Chức năng, nhiệm vụ 2011-07-20 14:59:59

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 15/9/2008 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-KHCN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch-tài chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Nội dung chính của Quyết định gồm:

1. Chức năng.
Phòng Kế hoạch-Tài chính giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng tổng hợp xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm và hàng năm, quản lý kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ, quản lý Nhà nước hoạt động khoa học và công nghệ huyện, thành phố; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của phòng do Giám đốc Sở phân công.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn.
Giúp Giám đốc Sở trong các lĩnh vực sau:
2.1. Hướng dẫn, tổng hợp đề xuất của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố về nội dung đề tài, dự án nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ và cân đối kinh phí kế hoạch khoa học và công nghệ, kinh phí kế hoạch đầu tư phát triển khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm và hàng năm; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp bộ và cấp tỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.2. Quản lý kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh:
- Quản lý, cấp kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi có thông báo cấp phát kinh phí của Sở; chủ trì quyết toán kinh phí sự nghiệp khoa học, kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh hàng năm và các nhiệm vụ đột xuất khác; phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Sở Tài chính kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan chức năng khác duyệt dự toán và quyết toán kinh phí hoạt động của các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
2.3. Tổ chức tuyển chọn và phê duyệt tổ chức, cá nhân, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh.
2.4. Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ; chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
2.5. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của các huyện, thành phố.
2.6. Quản lý công chức, người lao động và tài liệu, tài sản theo sự phân công của Giám đốc Sở.
2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Cơ cấu tổ chức:
Phòng Kế hoạch-Tài chính gồm Trưởng phòng, 01 Phó phòng, một số công chức và người lao động.
- Trưởng phòng: Chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về thực hiện mọi nhiệm vụ của phòng; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý và năm; định kỳ báo cáo Giám đốc Sở về kết quả hoạt động của phòng; quản lý công chức, người lao động và tài sản cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Phó phòng: Giúp việc cho Trưởng phòng, nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Trưởng phòng các công việc được phân công. Thực hiện đầy đủ chức tránh nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.

- Công chức và người lao động: Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng, làm việc theo nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc. Thực hiện đầy đủ chức tránh nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.

LDT

Tin khác

Sở Khoa học và Công nghệ cải cách hành chính hiệu quả (05/04/2022)

Hải Dương công bố chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành và UBND cấp huyện (11/03/2022)

Số điện thoại đường dây nóng của Sở KH&CN Hải Dương (04/03/2022)

Chức năng nhiệm vụ và một số thành tích tiêu biểu của Sở Khoa học và Công nghệ (10/07/2018)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý công nghệ và SHTT (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý khoa học (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Thanh tra Sở (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Sở (20/07/2011)

Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương thu hút 2500 lượt người truy cập mỗi ngày. (14/07/2011)

Sở Khoa học và Công nghệ sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ thướng Chính phủ về " Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" . (21/06/2010)

Giới thiệu Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (19/03/2009)

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương. (14/11/2008)

Chức năng, nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ. (14/11/2008)

Đề án chuyển đổi Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học. (10/11/2008)

Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Chuyển đổi Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học (06/11/2008)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.