Tổ chức Đảng 0000-00-00 00:00:00

Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống được thành lập với tổng số 16 đảng viên. Các đảng viên trong Chi bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phần lớn viên chức được đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, có kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn . Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thực hiện tốt chế độ tập trung dân chủ, tập thể có tinh thần đoàn kết cao, có ý thức xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch - vững mạnh. Đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt đường lối nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước và quy chế cơ quan. từ nguồn lực hợp nhất, như con người, đất đai và nguồn vốn, thu nhập bình quân hàng năm được cải thiện.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giốngđã tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chính sách của ngành và của tỉnh. Thông qua đó cán bộ, đảng viên đã nắm vững được chủ trương của các cấp để hành động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, địa phương, của ngành; thông tin thời sự chính trị trong tỉnh, trong nước,...được Chi bộ triển khai đến từng cán bộ, đảng viên thông qua các cuộc sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng và các cuộc họp của cơ quan. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được Chi bộ thường xuyên quán triệt, tổ chức học tập và vận dụng vào công tác chuyên môn, vào cuộc sống. Các đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống lại cái xấu, bảo vệ chân lý, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; trong Chi bộ không có 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Năm 2018, Chi bộ đã chủ động đề xuất phương án sát nhập hai đơn vị sự nghiệp của 02 sở theo Nghị Quyết 19 của TW và Kế hoạch 74 của Tỉnh Ủy Hải Dương, kết quả là Trung tâm mới được thành lập, kịp thời tham mưu kiện toàn công tác tổ chức cán bộ do Tỉnh và Sở quản lý và trực tiếp kiện toàn bộ máy quản lý đơn vị.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã thực hiện 11 đề tài cấp tỉnh, 02 Dự án cấp Nhà nước thuộc Chương trình nông thôn miền núi. Các đề tài, dự án thực hiện cơ bản đảm bảo mục tiêu, nội dung, đảm bảo nghiệm thu tổng kết đúng tiến độ. Các đề tài, dự án tập trung xây dựng các mô hình demo gắn với tập huấn, phổ biến kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của tỉnh. Mô hình thử nghiệm một số giống cây trồng mới: Giống lúa chất lượng thích nghi với điều kiện nước lợ CNC11; giống vịt Đại Xuyên PT, Star53, TS132, giống ngan VS152; nhân giống Invitro và trồng thương phẩm trong điều kiện nhà màng giống dâu tây. Phục tráng, duy trì và phát triển thương hiệu giống nếp Quýt huyện Kim Thành. Dự án cấp nhà nước “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nhân giống, sản xuất, bảo quản và tiêu thụ rau an toàn tại Hải Dương”, đã hỗ trợ sản xuất rau theo chuỗi từ nhân giống trong nhà lưới, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap đến tiêu thụ sản phẩm có sự liên kết của Công ty TNHH MTV Hưng Việt và người dân một số địa phương. Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa lan Hồ Điệp và Dưa thơm không dùng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương” đã và đang triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Thực hiện dự án này Trung tâm sẽ được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp công nghệ cao tại Trạm Thực nghiệm Khoa học để sản xuất và điều khiển ra hoa tại chố một số giống lan Hồ Điệp chất lượng cao, sản xuất thương phẩm dưa vân lưới trong điều kiện nhà màng và không dùng đất.

Kết quả khảo nghiệm cơ bản hàng vụ đều thực hiện hàng 100 giống lúa, màu (năm 2019 vụ Xuân khảo nghiệm được 143 giống lúa, 31 giống ngô; vụ Mùa, vụ thu khảo nghiệm được108 giống lúa, 68 giống ngô). Kết quả Khảo nghiệm sản xuất khảo nghiệm hàng chục giống lúa, màu (năm 2019: vụ Xuân khảo nghiệm được 05 giống lúa có triển vọng, 09 giống ngô có triển vọng; vụ Mùa, vụ thu khảo nghiệm được 07 giống lúa và 05 giống ngô). Thông qua các đề tài, dự án, dịch vụ công khoa học công nghệ và kết quả khảo nghiệm đã đánh giá và lựa chọn được một số giống mới và hoàn thiện được quy trình kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Giống lúa QP5, CNC11, giốngvịt Star53 và TS132, bước đầu đánh giá có triển vọng; một số giống lúa mới bước đầu đánh giá qua khảo nghiệm như Đài thơm 8,..  

