Chức năng, nhiệm vụ 2011-07-20 15:09:36

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI DƯƠNG Căn cứ Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 15/9/2008 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-KHCN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng  Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Nội dung chính gồm: 1. Chức năng: Phòng Quản lý Công nghệ giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, phát triển tiềm lực công nghệ, sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật), an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng dụng bức xạ và dồng vị bức xạ; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của phòng do Giám đốc Sở phân công.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn.
Giúp Giám đốc Sở trong các lĩnh vực sau:
2.1. Xây dựng để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền ban hành văn bản về quản lý công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trên địa bàn tỉnh.
2.2. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ về quản lý công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trên địa bàn tỉnh.
2.3. Xây dựng để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy phát triển công nghệ, hoạt động chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ. Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh ươm tạo công nghệ; hỗ trợ đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh.
2.4. Quản lý các hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định, tư vấn và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; thẩm định, giám định về công nghệ đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo phân cấp; theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn hoặc tổ chức việc đánh giá trình độ công nghệ của các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.
2.5. Quản lý Sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật):
- Tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2.6. Quản lý an toàn bức xạ hạt nhân:
- Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật hoặc phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh;
- Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.
2.7. Quản lý ứng dụng bức xạ và đồng vị bức xạ:
- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh;
- Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ;
- Tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2.8. Quản lý công chức, người lao động và tài liệu, tài sản theo sự phân công của Giám đốc Sở.
2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Cơ cấu tổ chức.
Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ gồm Trưởng phòng, 01 đến 02 phó phòng, một số công chức và người lao động.
- Trưởng phòng: Chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về thực hiện mọi nhiệm vụ của phòng; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý và năm; định kỳ báo cáo Giám đốc Sở về kết quả hoạt động của phòng; Quản lý công chức, người lao động và tài sản của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Phó phòng: Giúp việc cho Trưởng phòng, nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Trưởng phòng các công việc được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Công chức và người lao động: Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng, làm việc theo nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc. Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.


Tin khác

Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ (08/05/2023)

Sở Khoa học và Công nghệ cải cách hành chính hiệu quả (05/04/2022)

Hải Dương công bố chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành và UBND cấp huyện (11/03/2022)

Số điện thoại đường dây nóng của Sở KH&CN Hải Dương (04/03/2022)

Chức năng nhiệm vụ và một số thành tích tiêu biểu của Sở Khoa học và Công nghệ (10/07/2018)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý khoa học (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Thanh tra Sở (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Sở (20/07/2011)

Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương thu hút 2500 lượt người truy cập mỗi ngày. (14/07/2011)

Sở Khoa học và Công nghệ sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ thướng Chính phủ về " Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" . (21/06/2010)

Giới thiệu Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (19/03/2009)

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương. (14/11/2008)

Chức năng, nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ. (14/11/2008)

Đề án chuyển đổi Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học. (10/11/2008)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.