Khoa học và Công nghệ (Số 3-2022) 0000-00-00 00:00:00

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương (nay là Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương) tiền thân là tờ “Thông tin khoa học kỹ thuật Hải Hưng”, được cấp phép xuất bản lần đầu ngày 19/12/1977 và xuất bản số đầu tiên năm 1978. Đến nay, qua 45 năm xây dựng và từng bước khẳng định tốt hơn vị trí, vai trò tích cực trong giới thiệu, chuyển giao các kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KHCN) vào sản xuất và đời sống. Cùng với tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực KHCN.

Cùng với sự phát triển, Bản tin Khoa học và Công nghệ đã không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức và ngày càng nâng cao chất lượng và số lượng phát hành đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đặc biệt những người làm công tác nghiên cứu khoa học, đây là cẩm nang để nghiên cứu, tham khảo ứng dụng trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và áp dụng vào sản xuất kinh doanh.

*Giai đoạn từ tờ “Thông tin khoa học kỹ thuật” đến Bản tin “Khoa học, công nghệ và môi trường”:

Giai đoạn đầu tờ Thông tin khoa học kỹ thuật tỉnh Hải Hưng xuất bản tháng ra một kỳ, mỗi kỳ 300 bản, 8 trang, khổ 19 x 27 cm phạm vi phát hành hẹp, đối tượng bạn đọc chủ yếu là cán bộ lãnh đạo tỉnh, ngành, các huyện, thị xã.

Đến tháng 5/1985, Tờ “Thông tin khoa học kỹ thuật” được đổi tên là “Thông  tin khoa học và kỹ thuật” phản ánh hoạt động khoa học và kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật nông nghiệp, khoa học kỹ thuật công nghiệp, khoa học quản lý, khoa học giáo dục, khoa học kỹ thuật y tế. Tờ tin được xuất bản 3 tháng một kỳ, khổ 19 x 27 cm, được nâng từ 8 trang lên 32 trang và tăng số lượng phát hành từ 300 bản/kỳ lên 500 bản/kỳ. Ở giai đoạn này đã xuất bản được 31 số.

Ngày 13/01/1993, Bộ Văn hoá - Thông tin có văn bản số 73/BC cho phép Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Hưng xuất bản Tờ “Khoa học và Ứng dụng” với khổ 19 x 27 cm, 32 trang, in 500 bản. Tờ Khoa học và Ứng dụng đã xuất bản được 31 số, lần đầu tiên bìa 1 và bìa 4 được in 4 mầu trên giấy tốt. Tờ Khoa học và Ứng dụng đã tập trung phán ánh lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp. Sau khi Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường được thành lập, Bộ Văn hoá - Thông tin đã cấp Giấy phép xuất bản số 3239/GPXB ngày 23/10/1995 cho phép xuất bản Bản tin “Thông tin Khoa học, Công nghệ và Môi trường”. Bản tin đã xuất bản được 24 số, số lượng phát hành đã được nâng lên 1.500 bản tới cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cấp huyện và một số đối tượng khác. Bản tin được xuất bản 3 tháng/kỳ, khổ 19 x 27 cm, 32 trang.

Bản tin đã tăng số trang phản ánh kịp thời việc thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường. Nội dung đăng tải nhiều mô hình trong sản xuất nông nghiệp, các kiến thức KHCN về quản lý thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, công thương, kinh tế và các thành tựu trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của địa phương, đất nước và xây dựng, duy trì chuyên mục bảo vệ môi trường.

Để đáp ứng yêu cầu, đội ngũ biên tập, đội ngũ cộng tác viên và thông tin viên được quan tâm xây dựng và kiện toàn. Nhiều tin, bài viết có hàm lượng khoa học cao, phân tích sâu của các cộng tác viên từ cơ sở đã mang lại hiệu quả từ thực tiễn đang hàng ngày diễn ra ở nông thôn và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nhiều bài viết về mô hình ứng dụng KHCN là thực tiễn soi sáng lý luận và bổ sung cho quá trình hoàn thiện các chính sách trong quá trình đổi mới.

*Giai đoạn là cơ quan báo chí chuyên ngành về khoa học và công nghệ của tỉnh Hải Dương

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến KHCN,  ngày 11/12/2001 Bộ Văn hoá - Thông tin đã cấp Giấy phép số 630/GP-BVHTT cho phép “Tạp chí KHCN và Môi trường Hải Dương” được hoạt động. Đây là bước tiến mới của những người làm báo chuyên ngành về KHCN và môi trường tỉnh Hải Dương đã đánh dấu thời kỳ phát triển mới của cơ quan báo chí chuyên ngành về KHCN và môi trường ở tỉnh Hải Dương.