-Chi bộ Trung tâm đã phối hợp với phòng chuyên môn cấp huyện và một số xã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao một số kỹ thuật tiến bộ về giống cây trồng, vật nuôi, biện pháp canh tác, thú y phòng bệnh, xử lý môi trường mới vào sản xuất nông nghiệp và đào tạo cán bộ kỹ thuật doanh nghiệp trong quản lý năng lượng. Hàng năm tổ chức từ 30 - 50 lớp với khoảng 1.500 đến 2.500 lượt người tham gia. Tổ chức một số buổi tham quan đơn lẻ theo yêu cầu của cá nhân hoặc tổ chức như: Đưa công nhân Công ty CP Nông sản Hưng Việt, Nông dân xã Gia Tân tham quan mô hình rau an toàn Hà Nội, rau Thủy canh ở Quảng Ninh, cán bộ HTX Tân Minh Đức tham quan mô hình sản xuất phân giun trùn quế quy mô công nghiệp tại Tân Trào - Tuyên Quang; Một số giáo viên thuộc các trường học tham quan mô hình lắp hệ thống chiếu sáng thông minh trong trường học, trước khi đầu tư,...Duy trì hoạt động Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với nhiệm vụ tập trung lưugiữ một số nguồn giống cây dược liệu, hoa và nhân giống Dâu tây bằng phương pháp nuôi cấy mô (Invitro). Qua đógóp phần duy trì nguồn giống gốc, áp dụng biện pháp nhân giống sạch bệnh để nhân nhanh một số giống cây có nhu cầu thị trường như lan Hồ Điệp, lan Đai châu, hoa đồng tiền,...Trung tâm chủ động đầu tư nhân giống và nuôi đông trùng hạ thảo, kết quả bước đầu đánh giá thành công đã cho sản phẩm.

Các nhiệm vụ dịch vụ công theo danh mục dịch vụ công về Chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ (năm 2018 với 9 nhiệm vụ) và theo 02 danh mục dịch vụ công về Chuyển giao tiến bộ khoa học – công nghệ và dịch vụ công Khảo nghiệm giống cây trồng (kể từ năm 2019 với 10 nhiệm vụ trong đó cóa khảo nghiệm giống cây trồng). Hoạt động sản xuất, dịch vụ chuyển giao các sản phẩm đã được Trung tâm thực hiện như: Chế phẩm Fito- Biomix RR xử lý rơm, rạ tạiruộng, chế phẩm BIOF xử lý ao nuôithủy sản; dịch vụ sản xuất hoa lan Hồ Điệp. Tuy nhiên, các hoạt động này chưa có tăng trưởng theo từng năm, hiệu quả dịch vụ chưa cao. Hàng năm thu về nguồn thu sự nghiệp đạt 250,0 triệu đồng (2018) năm 2019 đạt trên 300 triệu đồng, ngoài 3 sản phẩm nói trên những hoạt động chủ yếu: Hoạt động liên kết dịch vụ giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ; dịch vụ tư vẫn hỗ trợ chuyển giao công nghệ; dịch vụ cây giống từ công nghệ nuôi cấy mô tế bào (giống hoa lan Hồ Điệp, lan Đai Châu, hoa đồng tiền, dâu tây). Hỗ trợ trực tiếp Công ty CP Nông sản Hưng Việt, Công ty sản xuất nấm Hải Dương, Công ty rau an toàn Greer HD và HTXDV Tân Minh Đức thông qua dự án khoa học; hàng năm tập huấn kỹ thuật cho hàng trăm cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp tại các huyện, thành phố về quản lý năng lượng trong doanh nghiệp, thực hiện kiểm toán năng lượng cho 03 doanh nghiệp và 01 cơ sở sản xuất.Chuyển giao quy trình nhân giống và trồng thương phẩm giống chuối tây và chuối tiêu hồng cho Trung tâm Ứng dụng KHCN tỉnh Ninh Bình; chuyển giao nuôi giun trùn quế cho Trung tâm Ứng dụng – Đo lường thử nghiệm Hà Nam. Phối hợp với công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông và chuyên gia Trung Quốc lắp đặt đèn chuyên dụng chiếu sáng cho cây dưa lưới, cây dâu tây, thực hiện nghiên cứu để nâng cao chất lượng quả.

