chuyển đổi Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học. (10/11/2008)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.