Những vấn đề chung (số 1,2 - 2020) 0000-00-00 00:00:00

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII  của Đảng, trong thời gian qua Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo đảng viên và quần chúng nâng cao chất lượng công tác, chỉ đạo 5/5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ lãnh đạo đảng viên, quần chúng Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị sau:

Lãnh đạo đảng viên và quần chúng thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Bằng các hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, giao ban chuyên môn hàng tháng, đăng tải văn bản, Nghị quyết trên Trang thông tin điện tử của Sở để đảng viên, quần chúng nghiên cứu, học tập và thực hiện góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Lãnh đạo đảng viên và quần chúng nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng tập thể đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong sinh hoạt và công tác. Hằng năm có 100% đảng viên, quần chúng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đảng bộ lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Khoa học và Công nghệ

Thông qua vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với tập thể Lãnh đạo Sở đã lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao vai trò, trách nhiệm thực hiện đầy đủ và có kết quả chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ. Tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong việc định hướng hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trên địa bàn theo sự chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Khoa học và Công nghệ đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực KHCN, ứng dụng các thành tựu KHCN vào sản xuất, đời sống trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 23Quyết định về phê duyệt kế hoạch KHCNhằng năm, thực hiện Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2016 - 2020,Chương trình KHCN góp phần xây dựng nông thôn mới,phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, xét công nhận Sáng kiến cấp tỉnh, v.v...Tham mưu UBND tỉnh tổng kết 10 năm và ký kết Chương trình hợp tác KHCN giữa tỉnh Hải Dương với Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn giai đoạn 2020 - 2030.

Từng bước đổi mới công tác quản lý hoạt động KHCN, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và nghiệm thu, đánh giá, công bố kết quả nghiên cứu, ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm tổng số công trình KHCN của tỉnh được thực hiện là 137/137 nhiệm vụ (Khoa học nông nghiệp: 85 nhiệm vụ; Khoa học y, dược: 11 nhiệm vụ; Khoa học kỹ thuật và công nghệ: 17 nhiệm vụ; Khoa học xã hội: 20 nhiệm vụ;  Khoa học nhân văn: 03 nhiệm vụ;  Khoa học tự nhiên: 01 nhiệm vụ) với tổng kinh phí trên 152.538 triệu đồng. Nhìn chung các nhiệm vụ KHCN được lựa chọn có giá trị ứng dụng trong sản xuất và đời sống; hiệu quả thể hiện khá rõ trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, nhiều biện pháp canh tác tiến bộ và giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng tốt được nghiên cứu, khảo nghiệm và nhân rộng; thúc đẩy việc hình thành và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, mang lại thu nhập thiết thực cho người dân. Một số nhiệm vụ KHCN đã góp phần tích cực tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường, phát triển công nghệ thông tin; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân; đề xuất các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì thực hiện 25 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và cấp Nhà nước. Các nhiệm vụ KHCN được thực hiện đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ phê duyệt. Nhiều kết luận từ kết quả nghiên cứu KHCN đã góp phần vào kết quả chung của tỉnh Hải Dương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Công tác quản lý sở hữu trí tuệ luôn được quan tâm, bám sát với nhu cầu thực tiễn của các địa phương, của người dân và doanh nghiệp; hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được thúc đẩy và phát triển mạnh về số đơn đăng ký, số văn bằng bảo hộ và đối tượng sản phẩm bảo hộ, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản, sản phẩm có tiềm năng thế mạnh của các địa phương. Hướng dẫn cho 330 lượt cơ sở, doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp xác lập và bảo hộ 186 nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp; tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho hàng nghìn lượt người;xây dựng 11 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm. Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 93 lượt cơ sở và gia hạngiấy phépcho 51 lượt cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, phê duyệt 64 kế hoạch ứng phó sự cốcấp cơ sở.

Cho ý kiến thẩm định công nghệ của 183 dự án đầu tư trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Thẩm địnhvàcông nhận 410sáng kiến cấp tỉnhgiai đoạn 2016 - 2019.

Tiếp nhận 99 bộ hồ sơ công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn các loại, hướng dẫn các cơ sở công bố 119 tiêu chuẩn áp dụng, cấp 05 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, tiếp nhận 989hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nướcvề hàng nhập khẩu, tham gia xác định giá trị còn lại 1.479loại tài sản; giải quyết 71 vụ sai số phương tiện đo. Hướng dẫn 08 doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng Quốc gia. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, áp dụng, duy trì và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước. Kiểm định 157.322 phương tiện đo, thử nghiệm 2.067 mẫu vật liệu xây dựng. Thường xuyên cập nhật thông tin về KHCN, hàng rào thương mại, biên tập Bản tin TBT đưa lên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện tốt công tác kiểm tra và tiến hành 39 cuộc thanh tra định kỳ, thanh tra diện rộng và đột xuất về đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp, an toàn bức xạ hạt nhân tại 334 cơ sở và doanh nghiệp.

Tăng cường công tác tiếp nhận, cấp giấy phép, kiểm tra hoạt động của các tổ chức KHCN và doanh nghiệp KHCN theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xuất bản và phát hành 28 số Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương với 56.000 bản. Nâng cao chất lượng tin, bài phản ánh kết quả áp dụng các thành tựu KHCN trong sản xuất, đời sống và xã hội, góp phần nâng cao kiến thức và nhận thức cho đông đảo quần chúng nhân dân về KHCN. Duy trì Trang thông tin điện tử, Chuyên trang Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chuyên trang Nếp cái hoa vàng Kinh Môn và Chuyên trang Vải thiều Thanh Hà.

