Tổ chức Đảng 2013-06-25 17:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục triển khai, thực hiện phương hướng và các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện phương hướng và các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp ủy các cấp và cá nhân đảng viên của Đảng bộ như sau:

I. Mục đích yêu cầu
- Xác định rõ những việc cấn làm ngay, thời gian, cách làm để thực hiện có hiệu quả phương hướng và các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong việc  kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng của tập thể và cá nhân cấp ủy, cá nhân đảng viên trong toàn Đảng bộ một cách nghiêm túc, đồng bộ, kiên quyết, kiên trì, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và chỉ thị số 03-CT/TW ngày 15/5/2011 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Đưa việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt đảng; coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giải quyết khắc phục khuyết điểm của tập thể cấp ủy, việc nêu gương của cá nhân các đồng chí đảng ủy viên, đảng viên và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan  làm cơ sở để đánh giá cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm.
- Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng trong tình hình mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng và chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ viên trong toàn đảng bộ.
II. Nội dung và nhiệm vụ chủ  yếu
1. Đối với tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng ủy
1.1. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc họp, Hội nghị của ban chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ.
- Giảm bớt các cuộc họp, Hội nghị không cần thiết, có thể kết hợp nhiều nội dung, công việc trong cùng một cuộc họp nếu thấy phù hợp.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị của các Chi bộ, các phòng, đơn vị trực thuộc.
- Phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí đảng ủy viên trong việc tham mưu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Đảng ủy, của Đảng bộ.
- Lựa chọn, chuẩn bị chu đáo, có chất lượng nội dung và các văn bản, tài liệu phục vụ hội nghị; việc gửi và nghiên cứu tài liệu trước hội nghị, cuộc họp.
- Đảm bảo thực hiện nghiêm thời gian, giờ giấc, nâng cao ý thức trách nhiệm của đại biểu trong việc tham dự, nghiên cứu và tiếp thu nội dung của các cuộc họp, hội nghị.
- Xác định đúng và đủ đối tượng tham dự hội nghị và trách nhiệm của đại biểu trong việc tham dự các cuộc họp hội nghị.
- Điều hành ngắn gọn, đi thẳng vào các nội dung cần tập trung triển khai; tiết kiệm thời gian, dành thời lượng thỏa đáng cho các đại biểu thảo luận, kết luận rõ việc, rõ người, rõ thời gian thực hiện.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai các nội dung cuộc họp, hôi nghị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức hội nghị.
1.2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “ tiếp tục đẩy mạnh  việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’ năm 2013.
- Tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 trong toàn Đảng bộ.
- Thực hiện việc đăng ký nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Đảng ủy theo quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư.
- Hướng dẫn việc nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị của các chi bộ, các phòng, đơn vị trực thuộc, quan tâm chỉ đạo các đơn vị được chọn là điểm để nhân rộng.
- Mỗi chi bộ xây dựng ít nhất một tấm gương điển hình  về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ
- Tổ chức nói chuyện chuyên đề cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên trong Đảng bộ.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị; tiến hành sơ, tổng kết hàng năm.
1.3. Tập trung lãnh đạo các chi bộ nêu cao vai trò, trách nhiệm thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan giai đoạn 2011-2015”.
- Tăng cường vai trò tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan theo quy định.
- Tuyên truyền, phố biến, triển khai, thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan.
1.4. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy và cơ quan đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
- Triển khai Sở nhiệm kỳ 2010-2015, xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của sở đảm nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo theo đúng kế hoạch chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh ủy; xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Sở thuộc diện UBND tỉnh quản lý nhiệm kỳ 2011-2016 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.
- - Cử công chức, viên chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống tốt, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với khả năng, phát huy sở trường công tác của từng cán bộ trong cơ quan.
- Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của sở.
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và cán bộ làm công tác đảng; thực hiện kiểm tra giám sát các chi bộ, đảng viên về thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
1.5. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ..
- Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ; nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện chương trình công tác của Ban chấp hành đảng bộ; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng thành viên, nhất là người đứng đầu, giải quyết tốt mối quan hệ giữa Ban Thường vụ, các đảng ủy viên đối với các chi bộ trực thuộc.
- Tăng cường vai trò trách nhiệm lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong lãnh đạo thực hiện  nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh và các ngành cấp trên.
- Đổi mới phương thức lãnh đạo, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 4 Đề án của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.
- Tăng cường công tác chính trị để nắm bắt tình hình  tư tưởng, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cán bộ đảng viên để có biện pháp chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ chi bộ.
1.6. Trách nhiệm nêu gương của cá nhân các đồng chí đảng ủy viên.
- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện  theo cương vị công tác, đăng ký và thực hiện tốt việc nêu gương trước chi bộ gắn với việc thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã chỉ ra.
- Gương mẫu trong lời nói việc làm; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm quy định của Trung ương  về những điều đảng viên không được làm; đi đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khiêm tốn, giản dị, gần gũi chân tình với đồng chí, đồng nghiệp, làm việc với thái độ công tâm, khách quan, tích cực tham dự các hoạt động đoàn thể; làm tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới noi theo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật trong cơ quan, chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ.
2. Đối với các chi bộ
- Xây dựng nội dung và nhiệm vụ cụ thể của chi ủy thực hiện các giải pháp khắc những hạn chế, thiếu sót đã đề ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cấp ủy viên.
- Đối với các chi bộ không có chi ủy hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân để thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót của bản thân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI) gắn với việc đăng ký nêu gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Đưa việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trở thành việc làm thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, lấy kết quả thực hiện của cá nhân đảng viên làm cơ sở để đánh giá, phân tích chất lượng chi bộ, đảng viên cuối năm.
III. Tổ chức thực hiện
1. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
2. Các chi bộ căn cứ nội dung của kế hoạch triển khai thực hiện tại chi bộ, định kỳ báo cáo tiến độ triển khai về Đảng ủy Sở. Trong quá trình triển khai tại chi bộ có gì vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ Đảng ủy Sở để thống nhất biện pháp giải quyết.
3.Giao Văn phòng Đảng ủy tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng, hàng năm của Đảng bộ.

Tin khác

Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, truyền thống quý báu của dân tộc ta (03/02/2021)

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp - Thông qua Nghị quyết Đại hội (01/02/2021)

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (01/02/2021)

Đồng chí Phạm Văn Mạnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17/07/2020)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương: Nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng (17/07/2020)

Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin hoa học: Nâng cao hiệu suất công tác, tích cực, sáng tạo của đảng viên. (24/03/2020)

Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp (18/03/2020)

Chi bộ Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khảo nghiệm giống: Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống (12/03/2020)

Sở Khoa học và Công nghệ: học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII (04/09/2018)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành (10/07/2018)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V (14/09/2017)

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra và thành công tốt (12/05/2015)

Sở Khoa học và Công nghệ: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI (18/03/2015)

Hải Dương: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (28/01/2015)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch tổ chức đại hội (13/01/2015)

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 31138030
Đang trực tuyến: 161

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912