Lĩnh vực Môi trường 0000-00-00 00:00:00

Huyện Nam Sách có một cụm công nghiệp An Đồng với quy mô diện tích 48,1 ha đã được UBND tỉnh thành lập theo Quyết định 1794/QĐ - UBND ngày 04/7/2017, hiện nay tỷ lệ lấp đầy đã đạt 100%, có 17 doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp An Đồng và được đầu tư theo hình thức “cuốn chiếu” tức là diện tích thuê đất đến đâu thì giải phóng mặt bằng đến đó. Việc hình thành cụm công nghiệp An Đồng và sự phát triển của các doanh nghiệp đầu tư trong công nghiệp An Đồng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ tương đối lớn, mặt hàng sản xuất đa dạng, phong phú, một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn như giầy da, may mặc, sản xuất bao bì, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tạo ra nhiều việc làm giải quyết vấn đề lao động và đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương. Việc tuân thủ các quy định về xử lý rác thải, nước thải của các doanh nghiệp sản xuất nói riêng và công nghiệp nói chung: Cụm công nghiệp An Đồng chưa có nhà máy xử lý nước thải, rác thải tập trung. Vì cây các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh nằm trong cụm công nghiệp An Đồng phải tự xử lý nước thải, rác thải đảm bảo theo quy chuẩn môi trường quy định trước khi thải ra môi trường chung. Nếu các cơ sở này không có biện pháp, phương án bảo vệ môi trường một cách hợp lý sẽ có nguy cơ gây ô nhiêm môi trường.

Tình hình xử lý nước thải: Do cụm công nghiệp An Đồng không có chủ đầu tư, do đó đến nay chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, vì vậy các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp An Đồng đều phải tự xử lý cục bộ tại cơ sở của mình và thải ra nguồn tiếp nhận chung của địa phương. Nhiều cơ sở công nghiệp đang hoạt động bên trong cụm công nghiệp chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoặc đã xây dựng nhưng vận hành chưa thực sự hiệu quả. Căn cứ kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh trong giai đoạn 2011 - 2015 và 2 đợt trong năm 2016 cho thấy: Nguồn tiếp nhận nước thải của cụm công nghiệp An Đồng là mương thủy nông của khu vực còn bị ô nhiễm bởi một số thông số môi trường như COD (nhu cầu oxy hóa học), BOD (nhu cầu oxy sinh hóa), TSS (tổng chất rắn lơ lửng trong nước)…Mương thủy nông này có khả năng đồng hóa chất thải rất thấp. Đến nay, có 3 cơ sở trong cụm công nghiệp An Đồng được UBND tỉnh cấp Giấy phép xả nước thải đã xử lý vào nguồn nước gồm: Công ty TNHH May quốc tế Phú Nguyên, Công ty TNHH YA-AJM Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Việt Nam - Trung Hoa và Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xả thải.

Về rác thải: Công ty thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại được các doanh nghiệp tự ký hợp đồng với các đơn vị có đủ và chất thải nguy hại được các doanh nghiệp tự ký hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng vận chuyển và xử lý.

Việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước: Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trần Nam Sách tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một số cơ sở trong cụm công nghiệp An Đồng. Nhìn chung, các cơ sở chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường, tuy nhiên còn một số các cơ sở có các tồn tại chủ yếu như: chưa thu gom quản lý, xử lý chất thải (chất thải thông thường và chất thải nguy hại) phát sinh đảm bảo theo đúng quy định, thực hiện quan trắc môi trường chưa đảm bảo đúng quy định thực hiện quan trắc môi trường chưa đảm bảo theo tần suất theo quy định …

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành của tỉnh kiểm tra, thẩm định để phê duyệt đánh giá tác động môi trường đối với một số dự án trong cụm công nghiệp An Đồng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan khác thuộc UBND tỉnh trong công tác kiểm tra, xác nhận kết quả chạy thử nghiệm các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với một số dự án trong cụm công nghiệp An Đồng.

Công tác lập báo cáo môi trường và thực hiện quan trắc môi trường: Đến nay có 7/17 cơ sở trong cụm công nghiệp An Đồng được các cấp có thẩm quyền phê duyệt đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường. Việc thực hiện quan trắc môi trường định kỳ được các cơ sở thực hiện theo quy định. Tuy nhiên chỉ có một số cơ sở gửi kết quả quan trắc về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để theo dõi, quản lý.

Trong những năm qua và thời gian tiếp theo, huyện Nam Sách tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường. Lực lượng cán bộ chuyên môn làm công tác quản lý môi trường cấp huyện cũng như cấp xã ít còn phải kiêm nhiệm. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa thường xuyên, thiếu tính chủ động, lâu dài, chưa có nhiều biện pháp để tập trung tuyên truyền, đặc biệt là các quy định về trình tự lập các thủ tục về bảo vệ môi trường, quy định về xử lý vi phạm hành chính…

Để khắc phục những tồn tại đối với công tác quản lý nhà nước về môi trường tại cụm công nghiệp An Đồng và nhằm phòng ngừa ô nhiễm có hiệu quả, UBND huyện Nam Sách có một số đề xuất, kiến nghị: Trung ương cần ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường. Đặc biệt là chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư về vốn đối với các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác thu gom và xử lý rác thải nói chung. UBND tỉnh cần bố trí kinh phí để điều tra đánh giá các nguồn gây ô nhiễm tại cụm công nghiệp để có biện pháp quản lý, xử lý và bảo vệ không làm gia tăng ô nhiễm. Tạo cơ chế ưu đãi và khuyến khích các mô hình thân thiện với môi trường về phân loại tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, đánh giá, lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc các cơ sở có ý kiến phản ánh của nhân dân để thanh kiểm tra và có biện pháp giải quyết. Tăng cường kiểm tra đột xuất, quan trắc chất lượng môi trường định kỳ nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh khắc phục phòng tránh các sự cố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Hải Ninh

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912