Chức năng, nhiệm vụ 2008-11-05 06:56:00

Căn cứ Quyết định số 3153 /2006/QĐ-UBND Ngày 13 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Đề án "Chuyển đổi Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm" Nội dung Quyết định cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức: Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học.

- Tên giao dịch quốc tế: Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học.

- Tên viết tắt: Trung tâm KHCN và Tin học.

- Trụ sở chính: 209 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Chức năng, nhiệm vụ.

2.1.Chức năng:

Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học là đơn vị sự nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ; có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin khoa học - công nghệ, kinh tế - xã hội; thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn - chất lượng, công nghệ thông tin và ứng dụng tin học phục vụ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động.

2.2. Nhiệm vụ:

2.2.1. Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về khoa học - công nghệ về kinh tế - xã hội; về các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan và các báo cáo chuyên biệt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của nhà nước và của tỉnh.

2.2.2. Tư vấn, hỗ trợ về đánh giá công nghệ, lượng định giá trị công nghệ; về lựa chọn công nghệ; về phương thức, điều kiện thanh toán; về chi phí chuyển giao công nghệ; về đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ; về giám sát quá trình chuyển giao công nghệ.

2.2.3. Tư vấn và đại diện pháp lý trong việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ; trong việc đàm phán, soạn thảo, kiểm tra hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ hoặc hợp đồng góp vốn liên doanh bằng quyền sở hữu trí tuệ; trong việc phát hiện ngăn chặn, khiếu nại, khởi kiện những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu trí tuệ theo quy định của nhà nước; tư vấn thiết kế, tra cứu và cung cấp các thông tin pháp lý về bảo hộ và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ ở  Việt Nam và nước ngoài.

2.2.4. Tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý về tiêu chuẩn - chất lượng, về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của nhà nước.

2.2.5. Tư vấn về phát triển mạng vi tính (LAN, WAN), các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức và cá nhân; tổ chức thẩm định độc lập các Dự án phát triển công nghệ thông tin của các đơn vị và các cá nhân có yêu cầu. Tư vấn về lập dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin; tư vấn về lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, phân tích đánh giá lựa chọn nhà thầu và tư vấn giám sát thực hiện Dự án phát triển công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ của các tổ chức và cá nhân.

2.2.6. Quản lý mạng vi tính (LAN, WLAN); xây dựng, cập nhật và khai thác trang WEB của Sở Khoa học và Công nghệ.

2.2.7. Tổ chức dịch vụ cung ứng vật tư, thiết bị, phần mềm ứng dụng, giải pháp công nghệ thông tin cho các đơn vị, cá nhân theo quy định của nhà nước và của tỉnh.

2.2.8. Được xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hải Dương, các bản tin nhanh về kinh tế - xã hội và ấn phẩm khoa học và công nghệ khác theo quy định của pháp luật.

2.2.9. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ thông tin khoa học - công nghệ, quản lý khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, tin học, quản lý kinh tế và nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

2.2.10. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động; tài chính; tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

3. Quyền hạn:

- Sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Thực hiện  chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định.

-  Được mở tài khoản  tại Kho bạc và Ngân hàng thương mại theo quy định.

- Được hưởng mọi ưu đãi về hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005, các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4. Thời gian chuyển đổi: Từ 01/01/2007 đến hết 31/12/2009.

5. Tài sản được giao lại cho Trung tâm quản lý và sử dụng:

* Tổng giá trị tài sản cố định: 1.224.555.561 đồng, giá trị còn lại: 758.636.552 đồng.

Trong đó:

5.1. Tài sản vô hình: 33.000.000 đồng, giá trị còn lại là 31.680.000 đồng (phần mềm tin học và phần mềm kế toán).

5.2. Tài sản cố định hữu hình: 1.191.555.561 đồng, giá còn lại 726.956.552 đồng.

5.2.1. Phương tiện vận tải: 01 xe ô tô Mazda 323: 269.929.000 đồng, giá trị còn lại: 19.929.000 đồng.

5.2.2. Máy móc thiết bị và tài sản cố định khác: 921.626.561 đồng, giá trị còn lại: 707.027.552 đồng.

(Chi tiết trong Bảng thống kê tài sản cố định hiện có đến ngày 30/6/2006  có ý kiến xác nhận của liên ngành Tài chính, Khoa học và Công nghệ).

6. Tổng số nhân lực của Trung tâm khi chuyển đổi:

Tổng viên chức và người lao động của Trung tâm khi chuyển đổi là 10 người.

Trong đó: 07 người trong tổng số 09 biên chế được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 29/12/2005.

01 lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

01 Lao động theo Hợp đồng chờ thi tuyển.

01 Lao động theo Hợp đồng thoả thuận.

(Có danh sách viên chức và người lao động kèm theo).

Sau khi chuyển đổi tuỳ theo mức độ hoạt động và khả năng tài chính Trung tâm có thể tăng giảm số lượng viên chức và người lao động cho phù hợp.

7. Về tài chính: Tiến độ tự trang trải kinh phí qua các năm:

Năm 2007: 20%, năm 2008: 50%, năm 2009: 80%, năm 2010: 100%.

(Mức kinh phí cụ thể sẽ ghi trong quyết định hỗ trợ kinh phí hàng năm).

Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách Nhà nước hỗ trợ và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Sở khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học tiến hành chuyển đổi theo đề án chuyển đổi đã được phê duyệt.

Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học có trách nhiệm điều hành, quản lý việc tiếp nhận tài sản, tiền vốn được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan  và Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.