Trong 3 năm đơn vị sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp hoặc thông qua nhiệm vụ khoa học, kết quả là: năm 2017 xây dựng và mở rộng cửa hàng giới thiệu sản phẩm, xây dựng cổng mới, đặc biệt năm 2019, đầu năm 2020 đã và đang hoàn thiện một số hạng mục: Xây dựng 1.000m2 nhà trồng dâu tây công nghệ cao (đầu tư tăng cường tiểm lực trực tiếp tổng kinh phí trên 500 triệu đồng); Quy hoạch và xây dựng khu CNC giai đoạn 1: gồm 1.240m2 nhà nuôi trồng lan Hồ điệp xử lý tại chỗ áp dụng 4.0; 1.000m2 trồng dưa lưới công nghệ cao và một số hạng mục phù trợ (bằng vốn nhà nước thông qua dự án khoa học tổng đầu tư 3.050 triệu đồng từ nhà nước, 400,00 triệu đồng từ quỹ phát triển hoạt động SN đơn vị); Quy hoạch tổng thể - chi tiết, xây dựng hạ tầng nhà lưới sân bãi, đường nội bộ, bể nước và một số công trình phụ trợ với tổng kinh phí 800 triệu đồng, dự kiến năm 2020 xây dựng khu dịch vụ và nhà làm việc 450 triệu đồng, từ nguồn quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp Trung tâm.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chi ủy đã xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ, chi ủy; phân công nhiệm vụ cho từng chi ủy viên, đảng viên. Chi bộ thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và cấp ủy cấp trên đã góp phần nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng, đổi mới sinh hoạt được Chi ủy, chi bộ được quan tâm thực hiện thường xuyên. Hàng tháng chi ủy thống nhất và chuẩn bị kỹ các nội dung sinh hoạ thường kỳ. Nội dung sinh hoạt chi bộ luôn bám sát kế hoạch  của Đảng bộ. Chế độ sinh hoạt đảm bảo theo quy định, Một số nội dung được quan tâm chỉ đạo là các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ được xây dựng thành những vấn đề (chuyên đề) để đảng viên trong chi bộ thảo luận sâu. Trong sinh hoạt chi bộ tuân thủ ngyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Mặt khác, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05 về học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên và có sự chuẩn bị kỹ về nội dung để các đảng viên trong chi bộ nắm vững, tham gia thảo luận sôi nổi và vận dụng trong công tác, cuộc sống. Chính vì vậy mà chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 02 Đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 01 đồng chí đúng niên hạn, chuyển sinh hoạt đảng cho 03 đồng chí chuyển công tác và về nghỉ hưu theo chế độ và tiếp nhận 02 đồng chí chuyển đến. Tiếp tục cử 02 đồng chí quần chúng đi học lớp cảm tình đảng trong thời gian tới.Hàng năm chi bộ đều tiến hành đánh giá, phân loại đảng viên theo đúng quy trình. Kết quả đánh giá đảng viên trong toàn nhiệm kỳ: 100%  đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giốngtiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Việc chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống được đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, thiết thực, thì đơn vị cần phải nắm bắt được thực trạng và nhu cầu ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ của các địa phương và của từng người dân.Chuyển giao tiến bộ khoa học cần phải đáp ứng sự đòi hỏi ngày càng cao nhu cầu của thị trường tiêu dùng sản phẩm, một số biến động mang tính chất khách quan của thị trường trong và ngoài nước dưới sự tác động của hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; sản xuất nông nghiệp chịu nhiều tác động của biến đổi thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh,...Sự liên doanh, liên kết, hợp tác trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, sản xuất, dịch vụ các sản phẩm KHCN được đẩy mạnh.

Hải Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác

Đại hội Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng nhiệm kỳ 2022 - 2025 diễn ra và thành công tốt đẹp (14/09/2022)

Đảng bộ Sở KHCN: Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII (12/09/2022)

Hải Dương: Triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh (24/02/2022)

Sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay (05/05/2021)

Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (27/04/2021)

​Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (29/03/2021)

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội (18/03/2021)

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 110 năm ngày sinh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị (05/03/2021)

Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, truyền thống quý báu của dân tộc ta (03/02/2021)

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp - Thông qua Nghị quyết Đại hội (01/02/2021)

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (01/02/2021)

Đồng chí Phạm Văn Mạnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17/07/2020)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương: Nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng (17/07/2020)

Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin hoa học: Nâng cao hiệu suất công tác, tích cực, sáng tạo của đảng viên. (24/03/2020)

Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp (18/03/2020)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Q.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.