Chức năng, nhiệm vụ 2011-07-20 15:05:36

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 15/9/2008 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-KHCN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng  Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Nội dung chính gồm:


1. Chức năng.
Phòng Quản lý Khoa học giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý khoa học, quản lý các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế và thống kê khoa học trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của phòng do Giám đốc Sở phân công.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.
Giúp Giám đốc Sở trong các lĩnh vực sau:
2.1. Xây dựng và trình UBND tỉnh các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sử dụng hiệu quả tiềm lực và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống tại địa phương.
2.2. Chuẩn bị để trình UBND tỉnh thành lập các Hội đồng tư vấn về khoa học theo quy định của Nhà nước và của tỉnh; giúp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ thường trực của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh.
2.4. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm. Theo dõi, kiểm tra thực hiện dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học trong kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm sau khi Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức đánh giá nghiệm thu, tổng kết, sơ kết và công bố kết quả nghiên cứu khoa học; phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính theo dõi, cấp phát, kiểm tra và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm và các dự án, đề tài khoa học và công nghệ của Trung ương do Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị thuộc Sở chủ trì thực hiện.
2.5. Thực hiện nhiệm vụ thống kê khoa học, báo cáo tình hình quản lý và hoạt động khoa học trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của tỉnh hàng năm, 5 năm và đột xuất.
2.6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật.
2.7. Quản lý Nhà nước đối với các hoạt động của các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
2.8. Quản lý công chức, người lao động và tài liệu, tài sản theo sự phân công của Giám đốc Sở.
2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Cơ cấu tổ chức.
Phòng Quản lý Khoa học gồm Trưởng phòng, 01 đến 02 Phó phòng, một số công chức và người lao động.
- Trưởng phòng: Chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về thực hiện mọi nhiệm vụ của phòng; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý và năm; định kỳ báo cáo Giám đốc Sở về kết quả hoạt động của phòng; quản lý công chức, người lao động và tài sản cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Phó phòng: Giúp việc cho Trưởng phòng, nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Trưởng phòng các công việc được phân công. Thực hiện đầy đủ chức tránh nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.

- Công chức và người lao động: Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng, làm việc theo nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc. Thực hiện đầy đủ chức tránh nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.

LDT

Tin khác

Sở Khoa học và Công nghệ cải cách hành chính hiệu quả (05/04/2022)

Hải Dương công bố chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành và UBND cấp huyện (11/03/2022)

Số điện thoại đường dây nóng của Sở KH&CN Hải Dương (04/03/2022)

Chức năng nhiệm vụ và một số thành tích tiêu biểu của Sở Khoa học và Công nghệ (10/07/2018)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý công nghệ và SHTT (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Thanh tra Sở (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Sở (20/07/2011)

Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương thu hút 2500 lượt người truy cập mỗi ngày. (14/07/2011)

Sở Khoa học và Công nghệ sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ thướng Chính phủ về " Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" . (21/06/2010)

Giới thiệu Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (19/03/2009)

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương. (14/11/2008)

Chức năng, nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ. (14/11/2008)

Đề án chuyển đổi Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học. (10/11/2008)

Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Chuyển đổi Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học (06/11/2008)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.