Chức năng, nhiệm vụ 2011-07-20 14:54:45

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG THANH TRA THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 15/9/2008 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-KHCN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Thanh tra thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Nội dung chính của Quyết định gồm:

1. Chức năng.
Thanh tra sở là cơ quan của Sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực do Sở quản lý đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của thanh tra do Giám đốc Sở phân công. Đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn.
2.1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở.
2.2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý do Sở phụ trách.
2.3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2.4. Thanh tra theo kế hoạch và đột xuất do Giám đốc sở giao.
2.5. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực do Sở quản lý.
2.6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng trong lĩnh vực do Sở quản lý.
2.7. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.
2.8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vị Sở quản lý.
2.9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
2.10. Thực hiện công tác công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Sở và tham gia cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.
2.11. Quản lý công chức, người lao động và tài liệu, tài sản theo sự phân công của Giám đốc Sở.
2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Cơ cấu tổ chức:
Thanh tra Sở gồm: Chánh Thanh tra, 01 Phó chánh thanh tra và một số công chức.
- Chánh Thanh tra: Chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về thực hiện nhiệm vụ của thanh tra; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý và năm; định kỳ báo cáo Giám đốc Sở về kết quả thực hiện công việc của thanh tra; quản lý công chức và tài sản cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Phó chánh thanh tra: Giúp việc cho Chánh thanh tra, nhiệm vụ do Chánh thanh tra phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Chánh thanh tra về các công việc được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.

- Công chức: Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chánh thanh tra, làm việc theo nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc. Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.

LDT

Tin khác

Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ (08/05/2023)

Sở Khoa học và Công nghệ cải cách hành chính hiệu quả (05/04/2022)

Hải Dương công bố chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành và UBND cấp huyện (11/03/2022)

Số điện thoại đường dây nóng của Sở KH&CN Hải Dương (04/03/2022)

Chức năng nhiệm vụ và một số thành tích tiêu biểu của Sở Khoa học và Công nghệ (10/07/2018)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý công nghệ và SHTT (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý khoa học (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Sở (20/07/2011)

Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương thu hút 2500 lượt người truy cập mỗi ngày. (14/07/2011)

Sở Khoa học và Công nghệ sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ thướng Chính phủ về " Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" . (21/06/2010)

Giới thiệu Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (19/03/2009)

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương. (14/11/2008)

Chức năng, nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ. (14/11/2008)

Đề án chuyển đổi Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học. (10/11/2008)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.