Đăng ký, lưu giữ nhiệm vụ, đề tài, dự án KHCN 2023-04-26 15:03:55

Căn cứ Công văn số 938/BKHCN-KHTC ngày 06/4/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bổ sung kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025; xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024; Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) bắt đầu thực hiện từ năm 2024 như sau:

I. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Các tổ chức, đơn vị đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của các Chương trình KH&CN cấp quốc gia (thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, xử lý, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/4/2023.
Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 10, 11, 12 của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Khoản 8, khoản 9, Điều 1 của Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014, việc thực hiện các bước xây dựng đề xuất đặt hàng không thể đảm bảo thời gian theo quy định. Do đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trương không tiếp nhận đề xuất đặt hàng của tổ chức, đơn vị đối với đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024.
II. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
1. Định hướng đề xuất, đặt hàngcác nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
- Nhiệm vụ KH&CN được đề xuất/đặt hàng phải có căn cứlý luận và gắn với thực tiễn; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và theo đúng quan điểm xuyên suốt, bao trùm: “Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo” gắn với đặc trưng của tỉnh hoặc đáp ứng một cách thiết thực và có hiệu quả những nhu cầu cấp thiết về KH&CN trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
- Nhiệm vụ KH&CN được đề xuất/đặt hàngphải có tính mới, tính sáng tạo, tính tiên tiến và tính khả thi đối với tỉnh; xác định rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng, quy mô, sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN; phải căn cứ trên thực trạng phát triển KH&CN trong tỉnh, thành tựu phát triển KH&CN trong nước, trên thế giới, nguồn lực KH&CN của tỉnh và khả năng hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các tỉnh, thành phố khác.
- Dự kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN phải rõ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương tiếp nhận, ứng dụng; có khả năng ứng dụng vào sản xuất và đời sống; phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.
- Thời gian thực hiện các nhiệm vụ KH&CN (Đề tài, Dự án) không quá 36 tháng.
(Chi tiết định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này).
2. Thời hạn và nơi nhận phiếu đề xuất, đặt hàng
- Thời hạn nộp:Trước ngày 15 tháng 5 năm 2023.
- Nơi nhận: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02203.892.430.
- Đối với việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN do chính đơn vị đề xuất sẽ chủ trì:  Thực hiện theo mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn này.
- Đối với việc đặt hàng nhiệm vụ KH&CN để tìm đơn vị có đủ năng lực giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ đặt ra trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Thực hiện theo mẫu Phiếu đặt hàng nhiệm vụ tại Phụ lục 3 kèm theo Công văn này.
Mẫu Phiếu đề xuất, Phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN và định hướng nghiên cứu được đăng tải tại địa chỉ website: haiduongdost.gov.vn
* Lưu ý:Đối với nhiệm vụ KH&CN do các s, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất phải có ý kiến của Hội đồng KH&CN cùng cấp.
Rất mong các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN để Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xác định, tuyển chọn đưa vào Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2024 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.
 
Phòng Quản lý khoa học

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.