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh định kỳ hằng tháng duy trì chuyên mục KHCN phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và thường xuyên tuyên truyền các kiến thức KHCN, sở hữu trí tuệ, quảng bá thương hiệu và đổi mới sáng tạo.

Thực hiện tốt công tác KHCN cấp huyện. Cấp đăng ký và hướng dẫn hoạt động cho 13tổ chứcKHCNvà 06doanh nghiệp KHCN.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khoá XII, Sở đã xây dựng đề án và hoàn thành sáp nhập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ với Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; sáp nhập Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Tin học với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thành Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Hai Trung tâm mới đi vào hoạt động ổn định ngay từ ngày 01/01/2019 và thực hiện tự chủ kinh phí chi thường xuyên.

Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ như: từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy của các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc; Hoàn thành hợp nhất Phòng Quản lý chuyên ngành và Phòng Quản lý công nghệ - Thị trường công nghệ thành Phòng Quản lý công nghệ - Sở hữu trí tuệ, sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính vào Văn phòng Sở; Thực hiện luân chuyển cán bộ cấp phòng thuộc Sở; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; quy hoạch và định kỳ bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy định; công khai, dân chủ trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng công chức, viên chức, nâng lương thường xuyên nâng lương trước thời hạn cho công chức, viên chức theo đúng quy định.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đoàn thể vững mạnh

Đảng bộ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy hằng tháng. Trong sinh hoạt hằng tháng các chi bộ đã chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng, phổ biến các nghị quyết, chính sách mới, giáo dục đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thảo luận các biện pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đảng viên và quần chúng của Sở đã có nhiều biện pháp đổi mới tác phong, lề lối làm việc, cải cách hành chính đem lại hiệu quả trong công tác, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Sở và các đơn vị trực thuộc.

Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng, nhiệm kỳ qua đã kết nạp 12 đảng viên mới (chỉ tiêu 08 đảng viên), chuyển đảng chính thức cho đảng viên đúng kỳ hạn, làm thủ tục đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 03 đảng viên.Giới thiệu 100% đảng viên giữ mối liên hệ với chi bộ nơi cư trú. Thường xuyên cập nhật và bổ sung kịp thời hồ sơ đảng viên theo quy định của Trung ương. Kịp thời báo cáo tình hình tổ chức Đảng và đảng viên với Đảng uỷ cấp trên.

Đảng bộ đã quan tâm công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các chi bộ và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm kỳ qua Đảng ủy đã thực hiện 05 cuộc kiểm tra và 05 cuộc giám sát ở tất cả các chi bộ trực thuộc; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện 10 cuộc kiểm tra. Trong nhiệm kỳ Đảng ủy và các chi bộ đã kiểm tra 62 đảng viên về: nhiệm vụ đảng viên, thực hiện những điều đảng viên không được làm, thực hiện giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ nơi cư trú, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh cơ sở. Chỉ đạo các đoàn thể hướng hoạt động vào tuyên truyền, phổ biến pháp luật, động viên đoàn viên chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác xây dựng Đảng. Tổ chức cho đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hội diễn, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, xây dựng các Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất đốc màu da cam,…Hằng năm tặng quà học sinh phổ thông học giỏi, học sinh đỗ vào các trường Đại học là con đoàn viên Công đoàn. Hằng năm 100% các đoàn thể trong Đảng bộ được cấp trên khen thưởng.

Với sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và quần chúng, Đảng bộ liên tục được khen thưởng: các năm 2015, 2016, 2018 Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy tặng Bằng khen, năm 2017 Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua, năm 2019 được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tặng Giấy khen.

Trong nhiệm kỳ qua Sở Khoa học và Công nghệ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt năm 2018 Sở được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; Có 09 lượt tập thể được UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc, 10 lượt tập thể được UBND tỉnh và bộ ngành trung ương tặng bằng khen; 02 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba,06 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ,10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trên cơ sở của những những thành tích mà Đảng bộ đã đạt được nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ phấn đấu:

Với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của KHCN trong giai đoạn tới là:Tập trung nguồn lực KHCN của tỉnh cho các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng triển khai. Trong đó chú trọng tới việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, kỹ thuật tiến bộ vào các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực KHCNtrên cơ sở có sự quan tâm đến các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số, công nghệ tiếp cận Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, ưu tiên nghiên cứu giải quyết những vấn đề có tính cấp bách của tỉnh như bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng nông thôn mới, giải quyết ô nhiễm môi trường, khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức nghiên cứu trong việc nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, đời sống.

Đảng bộ tập trung lãnh đạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Sở Khoa học và Công nghệ gồm:

Tiếp tục xây dựng cho đảng viên và quần chúng có phẩm chất đạo đức, niềm tin vào lý tưởng cách mạng của Đảng. Kịp thời tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ. Phấn đấu100% đảng viên và quần chúng chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế của cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Sở Khoa học và Công nghệ, xây dựng cơ quan, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng cơ quan văn hóa.

Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo sau đại học, đào tạo lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ quản lý KHCN, ngoại ngữ, tin học cho đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ.

Đổi mới và nâng cao chất sinh hoạt Chi bộ, quan tâm phát triển đảng viên mới và tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và kiểm tra đảng viên ở chi bộ.

Tiếp tục xây dựng chi bộ trực thuộc và Đảng bộ theo tiêu chuẩn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài của Nguyễn Văn Vóc, Nguyên PBT Đảng ủy, Nguyên PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ

Đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 1+2/2020

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 30635590
Đang trực tuyến: 112

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912