Tạp chí đã thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích là tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước về KHCN và môi trường, các biện pháp, giải pháp lớn của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc phát triển ứng dụng KHCN và bảo vệ môi trường. Giới thiệu, trao đổi các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KHCN và môi trường trong nước và quốc tế góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Tạp chí gồm 32 trang khổ 19 x 27 cm, bìa được in 4 màu, được xuất bản 2 tháng/kỳ.

Ngày 19/5/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép số 709/GP - BTTT sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí cho phép Tạp chí được nâng số trang từ 32 trang xuất bản lên 40 trang, khổ 19 x 27cm. Số lượng phát hành từ tháng 01/2002 đến tháng 01/2004 là 1.500 bản/kỳ và từ số 2 (tháng 2/2004) được UBND tỉnh cho phép nâng số lượng phát hành lên 2.000 bản/kỳ.

Ngày 10/9/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 1641/GP - BTTTT cho Tạp chí KHCN Hải Dương được xuất bản 2 tháng/kỳ, khổ 19 x 27 cm, với 40 trang, mỗi kỳ in đến 5.000 bản (hiện nay đang xuất bản 2.000 bản/kỳ). Từ số Xuân Giáp Ngọ năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã đầu tư kinh phí để Tạp chí in 4 mầu trên giấy tốt. Tạp chí đang được phát hành tới tất cả các xã, phường, thị trấn, các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành trong tỉnh và tới các tỉnh, thành phố, một số trường cao đẳng, đại học của quốc gia. Tạp chí luôn hoạt động đúng theo tôn chỉ, mục đích: Phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về KHCN và các biện pháp, giải pháp lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phát triển, ứng dụng KHCN. Giới thiệu, trao đổi các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KHCN trong nước và quốc tế góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương.

Ngày 12/8/2013,Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã có công văn số 36/TTKHCN-ISSN cấp Mã số chuẩn quốc tế (ISSN - International Standard Serial Number) cho xuất bản phẩm Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương với mã số ISSN 0866 - 7985. Từ giai đoạn này những bài báo có tính chất nghiên cứu hoặc công bố các kết quả nghiên cứu đăng trên Tạp chí được cộng điểm cho tuyển đầu vào và điểm luận văn Thạc sỹ hoặc luận án Tiến sỹ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đối với các cơ quan báo chí thuộc tỉnh Hải Dương. Theo đó, Tạp chí Khoa học và Công nghệ được đổi tên gọi là Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương.

Ngày 16/4/2020,Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy giấy phép xuất bản Bản tin số 22/GP-XBBT với mục đích tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước về KHCN và các biện pháp, giải pháp lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phát triển ứng dụng KHCN vào thực tiễn cũng như đời sống. Đồng thời giới thiệu, trao đổi các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KHCN trong nước và quốc tế góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bản tin xuất bản 2 tháng/số, khổ 19 cm x 27 cm, với 40 trang, 2.000 cuốn/kỳ xuất bản. Đối tượng phục vụ là cán bộ, công chức, viên chức khoa học, công nghệ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ngày 30/7/2020,Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã có công văn số 21/TTKHCN-ISSN cấp Mã số chuẩn quốc tế (ISSN - International Standard Serial Number) cho xuất bản phẩm Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương với mã số ISSN 0866 - 7985. Các bài báo có tính chất nghiên cứu hoặc công bố các kết quả nghiên cứu đăng trên Bản tin tiếp tục được cộng điểm cho tuyển đầu vào và điểm luận văn Thạc sỹ hoặc luận án Tiến sỹ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Chỉ tính số lượng viết và phát hành 20 năm (từ năm 2002 đến năm 2022), Bản tin đã xuất bản 240 số với 2.111 bài, 953 tin, trên 2.116 ảnh, 117 bài thơ, 137 câu đối và 186tranh vui, tranh phê bình và đăngtrên360lượt nội dung thông tin và hình ảnh giới thiệu, quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh của trên500 doanh nghiệp, cơ sở, mô hìnhsản xuất. Các bài, tin, ảnh của Bản tin đã tập trung giới thiệu với bạn đọc về các nội dung:

Phổ biến về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về KHCN và bảo vệ môi trường, bao gồm Nghị quyết Trung ương và Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Luật Khoa học và công nghệ; các văn bản quy phạm pháp luật về KHCN, các Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về phát triển KHCN thực hiện các Nghị quyết; các văn bản quy định của UBND tỉnh về hiện thực hóa Luật Khoa học và Công nghệ và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương về KHCN phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương...

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Bản tin đã tập trung giới thiệu các mô hình được nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả ở trong tỉnh; tập trung giới thiệu các mô hình sản xuất, kinh doanh được nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả ở tỉnh, trong đó nổi bật là các mô hình đưa một số giống lúa, giống màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản mới, có năng suất, chất lượng  cao vào sản xuất đã đem lại hiệu quả kinh tế. Giới thiệu các mô hình áp dụng đồng bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp từ cơ giới hóa khâu làm đất, sản xuất mạ khay, cấy máy, quảng bá các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp góp phần nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị sản xuất nông nghiệp. Các bài viết của Bản tin đã được cán bộ, nhân dân đón nhận, nhiều bài viết đã được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố, Đài Truyền thanh cấp xã lựa chọn phát trên sóng phát thanh của tỉnh và hệ thống truyền thanh để cán bộ, nhân dân trong tỉnh nắm được để tìm hiểu và áp dụng vào sản xuất và đời sống…

Thông qua Bản tin KHCN đã giới thiệu kịp thời các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất bền vững, cùng với hình ảnh minh hoạ chân thực đã tăng lên chất lượng và độ tin cậy của các tin, bài được đăng trên các bản tin. Có nhiều bài, tin, ảnh về các kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Tuyên truyền việc ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết và hiệu quả trong các doanh nghiệp và các hộ gia đình. Các giải pháp bảo vệ môi trường được đăng đã góp phần nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức cho nhân dân về bảo vệ môi trường sống và các doanh nghiệp gắn giữa sản xuất với bảo vệ môi trường.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, đã đăng nhiều bài, tin, ảnh về các kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sử dụng năng lượng tiết và hiệu quả trong các doanh nghiệp và các hộ gia đình; các cơ sở chế biến hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông sản thực phẩm… Cùng đưa các giải pháp bảo vệ môi trường đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho nhân dân về bảo vệ môi trường sống và các doanh nghiệp gắn giữa sản xuất với bảo vệ môi trường.

Để ngày càng nâng cao chất lượng, ngoài phản ánh các chuyên đề về KHCN, Bản tin đã đi sâu phân tích, tìm hiểu để có những tin, bài viết giới thiệu các thành tựu về kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; kết quả cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Giới thiệu các kết quả về công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, quản lý công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân; các kết quả về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đất và người Hải Dương…

Có được Bản tin ngày càng uy tín và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Bản tin đã chú trọng kiện toàn Ban Biên tập, xây dựng đội ngũ cộng tác viên, biên tập viên là những cán bộ có trình độ về chuyên môn, có nghiệp vụ báo chí, có kinh nghiệm trong việc biên tập bài, tin, ảnh góp phần ngày càng nâng cao chất lượng nội dung Bản tin. Với đội ngũ cộng tác viên đang làm việc trong các cơ quan tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, cơ quan khoa học Trung ương, các trạm, trại, các trường học, bệnh viện và ở các xã, phường, thị trấn là nguồn tập hợp tài sản trí tuệ để đóng góp cho Bản tin ngày càng phong phú, chất lượng và hiệu quả.

Phát huy truyền thống 45 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, để tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị trí, vai trò trách nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; đồng thời đáp ứng cuộc Cách mạng Công nghệ số, hoạt động của Bản tin KHCN tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, không ngừng nâng cao chất lượng các bài, tin, ảnh, kịp thời tuyên truyền, giới thiệu các kết quả vàthành tựu KHCN trong và ngoài nước, các mô hình ứng dụng KHCN vào sản xuất có hiệu quả để nhiều bạn đọc có thể ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên, phóng viên và xây dựng đông đảo đội ngũ công tác viên trong và ngoài tỉnh. Kết hợp đăng bài, tin trên Bản tin với đăng thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cung cấp thông tin về KHCN cho bạn đọc.

Bài của Nguyễn Đình Bộ, Trưởng Ban biên tập Bản tin Khoa học và Công nghệ 

Đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 3 ra tháng 6 năm 2022

 

 

 

 

 

 

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Q.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.